Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 31. března 2014


Datum akce: 30.11.-0001

                                      K O M U N I K É     č. 4/2014 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 31. 03. 2014 (místo areál FC Nový Hradec Králové) od 17,00 do 19,45

Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Petr Vítek, Jan Neumann, Jiří Jeník,
Omluveni:
 Miloš Židík,

Sekretariát: Ladislav Brož, Karel Havlíček,
ORK:
 0
Za odborné komise:
  Martin Zbořil,

Za OFS: 0
Hosté:  Jan Střížka, Václav Vašata, za FC Slavia Hradec Králové Milan Krempa, předseda klubu, Ing. Petr Prošvic, ekonom klubu
 

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 3 (nové vybavení PC), 4 (Východočeský přebor U-19 monotoring), 5 (ekonomická problematika KFS), 7 (VH o.s. Fotbal v kraji), 9 (realizační tým výběru KFS), 10 (fakturace pokut 10 klubům za neúčast na semináři), 12 (kontrola vyúčtování KSCM), 13 (rozdělení rozhodčích), 14 (splátkový kalendář Stará Paka), 15 (podpora minihřišti v Albrechticích) částečně splněn bod 6 (problematika projektu Fotbal-live), 8 (příprava KOUBA-CUP 2014), trvá řešení bodů 11 (přebory OFS U-11,12), 17 (lékařské prohlídky a vyhláška MZ)

b) splněn bod 4 (ekonomická problematika KFS), 10 (pojmenování cen), částečně splněn bod 12 (závěry z 2. jednání OV KOUBA-CUP 2014), trvá řešení bodů 5 (finanční bonusy a příspěvky KFS), 11 (platební karty),

c) splněny body 10 (reinstalace software), 12 (sankce za neúčast seminář TM), 15 (závěry z 1.jednání OV Kouba-cup 2014), 5 (daňové přiznání) ze zasedání VV KFS ze dne 13.01.2014

d) splněny body 9 (vyúčtování KSCM), 10 (FPAM pokuta Stará Paka), 13 (REGIONS-CUP) ze zasedání VV KFS ze dne 09.12.2013

e) splněn bod 16 (zimní poháry mládeže), trvá řešení bodů 20 (monitoring grantů společností) ze zasedání VV KFS ze dne 04.11.2013

2. VV KFS vyslechl zprávu předsedy FC Slavia Hradec Králové Milana Krempy a ekonoma FC Slavia Hradec Králové Ing. Petra Prošvice:
- FC Slavia Hradec Králové má 160 členů, postupný úbytek mládeže
- hodnocení činnosti spojených týmů s FC Nový Hradec Králové, snaha o obnovení náborů mládeže
- malá funkcionářská základna klubu
- spolupráce klubu a magistrátu Města Hradec Králové, výše dotace na činnost 480 000 Kč, výše rozpočtu
- velmi kladné hodnocení vytvořených podmínek v areálu v Orlické kotlině
 
3. VV KFS schválil návrh TJ Sokol Stará Paka na splátkový kalendář pokuty:
a) do 30. 04. 2014 bude uhrazeno ze strany klubu 25 000 Kč
b) do 30. 06. 2014 bude uhrazeno ze strany klubu 25 000 Kč

4. VV KFS vzal s politováním na vědomí, že akce na výstavbu Minihřiště GRASSROOTS v Albrechticích nad Orlicí nebude v roce 2014 realizována z důvodu zpětvzetí žádosti ze strany SK Albrechtice nad Orlicí na základě odstoupení obce od předpokládané finanční podpory akce..

5. VV KFS na základě souhlasu pozůstalých rozhodl o pojmenování cen udělovaných na Galavečeru krajského fotbalu:
a) cena pro trenéry mládeže KFS – bude pojmenována jako Cena Josefa Součka
b) cena pro starosty měst a obcí – bude pojmenována jako cena Miloše Jóna

6. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- informace o podání daňového přiznání KFS, zisk +69 899,59 Kč, zisk převeden rozhodnutím VV KFS do vlastního jmění KFS
- hospodářský výsledek I. a II. 2014, informace o výdajích KFS za období I. a II. 2014
- příjmy registračního místa KFS v roce 2014
- stav pohledávek KFS
VV KFS dále zmocnil ekonomku KFS Milenu Fridrichovou zasíláním upomínek všem subjektům, které neuhradí závazek vůči KFS do 14 dnů po splatnosti, v případě neúspěšného dopadu upomínky ve lhůtě dalších 14 dnů bude příslušný subjekt předán disciplinární komisi KFS

7. VV KFS projednal problematiku příspěvků ze strany KFS jednotlivým OFS Královéhradeckého kraje na činnost výběrů OFS v Zimní halové lize 2013/2014:
a) VV KFS schválil příspěvek ve výši 6 000 Kč každému OFS Královéhradeckého kraje na činnost výběrů OFS U-13
b) VV KFS schválil příspěvek ve výši 10 000 Kč OFS Náchod a ve výši 5 000 Kč OFS Trutnov a OFS Hradec Králové za účast jejich výběrů ve společném oblastním finále Královéhradeckého a Pardubického KFS
c) VV KFS schválil příspěvek ve výši 19 000 Kč OFS Náchod, Trutnov, Rychnov nad Kněžnou a Hradec Králové a ve výši 4 000 Kč OFS Jičín za účast výběrů OFS U-11 a U-12 v Zimní halové lize KFS

8. VV KFS vzal na vědomí přijetí žádostí KFS o granty Královéhradeckého kraje.

9. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o výsledku porady předsedů KFS a OFS a informaci o zahájení vydávání elektronické formy týdeníku GÓL. Odpovědnou osobou za realizaci příspěvků do týdeníku GÓL byl stanoven Lubomír Douděra.
VV KFS požádal zástupce jednotlivých OFS o spolupráci v dané oblasti.

10. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o podpoře nižších článků řízení fotbalu ze strany MŠMT ČR včetně paušálních příspěvků pro OFS v roce 2014.

11. VV KFS zřídil pracovní skupinu ve složení Mgr. Jan Staněk, Mgr. Vladimír Blažej, Ing. Vladan Haleš a Ladislav Brož k problematice případného zřízení Nadačního fondu KFS.

12. VV KFS projednal problematiku projektu FOTBAL LIVE s tím, že do 3 týdnů bude vyřešena problematika nefunkčnosti přenosů z fotbalových soutěží ve smyslu vyjádření poskytovatele.
VV KFS pověřil sekretáře KFS Ladislava Brože projednáním možnosti umísťování reklam KFS do přenosů v projektu FOTBAL LIVE.

13. VV KFS projednal přípravu KOUBA-CUPU 2014 (12-15.05.2014):
- VV KFS vyslechl zprávu trenéra mládeže Karla Havlíčka o jednání s pořadateli jednotlivých skupin

- VV KFS vzal na vědomí výsledek jednání místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje s členskou Rady KHK Mgr. Táňou Šormovou
- VV KFS schválil materiální zabezpečení akce (míče, ceny, dresy)
- VV KFS schválil finanční normu na závěrečný raut akce ve výši 200 Kč/osoba
- VV KFS pověřil předsedu KFS pozváním hejtmana KHK a primátora Města Hradec Králové
- VV KFS pověřil místopředsedu KFS Ing. Vladana Haleše zřízením samostatného účetního střediska pro tuto akci
- VV vzal na vědomí výsledek jednání členů VV KFS (Andrejs, Jeník) a předsedy OFS Hradec Králové s primátorem Města HK

14. VV KFS vzal na vědomí termín konání kvalifikace REGIONS-CUP 2014 dne 21. 05. 2014 ve Žďáru nad Sázavou, v případě postupu bude finále hrát výběr KFS v domácím prostředí.

15. VV KFS vzal na vědomí rezignaci předsedy STK KFS Jana Schejbala k 31. 03. 2014 a pověřil vedením STK KFS člena VV KFS Miloše Židíka..

16. VV KFS vyslovil výhrady k omezení vkládání výsledků prostřednictvím SMS rozhodčích v zahajovacích kolech soutěží KFS a požádal administrátora stránek KFS o okamžitou nápravu.

17. VV KFS projednal návrh termínové listiny KFS pro podzim 2014 a uložil Komisi mládeže KFS doplnit termíny soutěží mládeže s tím, že doporučil termín konání přeborů výběrů OFS 28. 09. 2014.

18. VV KFS projednal problematiku činnosti o.s. FOTBAL V KRAJI s těmito závěry:
- VV KFS vzal na vědomí výsledek VH občanského sdružení ze dne 31. 03. 2014, odstoupení Mgr. Miroslava Hofmanna z funkce předsedy o. s. FOTBAL V KRAJI k 31. 03. 2014 a pověřil vedením subjektu Ing. Michaelu Zimovou do 30. 06. 2014.

19. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o přípravě spolupráce s Policií ČR při vytvoření manuálu k postupu při rizikových utkání KFS..

20. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) STK KFS (sekretář KFS Ladislav Brož)
- VV KFS schválil text přihlášky do soutěží pro SR 2014/2015
- zálohy klubů KFS budou vyúčtovány k 28. 06. 2014
- Rozpis soutěží KFS bude nadále vydáván v papírové podobě
- květnový VV KFS projedná případné zvýšení počtu střídání v soutěžích dospělých
- losovací aktiv klubů KFS se bude konat 28. 06. 2014 v 9,00 v budově Krajského úřadu
- Superpohár 2014 se bude naposledy konat v této podobě, oba KFS dále projednají další předpoklady konání těchto utkání
- návrh STK KFS s účinností od 01. 07. 2014 - kluby KFS budou své komentáře k utkáním vkládat na webové stránky KFS samostatně (v případě schválení odpadne paušální povinnost domácím týmům)
- nutnost kontroly oprávněnosti startů v soutěžích mládeže (bude realizován seriál kontrol)


b) TMK KFS (gestor KFS Mgr. Vladimír Blažej, předseda TMK KFS Karel Havlíček)
- zkoušky licence UEFA B 30. 04. – 02. 05. 2014 v areálu SŠTŘ v Hlušicích
- finanční rozvaha celého vzdělávacího cyklu
- další členové zkušební komise Mgr. Ladislav Šafář a Aleš Čvančara

c) KM KFS (předseda KM KFS Ing. Martin Zbořil, sekretář KM KFS Karel Havlíček)

- jarní část MKS 2013/2014 velmi úspěšná pro náš KFS, výběr U-14 postoupil do finálové části soutěže, výběr U-13 má k postupu velmi blízko
- projednána pravidla pro Českou ligu dorostu U-19 v soutěžním ročníku 2014/2015, KFS intenzivně jedná o podobě Východočeského oblastního přeboru U-19 v soutěžním ročníku 2014/2015 (předběžný příslib startu 5-6 týmů z Pardubického KFS) vzhledem k předpokládanému „sestupu“ několika našich klubů

d) KR KFS (gestor KFS Václav Andrejs)
- nominace 3 rozhodčích KFS na fyzické prověrky rozhodčích v Plzni (výběr ze seznamu 8 rozhodčích, KR KFS předloží návrh dne 28. 04. 2014 na jednání VV KFS)
- KR KFS zpracuje nový plán školení ŠMR a KMTR pro SR 2014/2015 do 30. 05. 2014
- pokračuje výměna rozhodčích s Libereckým KFS, prozatím nebude realizována výměna s Moravskoslezským KFS
- VV KFS vzal na vědomí seznam lektorů pravidel pro OFS s oprávněním školit:
OFS Trutnov – Mgr. Šiling, Šmída
OFS Rychnov n. K. – Jindáček, Vašata
OFS Náchod – Čejchan, Trýzna
OFS Jičín – Šotek, Hasan
OFS Hradec Králové – Orel, Vojtěch

Termíny dalších zasedání VV KFS (začátky vždy v 17,00):
28.04.2014 – Předměřice nad Labem (garant Andrejs - potvrzeno)

19.05.2014 – Kostelec nad Orlicí (garanti Židík, Ing. Zimová)
09.06.2014 – Náchod (garant Ing. Vítek)
23.06.2014 – Nový Bydžov (garant Blažej) – jednání Rozpis soutěží, aktiv klubů
04.08.2014 – Dolní Kalná (garant Pilný, Andrejs)

Další termíny budou určeny na červnovém zasedání VV KFS.

                                                                 Václav Andrejs
                                                   předseda Královéhradeckého KFS

 


                                                       

                  

                           

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 8.4.2014
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace