Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 04. srpna 2014


Datum akce: 30.11.-0001

                                     K O M U N I K É   č. 9/2014 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 04. 08. 2014 (místo sportovní areál Dolní Kalná) od 17,00 do 20,30

                                                            (foto http://fkdkalna.blog.cz)

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný (odchod v 18,45), Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Jiří Jeník, Miloš Židík, Jan Neumann, Petr Vítek
Omluveni:
 Michaela Zimová,

Sekretariát:  Ladislav Brož,
ORK:
 0
Za odborné komise:
  Martin Zbořil,

Za OFS: 0
Hosté:  Jaroslava Vanclová, starostka obce Dolní Kalná, Tomáš Navrátil, místostarosta obce Dolní Kalná, Zdeněk Tauchman, předseda FK Dolní Kalná, Jan Nosek, hospodář FK Dolní Kalná

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 3 (smlouva KHK trenéři), 6 (ekonomika KFS), 7 (zálohy DS), 8 (schválena nová KRD KFS), 9 (schválena nová STK KFS), 10 (rozdělení 1. B třídy), 11 (losovací čísla KFS), 12 (TL podzim 14), 13 (los Poháru KFS), 14 (Rozpis soutěží), 16 (soutěž slušnosti DCK KFS), 17 (střídavé starty mládeže KFS), 19 (Superpohár 2014), 20 (příspěvek Kanonýr Východních Čech), 22 (dotace údržba), částečně splněn bod 4 (distribuce štítky RT mimo OFS), trvá řešení bodů 15 (analýza modelu 1. B třídy), 18 (model Poháru KFS U-17), 21 (Krajská střediska mládeže),

b) splněny body 4 (dopis Olympia –jednání nový statutární zástupce FCO), 7 (Rozpis soutěží), 12 (Směrnice střídavý start mládež), trvá řešení bodů 3 (veteránský fotbal), 9 (Fortuna), 10 (jednání Rada KHK) z jednání VV KFS ze dne 09.06.2014

c) splněny body 3 (dopis Olympia), 10 (finance FPAM), částečně splněn bod 4 (vyúčtování KOUBA-CUP, KHK, bude provedeno vyúčtování s FAČR) z jednání VV KFS ze dne 19.05.2014
 
d) splněny body bod 3 (plnění splátkového kalendáře Stará Paka), 18 (činnost o.s. FVK), 20 (losovací aktiv KFS 28. 06. 14), trvá řešení bodů 11 (Nadační fond KFS), odložen bod 19 (manuál pro součinnost s PČR) z jednání VV KFS ze dne 31.03.2014

e) splněn bod 5 (finanční bonusy a příspěvky KFS) z jednání VV KFS ze dne 17.02.2014

f) trvá řešení bodů 20 (monitoring grantů společností) ze zasedání VV KFS ze dne 04.11.2013

2a. VV KFS vyslechl zprávu hospodáře FK Dolní Kalná Jana Noska:
- FK cca 80 členů FAČR, 9-členný VV, rozpočet cca 350 000 Kč, klub provozuje dvě družstva dospělých a dva týmy mládeže, činnost vyvíjí stará garda
- samostatný subjekt FK, došlo k oddělení od TJ, chloubou oddílu mládež, hodnocení pořadatelství turnajů OFS a KFS, kladně hodnocena vysoká návštěvnost při utkáních FK, společenský přínos pro obec
- v rámci brigádnické činnosti zbudován kiosek a klubovna, historický postup do soutěží KFS mužů v roce 2013, priorita klubu pro 2014 sada odlehčených branek pro mládež
2b. VV KFS vyslechl zprávu starostky obce Dolní Kalná Jaroslavy Vanclové:
- ocenění činnosti FK, vynikající spolupráce se základní školou, práce s mládeží, společenský dopad činnosti FK pro obec s cca 700 obyvateli, regionální sportovní centrum pro okolní obce
- podpora FK 40 000 Kč ze strany obce, bezplatná výpůjčka areálu, stavba dětského hřiště v areálu, péče o kemp a koupaliště včetně investic
- nominace obce Dolní Kalná na fotbalovou Obec roku 2014


3. VV KFS pověřil pracovní skupinu ve složení Ing. Martin Zbořil, Ing. Petr Vítek, Miloš Židík a Ing. Vladan Haleš jmenovanou na jednání VV KFS dne 09. 06. 14 zahájením činnosti vedoucí k vytvoření systémového řešení pro určení výše podpory KFS okresům na základě vzniklé ztráty OFS podle nového způsobu dělení programu V MŠMT ( podpora dle počtu utkání). Pracovní skupina bude konzultovat problematiku se všemi předsedy OFS.

4. VV KFS vzal na vědomí termín jednání s hejtmanem Královéhradeckého kraje Bc. Lubomírem Francem v prvním týdnu měsíce září 2014.

5. VV KFS vzal na vědomí informaci předsedy KFS Václava Andrejse o předání agendy založení Nadačního fondu KFS Mgr. Janu Staňkovi.

6. VV KFS schválil návrh předsedy KRD KFS Zbyňka Novotného na personální složení Komise rozhodčích KFS a úseku delegátů Komise rozhodčích KFS ve složení Zbyněk Novotný (předseda), Pavel Orel (místopředseda), Jiří Jiřík, Leoš Slavíček, Zbyněk Wolf, Ing. Antonín Vancl, Mgr. Aleš Šob a František Hubička a rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy KRD KFS.
Gestorem KRD KFS byl stanoven předseda KFS Václav Andrejs.
VV KFS vzal na vědomí zápis z ustavujícího jednání KRD KFS ze dne 24. 07. 2014 a vyslovil s textem zápisu souhlas.

7. VV KFS schválil návrh předsedy STK KFS Ladislava Brože na personální složení Sportovně-technické komise KFS ve složení Ladislav Brož (předseda), Michal Lesák, Ivo Beránek a Ing. Petr Reichl a rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy STK KFS.
Gestorem STK KFS byl stanoven místopředseda KFS Marek Pilný.
VV KFS vzal na vědomí zápis a zprávu z ustavujícího jednání STK KFS ze dne 31. 07. 2014 a vyslovil s textem zápisu souhlas.

8. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- výsledek hospodaření po VI. 2014
- k 31. 07. 2014 nejsou evidovány žádné dlouhodobé pohledávky KFS
- provedeno vyúčtování grantu Královéhradeckého kraje na KOUBA-CUP 2014
- další vyúčtování akcí KFS bude probíhat v rámci termínů daných smlouvami
a) trenéři a Škola mladých rozhodčích do 25. 08. 2014, zodpovídají Havlíček a Mgr. Šob
b) poháry KFS do 25. 08. 2014, zodpovídá Havlíček

9. VV KFS projednal a schválil návrh místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše na výši finanční podpory klubům KFS v soutěžním ročníku 2014/2015 v celkové výši 784 000 Kč.
a) Fond podpory akcí mládeže (FPAM) 250 000 Kč (110 000 Kč turnaje a kempy, 90 000 Kč KSCM + 20 000 Kč další podpora dorostenecké kopané, 30 000 Kč dotace za dobrou práci s mládeží)
b)  podpora soutěží dospělých
- předpoklad stejné výše finančních bonusů za umístění pro Krajský přebor a 1. A třídu (30 000 Kč + 30 000 Kč), VV KFS definitivně rozhodne v únoru 2015
- vítězství v podzimní části 1.B třídy 25 000 Kč (6 500, 5 500, 4 500, 3 500 Kč podle kritérií SŘ)
- kompenzace cestovné v 1. B třídě 5 000 Kč
- jarní část 1. B třídy 45 000 Kč s předpokladem shodného rozdělení jako v SR 2013/2014
- předpoklad stejné výše finančních bonusů pro Pohár KFS (50 000 Kč), VV KFS definitivně rozhodne v únoru 2015

c) podpora soutěžím mládeže
- Východočeský oblastní přebor U-19 – příspěvek na dopravu 8 000 Kč/klub, celkem 64 000 Kč
- Krajský přebor U-19 – příspěvek na dopravu 5 000 Kč/klub, celkem 60 000 Kč
- Krajský přebor U-17 a U-15 – příspěvek na dopravu 4 000 Kč/klub při účasti obou týmů, 2 000 Kč/klub při účasti jednoho týmu, celkem 50 000 Kč
d)  podpora trenérů kategorie U-9 180 000 Kč (36 klubů /vždy pro dva trenéry/ po 5 000 Kč)
VV KFS konstatoval velmi dobrou úroveň předloženého materiálu a pověřil TMK KFS stanovením systému poskytnutí podpor trenérům klubů hrajícím Krajský pohár kategorie U-9.
VV KFS pověřil pracovní skupinu ve složení Ing. Vladan Haleš, Mgr. Vladimír Blažej, Miloš Židík, Ing. Martin Zbořil a Karel Havlíček rozdělením prostředků FPAM podle předložených žádostí k 31. 08. 2014.

10. VV KFS projednal návrh předsedy KFS Václava Andrejse na poskytnutí finanční kompenzace cestovného v 1. B třídě ve výši 5 000 Kč pro Sokol Deštné v Orlických horách pro soutěžní ročník 2014/2015 a tento návrh schválil.

11. VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje o průběhu finále Východočeského Superpoháru 2014 konaného dne 02. 08. 2014 včetně hodnocení průběhu utkání mužů.
VV KFS vzal na vědomí i vyjádření místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše a předsedy KFS Václava Andrejse včetně hodnocení závěrečného vyhlášení.
VV KFS vzal na vědomí předběžnou zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o jednání s vedením Pardubického KFS ve vztahu k Superpoháru 2015.

12. VV KFS vyslechl a vzal na vědomí zprávu předsedy o. s. Fotbal v kraji (dále jen FVK) Jana Střížky o koncepci činnosti FVK v dalším období a vyslovil této koncepci plnou podporu.
VV KFS vzal na vědomí cenu týdeníku Fotbal v kraji, koncepci v oblasti distribuce cen včetně E-shopu a koncepci změny webových stránek FVK.
VV KFS vzal na vědomí tisk 600 kusů Rozpisu soutěží KFS pro soutěžní ročník 2014/2015.

13. VV KFS stanovil cenu 100 Kč za jeden výtisk Rozpisu soutěží KFS pro soutěžní ročník 2014/2015 a stanovil, že distribuce zdarma bude určena pro každý klub soutěží KFS v rámci 1 výtisku a pro členy VV KFS a odborných komisí KFS.
VV KFS rovněž stanovil, že distribuce Rozpisu soutěží KFS pro soutěžní ročník 2014/2015 ve vztahu k rozhodčím a delegátům KFS bude uhrazena ve výši 100 Kč ze strany rozhodčích a delegátů Krajskému fotbalovému svazu.

14. VV KFS projednal návrhy Václava Andrejse, Mgr. Vladimíra Blažeje a Marka Pilného ve vztahu k počtu startujících hráčů na střídavý JUNIOR start v klubech mající statut farmy klubu divize nebo ČFL. VV KFS schválil návrh místopředsedy KFS Marka Pilného na možnost startu hráčů na střídavý JUNIOR start v klubech mající statut farmy klubu divize nebo ČFL v počtu dvou hráčů ve shodě se Směrnicí KFS mimo Soutěžní faremní protokol.

15. VV KFS projednal a schválil návrh předsedy TMK KFS Karla Havlíčka předložený v písemné formě na personální obsazení výběrů KFS pro Mezikrajskou soutěž KFS U-13 a U-14 a pro Kouba-cup 2014:
- U-13 Milan Frýda, Tomáš Kroulík, Tomáš Navrátil, Daniel Franc
- U-14 Karel Krejčík,Martin Firbacher, vedoucí týmů Roman Prokopec
- U-15 (KOUBA-CUP v Ostravě 24.-28. 08. 2014):Karel Havlíček, Josef Vlček, vedoucí Roman Prokopec, masér Aleš Kobr

16. VV KFS projednal a schválil návrh trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka předložený v písemné formě na pořadatelské místo 1. kola MKS 2014/2015 s výběrem KFS Pardubice v Chlumci nad Cidlinou.


17. VV KFS projednal a schválil návrh předsedy KRD KFS Zbyňka Novotného na rozdělení rozhodčích KFS pro podzimní část soutěžního ročníku 2014/2015.
a) skupina A: 42
Andrýs, Bačo, Beránek, Buchta, Čejchan, Dujsík, Erlebach, Filip, Franěk, Gereg, Hájek, Haken, Hlaváč, Horský, Hron, Janeček, Korec, Kos, Koutník, Krotil, Krucký, Kubišta, Lavrenčíková, Martínek, Medlík, Miškář, Mucha, Novotný Matěj, Nývlt Roman, Pešava, Průcha, Říha Jiří, Slavíček Lukáš, Svoboda, Šiling, Šlezingr, Šmída, Trejbal, Vašata, Vítek Pavel, Vítek Petr, Žerovnický,
b) skupina B: 30

Bečvář, Bednář, Bouz, Doubic, Frič, Fryš, Havlík, Hlavsa, Hrušková, Janata, Janota, Jansa, Jehlička, Ježek Tomáš, Junek, Kánská, Kiezler, Klečka, Kout, Kubálek, Kudláček, Linhart, Nývlt Lukáš, Rychtár, Říha Luboš,Říha Michal, Stejskal, Styblík, Špaček, Vitvar
c) postup z OFS do skupiny B:  9

Říha Lukáš, Mlynář, (OFS TU),  Vrba (OFS RK), Ludvík, Přikryl, Smrček (OFS HK), Svoboda, Šedivý ( OFS NA)
d) obnovení činnosti v KFS na vlastní žádost (do skupiny B):  Chudoba
e) přechod z JM KFS (do skupiny B):  Fišer
f) licence M:  Jaroš, Jiříček
g) nezařazeni (dosud nesplnili fyzické prověrky):
Odvárko, Otava, Kalaš, Čožík, Hofman, Huřťák, Nožka, Vlachý – do splnění fyzických prověrek nebudou delegováni k žádným utkáním dospělých soutěží KFS

18. VV KFS projednal a schválil návrh předsedy KRD KFS Zbyňka Novotného na personální složení skupiny rozhodčích KFS pro přípravu na případnou možnost postupu do soutěží KPŘFČ.
- Andrýs, Bačo, Gereg, Čejchan, Hájek, Erlebach, Novotný Matěj, Svoboda

19. VV KFS projednal předběžné návrhy na hrací systém Poháru KFS U-17 a stanovil minimální počet účastníků na 12 (čtyři skupiny po třech týmech) a maximální počet účastníků ve vztahu k případným přihláškám z OFS na 16 (4 skupiny po čtyřech týmech) se zimní částí, jarním čtvrtfinále a finálovým turnajem se čtyřmi účastníky po vzoru finálových pohárových turnajů U-19 a U-15.

20. VV KFS projednal a uložil Komisi mládeže KFS a Komisi rozhodčích KFS ve spolupráci s OFS sjednocení pravidel pro malé formy fotbalu v kategoriích U-9 až U-13 v rámci Královéhradeckého kraje.

21. VV KFS projednal podnět předsedy STK KFS Ladislava Brože týkající se tzv. nadstavby soutěží KFS U-11 a U-13 a doporučil tuto nadstavbu transformovat na standardní soutěžní kola.

22. VV KFS projednal problematiku všech návrhů na rozdělení prostředků ve výši 90 000 Kč pro Krajská střediska mládeže v roce 2014 a po obsáhlé diskuzi odložil rozhodnutí na termín 25. 08. 2014.
VV KFS uložil místopředsedovi KFS Mgr. Vladimíru Blažejovi, předsedovi KM KFS Ing. Martinu Zbořilovi a trenéru mládeže KFS Karlu Havlíčkovi zpracování návrhu pro jednání VV KFS dne 25. 08. 2014 včetně zdůvodnění a případných kritérií přidělení výše finančních prostředků.

23. VV KFS projednal a vzal na vědomí informaci přednesenou členem VV Ing. Petrem Vítkem směrem k předsedům OFS. Předsedové OFS byli informováni o možnosti podávání žádostí TJ a SK na dotace na program IV. MŠMT  –  Provoz a údržba sportovních zařízení na rok 2015, které je nutné podat prostřednictvím OS ČUS do 04. 09. 2015. Podklady k podání žádosti na http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=157089&tmplid=3409


24. VV KFS uložil předsedovi KFS Václavu Andrejsovi realizovat ocenění bývalým členům Úseku delegátů KR KFS a STK KFS, kteří ukončili svou činnost v komisích k 23. 06. 2014, na dalším Galavečeru krajského fotbalu.

25. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) STK KFS (předseda STK KFS Ladislav Brož)

- připravenost soutěží KFS, komunikace s kluby PKFS hrajícími Východočeský přebor U-19

- hodnocení úvodních kol Poháru KFS, dva vyloučení hráči
- STK KFS vyjádřila politování nad vážným zraněním hráče Jakuba Čermáka (Borohrádek) po zákroku hráče FK Vysoká nad Labem, který byl po tomto zákroku vyloučen
- připravuje se změna systému tabulek soutěží KFS (počet utkání = počet výher /3/, počet výher ve střelbě PK v případě remízy v řádném hracím čase /2/, počet proher ve střelbě PK v případě remízy v řádném hracím čase /1/, počet proher)

b) ORK KFS (zástupce nebyl přítomen)

- ORK KFS realizovala kontrolu účetnictví KFS bez závad, komuniké z jednání ORK KFS je k dispozici na webových stránkách KFS

c) KRD KFS (gestor KRD Václav Andrejs)

- seminář rozhodčích 08. 08. 2014 A-Sport, Mrštíkova 1879/42, 500 09 Hradec Králové

VV KFS schválil příspěvek ve výši 100 Kč na jednoho účastníka semináře rozhodčích a delegátů KFS.
- individuální vzdělávání v programu Talent – mentor (5 rozhodčích)
- školení OZP 21. 08. 2014 Restaurant Duran, Sekaninova 398/2, Hradec Králové (lektor Pavel Orel)

d) KM KFS (předseda KM KFS Ing. Martin Zbořil)

- pozitivní hodnocení aktivu KFS pro soutěže U-13, U-11 a U-9, žádost k sekretariátu o instalaci rozlosování na webové stránky KFS
- tým Opočno/Dobruška není přihlášen do Krajského poháru U-13 a U-11
- příprava na seminář OZP
- příprava Zimní halové ligy
- jednání KM KFS dne 19. 08. 2014

Vedení Královéhradeckého KFS vyslovilo hlubokou soustrast FK Teplice vzhledem k náhlému úmrtí ředitele klubu a dlouholetého činovníka FAČR Františka Hrdličky.


Termíny dalších zasedání VV KFS (začátky vždy v 17,00):
25.08.2014 – areál Nový Hradec Králové (garant Zbořil, Andrejs)

15.09.2014 – Smiřice (garant Andrejs)
06.10.2014 – Nepolisy (garant Blažej)
27.10.2014 – Nemyčeves (garant Neumann)


Další termíny budou určeny na říjnovém zasedání VV KFS.

                                                                        Václav Andrejs

                                                             předseda Královéhradeckého KFS

foto                                (foto www.dolnikalna.cz)

 

                                                                                         

 

                                                        

                  

                 

 

                                     

 

 

 

 


Vytvořeno: 8.8.2014
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace