Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 28. dubna 2014


Datum akce: 30.11.-0001

                                      K O M U N I K É  č. 5/2014 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 28. 04. 2014 (místo areál TJ Slavoj Předměřice) od 17,00 do 19,45


Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Vladan Haleš, Petr Vítek, Jan Neumann, Jiří Jeník, Miloš Židík,
Omluveni:
 Marek Pilný, Vladimír Blažej,

Sekretariát: Ladislav Brož, Karel Havlíček,
ORK:
 Jan Staněk,
Za odborné komise:
  Martin Zbořil, Josef Koňák, Jiří Krenčík, Zbyněk Novotný,

Za OFS: 0
Hosté:  Tomáš Mikolášek, místostarosta obce Předměřice, za Slavoj Předměřice Jan Pumr, předseda klubu, Miroslav Hopko, sekretář klubu
 

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 5  (pojmenování cen Galavečera), 6 (ekonomická problematika KFS), 7 (příspěvky OFS), 13 (příprava KOUBA-cupu 2014), 15 (pověření vedením STK), 16 (SMS rozhodčích), 17 (termínová listina KFS podzim z hlediska mládeže), částečně splněn bod 3 (plněná splátkového kalendáře Stará Paka), 12 (problematika projektu Fotbal-live), 8 (příprava KOUBA-CUP 2014), trvá řešení bodů 11 (Nadační fond KFS), 14 (REGIONS-cup), 18 (činnost o.s. FVK), 19 (manuál pro součinnost s PČR), 20 (losovací aktiv KFS 28. 06. 14) z jednání VV KFS ze dne 31.03.2014

b) splněny body 8 (příprava KOUBA-CUP 2014), 11 (přebory OFS U-11,12), částečně splněn bod 6 (problematika projektu Fotbal-live), trvá řešení bodu 17 (lékařské prohlídky a vyhláška MZ) z jednání VV KFS ze dne 10.03.2014

c) splněn bod 12 (závěry z 2. jednání OV KOUBA-CUP 2014), trvá řešení bodů 5 (finanční bonusy a příspěvky KFS), 11 (platební karty), z jednání VV KFS ze dne 17.02.2014

d) trvá řešení bodů 20 (monitoring grantů společností) ze zasedání VV KFS ze dne 04.11.2013

2. VV KFS vyslechl zprávu místostarosty obce Předměřice Tomáše Mikoláška a zástupců klubu Slavoj Předměřice Jana Pumra a Miroslava Hopka:
- převod celého materiálu do majetku obce v červnu 2014,
- činnost U-9, U-11 a U-15, v klubu chybí dorost,            
- 120 členů FAČR,
- počet obyvatel obce 1800, obec vkládá do sportu 500 000.Kč


3. VV KFS projednal dopis FC Olympia Hradec Králové týkající se projektu Fotbal-live a pověřil vypracováním odpovědi členy VV KFS Bc. Jiřího Jeníka a Miloše Židíka a předsedu ORK KFS Mgr. Jana Staňka.

4. VV KFS projednal problematiku projektu FOTBAL LIVE a konstatoval, že KFS má k dispozici manuál pro vkládání reklam v projektu FOTBAL-LIVE.
VV KFS dále vzal na vědomí vstup nového partnera projektu společnosti FORTUNA s vkladem 70 000 Kč.
VV KFS dále pověřil předsedu VV Václava Andrejse a sekretariát KFS rozesláním dopisu s informacemi o možnosti využití reklamy v projektu FOTBAL-LIVE a dalším jednáním se společností TVCOM vzhledem k přetrvávajícím problémům s přenosy z utkání krajského přeboru, dále pozváním zástupců společnosti TVCOM na aktiv klubů dne 28. 06. 2014 a zajištěním pravidelného reportu společnosti s uvedením kvality přenosů za uplynulý víkend.

5. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- informace o hospodářském výsledku III. 2014 (pozitivně ovlivněn příjmy z registračního místa, ze školení trenérů a rozhodčích, ze záloh klubů na DS a zejména rozpuštěním příjmů příštích období - záloh od klubů na jaro 2014)
- proběhla migrace TMB KFS na operátora VODAFONE, místopředseda KFS Ing. Vladan Haleš zveřejní tarify a nabídku operátora směrem ke klubům a rozhodčím  

- přiděleny čtyři granty Královéhradeckého kraje
VV KFS pověřil místopředsedu KFS Ing. Vladana Haleše kontrolou přijetí podepsaných smluv s Královéhradeckým krajem a kontrolou realizace vyúčtování grantových prostředků ve spolupráci s trenérem mládeže KFS Karlem Havlíčkem při dodržení podílu vlastních zdrojů.
a) ŠMR a trenérské kurzy - do 30 dnů od připsání prostředků, zodpovídá Havlíček, Šob
b) podpora reprezentace U-15 (Kouba cup) - do 30 dnů od připsání, zodpovídá Havlíček
c) mládežnické poháry KFS - do 30 dnů od finále, zodpovídá Havlíček
d) pořádání masových tělovýchovných akcí, zodpovídá Havlíček
e) dotace na činnost - do 31.12.2014, zodpovídá Haleš

VV KFS dále schválil úhradu zálohy na ubytování KOUBA-CUP 2014 ve výši 172 000 Kč. a pověřil místopředsedu KFS Ing. Vladana Haleše a trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka prověřováním a proplácením faktur týkajících se KOUBA-CUPU 2014. Konečné vyúčtování bude provedeno do 30.6.2014. 

6. VV KFS projednal žádosti klubů o dotaci v projektu Zelený trávník 2014 a stanovil pořadí:
1. AFK Častolovice, 2. SK Smiřice, 3. Sokol Myštěves, 4. SK Solnice, 5. Sokol Lípa, 6. Sokol Třebeš

7. VV KFS projednal problematiku veteránského fotbalu a požádal jednotlivé OFS o zprávy o zapojení do projektu FAČR. KFS poté vyhlásí krajské kolo soutěže.

8. VV KFS projednal doplňující materiál k Rozpisu soutěží KFS pro soutěžní ročník 2013/2014 předložený STK KFS v souvislosti se změnami Soutěžního řádu.
VV KFS materiál vzal na vědomí s tím, že bude podroben další analýze vzhledem ke kompatibilitě jeho textové části s ustanoveními Soutěžního řádu a dosavadního znění Rozpisu soutěží KFS pro SR 2013/2014..

9. VV KFS projednal finální přípravu republikového turnaje výběrů KFS U-15 a stanovil způsob účtování nákladů akce.
VV KFS pověřil trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka stanovením způsobu fakturace nákladů ze strany pořadatelů jednotlivých skupin turnaje a zajištěním stravování rozhodčích turnaje.
VV KFS pověřil místopředsedu KFS Ing. Vladana Haleše přivítáním účastníků turnaje v pondělí 12. 05. 2014.

10. VV KFS pověřil člena VV KFS MUDr. Jana Neumanna předáním daru KFS k životnímu jubileu člena ORK KFS Mgr. Petra Ježka.

11. VV KFS pověřil předsedu VV KFS Václava Andrejse jednáním s ředitelem IT FAČR týkajícího se možností nového webu FAČR na zasedání Regionální komise FAČR dne 06. 05. 2014.

12. VV KFS vzal na vědomí zrušení přípravy výběru KFS na REGIONS-CUP 2014 dne 07. 05. 2014 v areálu FC Nový Hradec Králové a termín utkání semifinále REGIONS-CUP 2014 dne 21. 05. 2014 s výběrem Jihomoravského KFS ve Žďáru nad Sázavou.

13. VV KFS schválil pořadatelství finále Poháru KFS mužů dne 04. 06. 2014 od 17,30 v Jaroměři.

14. VV KFS odsouhlasil návrh KM KFS, že pořadatelem venkovních přeborů výběrů OFS U-10 a U-13 Královéhradeckého kraje bude OFS Hradec Králové. Místa konání budou upřesněna s termínem 04. 06. 2014.

15. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:


a) STK KFS (člen VV KFS Miloš Židík, sekretář KFS Ladislav Brož)
- byla schválena termínová listina pro podzimní část SR 2014/2015, sekretariát rozešle TL klubům a uveřejní na webu KFS
- Superpohár vítězů pohárů KFS se bude hrát 02. 08. 2014, bylo vyhlášeno výběrové řízení na místo konání
- výzva pro odborné komise KFS pro dodání doplnění Rozpisu soutěží pro soutěžní ročník 2014/2015 do termínu 19. 05. 2014

b) DCK KFS (předseda DCK Ing. Josef Koňák, gestor Miloš Židík)
- seznámení s projednanými případy v jarní sezoně, neoprávněné starty z důvodu absence členství ve FAČR
- množí se prohřešky funkcionářů a diváků
- průběžný stav soutěže slušnosti

c) TMK KFS (předseda TMK KFS Karel Havlíček)
- zkoušky licence UEFA B 30. 04. – 02. 05. 2014 v areálu SŠTŘ v Hlušicích (19 frekventantů)

d) KM KFS (předseda KM KFS Ing. Martin Zbořil, sekretář KM KFS Karel Havlíček)
- nedostavení se mládežnických klubů k utkáním

- úkol pro VV KFS do 19. 05. 2014 - stanovení výše FPAM
- VV schválil příspěvek na dopravu 5 000 Kč na finálový turnaj U-12 v Hluku
- problém webu KFS - nezobrazují se aktuální kola
- diskutována organizace a finálové místo McDonalds-cupu

- informace o přihláškách do turnajů GRASSROOTS day U-9, U-11 a U-13, na návrh KM KFS vzal na vědomí VV KFS následující pořadatelství:

I) pořadatel u U-9 FK Jaroměř
II) pořadatel u U-11 Týniště n.O./Albrechtice
III) pořadatel U-13 FC Nový Hradec Králové

e) KR KFS (gestor KFS Václav Andrejs, předseda KR Zbyněk Novotný)
- byl schválen návrh na nominaci 3 rozhodčích pro fyzické prověrky KPŘFČ (Stieber, Hůlka, Erlebach)
- avizovány problémy s počty rozhodčích v souvislosti s obsazením vložených kol, projednáno doplnění nominační listiny rozhodčích z OFS
- úsek delegátů KR KFS provedl kontrolu čerpání náhrad

- nedostatky uváděné DS do zprávy by měly být i v ZOU podepsané hlavním pořadatelem nebo odpovědným zástupcem oddílu (úkol pro ÚD KR KFS)

f) ORK KFS (předseda ORK Mgr. Jan Staněk)
- informace ze souběžného jednání
- účetnictví KFS bez připomínek
- nebylo realizováno žádné odvolací řízení

Termíny dalších zasedání VV KFS (začátky vždy v 17,00):
19.05.2014 – Kostelec nad Orlicí (garanti Židík, Ing. Zimová)

09.06.2014 – Náchod (garant Ing. Vítek)
23.06.2014 – Nový Bydžov (garant Blažej) – jednání Rozpis soutěží, aktiv klubů
04.08.2014 – Dolní Kalná (garant Pilný, Andrejs)

Další termíny budou určeny na červnovém zasedání VV KFS.

                                                                      Václav Andrejs

                                                             předseda Královéhradeckého KFS

 

 

                                                        

                  

                           

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 11.5.2014
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace