Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 25. srpna 2014


Datum akce: 30.11.-0001

                                    K O M U N I K É   č. 10/2014 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 25. 08. 2014 (místo sportovní areál FC Nový Hradec Králové) od 17,00 do 20,00

Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Jiří Jeník, Miloš Židík, Petr Vítek,

Omluveni:  Marek Pilný, Jan Neumann,
Sekretariát:  omluveni Ladislav Brož, Karel Havlíček,
ORK:
 0
Za odborné komise:
  0

Za OFS: 0
Hosté:  Jan Střížka, předseda o. s. Fotbal v kraji, Václav Vašata, předseda FC Nový Hradec Králové

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 6 (KR KFS), 7 (STK KFS), 8 (ekonomika KFS), 10 (Deštné), 13 (cena RS), 14 (doplnění statutu Junior startu), 15 (personální obsazení výběrů), 16 (MKS), 17 (rozdělení rozhodčích), 18 (příprava rozhodčích KPŘFČ), 22 (KSM), 23 (dotace údržba), trvá řešení bodů 3 (podpora OFS), 4 (jednání hejtman KHK 16. 09. 2014), 5 (Nadační fond), 9 (podpora klubům KFS), 19 (Pohár U-17), 20 (sjednocení pravidel malých forem fotbalu), 21 (změna nadstavby soutěže přípravek), 24 (ocenění bývalých členů OK KFS)

b) splněny body 18 (model Poháru KFS U-17), 21 (Krajská střediska mládeže), částečně splněn bod 4 (distribuce štítky RT mimo OFS), trvá řešení bodů 15 (analýza modelu 1. B třídy) z jednání VV KFS ze dne 04. 08. 2014

c) trvá řešení bodů 3 (veteránský fotbal), 9 (Fortuna), 10 (jednání Rada KHK) z jednání VV KFS ze dne 09.06.2014

d) splněny bod 4 (vyúčtování KOUBA-CUP, KHK, provedeno vyúčtování s FAČR) z jednání VV KFS ze dne 19.05.2014
 
e) trvá řešení bodů 11 (Nadační fond KFS), odložen bod 19 (manuál pro součinnost s PČR) z jednání VV KFS ze dne 31.03.2014

f) trvá řešení bodů 20 (monitoring grantů společností) ze zasedání VV KFS ze dne 04.11.2013

2. VV KFS vyslechl zprávu předsedy FC Nový Hradec Králové Ing. Václava Vašaty
- sportovní výsledky družstva mužů FC NHK, personální změny ve sportovním úseku
- ocenění spolupráce s Městem Hradec Králové
- problematika mládeže, konkurence mezi kluby se sídlem v Hradci Králové
- nabídka pořadatelství Středoškolského poháru

3. VV KFS schválil návrh pracovní skupiny ve složení Ing. Martin Zbořil, Ing. Petr Vítek, Miloš Židík a Ing. Vladan Haleš jmenovanou na jednání VV KFS dne 09. 06. 14 na určení výše podpory KFS Okresním fotbalovým svazům podle počtu členské základny k 31. 08. 2014.
Počty členů v rámci jednotlivých OFS zjistí sekretariát KFS.

4. VV KFS schválil návrh místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje a předsedy TMK KFS Karla Havlíčka na rozdělení odměn pro trenéry přípravek v rámci KFS v roce 2014 podle stanovených zásad:
a) podpora bude určena vždy dvěma trenérům přípravek v klubech startujících v Krajském poháru mladší přípravky (18 klubů, celkem 36 trenérů)
b) odměňovaní trenéři přípravek musí být držiteli licence C UEFA
c) odměňovaní trenéři přípravek se musí zúčastnit doškolovacího semináře (pravděpodobný termín listopad 2014), na který je přihlásí a vyšle příslušný klub
VV KFS pověřil místopředsedu KFS Ing. Vladana Haleše zpracováním příslušného výplatního dokladu, předsedu TMK KFS přípravou semináře a formuláře přihlášky k tomuto semináři včetně čísla běžných účtů odměňovaných trenérů.
VV KFS schválil celkový objem finančních prostředků k rozdělení na odměny trenérů přípravek ve výši 180 000 Kč (5 000 Kč na trenéra).

5. VV KFS projednal a schválil zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- solidní platební morálka klubů KFS, upomínky pro kluby nesplňující termín splatnosti
- bude vyplacen bonus FC Olympia Hradec Králové za vítězství v Superpoháru 2014 a přefakturovány náklady Pardubickému KFS
- místopředseda KFS zpracuje pokyny pro fakturaci klubů ve vztahu k příspěvku na dopravu
- příjmy z Registračního místa KFS od 01. 08. 2014
- řešena otázka partnerů KFS včetně přehledu smluvních plnění

6. VV KFS projednal problematiku projektu FOTBAL – LIVE a uložil sekretariátu KFS a Ing. Michaele Zimové provést aktualizaci smluv o výpůjčkách zařízení (SK Týniště, Hořice, Vysoká n. L., Nové Město n. M.).
VV KFS dále pověřil sekretáře KFS Ladislava Brože pravidelnou kontrolou stavu odvysílaných a vložených utkání VOTROK krajského přeboru mužů. 
VV KFS schválil termín kontroly způsobu snímání záznamu na stadionu FC Slovan Broumov do 28. 09. 2014.

7. VV KFS schválil návrh předsedy KM KFS Ing. Martina Zbořila a sekretáře KM KFS Karla Havlíčka na rozdělení prostředků FPAM určených na turnaje a kempy v roce 2014 ve výši 117 000 Kč (rozdělení finančních prostředků je přílohou zápisu) a vzal na vědomí souhlas dalších členů pracovní skupiny Ing. Vladana Haleše, Mgr. Vladimíra Blažeje a Miloše Židíka.
VV KFS dále schválil navýšení celkového objemu FPAM určených na turnaje a kempy v roce 2014 o 7 000 Kč na konečných 117 000 Kč.
VV KFS pověřil sekretáře KM KFS Karla Havlíčka administrací všech splněných žádostí o podporu z FPAM včetně zpracování vzoru formulace fakturace a zajištěním proplacení schválené výše podpory jednotlivým žadatelům.

8. VV KFS projednal a schválil návrh místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje a předsedy TMK KFS Karla Havlíčka na podporu dvoudenního semináře pro trenéry brankářů organizovaném Vojtěchem Marečkem ve výši 5 000 Kč.
VV KFS zároveň pověřil předsedu TMK KFS Karla Havlíčka určením účelu této podpory a zajištění distribuce nabídky účasti na semináři do klubů.

9. VV KFS projednal a schválil navýšení celkového objemu prostředků o 10 000 Kč na celkovou výši podpory 100 000 Kč pro Krajská střediska mládeže (dále jen KSM) v roce 2014.
VV KFS projednal a schválil návrh místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje a sekretáře KM KFS Karla Havlíčka na rozdělení podpory na základě splnění základních kritérií a následného bodového vyhodnocení klubů odpovídajících požadavkům na statut KSM:
- FC Olympia Hradec Králové            30 000 Kč
- Sokol Třebeš                                    30 000 Kč
- MFK Nové Město n. M.                  20 000 Kč
- FC Vrchlabí                                      20 000 Kč
VV KFS vzal se souhlasem na vědomí principy, kritéria a základní parametry předložené Směrnice KFS o KSM a dále uložil Mgr. Vladimíru Blažejovi, Ing. Vladanu Halešovi, Ing. Martinu Zbořilovi a Karlu Havlíčkovi dopracovat tuto Směrnici ve vztahu k technickým doplněním a problematice vyúčtování podpory KSM.

10. VV KFS vyslechl a vzal na vědomí zprávu předsedy o. s. Fotbal v kraji (dále jen FVK) Jana Střížky o koncepci činnosti FVK v dalším období:
- příprava E-shopu pro nákup sportovního vybavení
- problematika webu KFS
- problematika předplatného týdeníku Fotbal v kraji

11. VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse, předsedu OFS Hradec Králové Ing. Martina Zbořila a předsedu o. s. Fotbal v kraji přípravou organizačního zabezpečení 5. Galavečera krajského fotbalu v roce 2015.
VV KFS dále pověřil členku VV KFS Ing. Michaelu Zimovou předložením návrhu vyhlašovaných anket 5. Galavečera krajského fotbalu v roce 2015 na jednání VV KFS dne 15. 09. 2014.

12. VV KFS uložil místopředsedovi KFS Mgr. Vladimíru Blažejovi a sekretáři KM KFS Karlu Havlíčkovi realizaci přípravy Středoškolského poháru 2014 včetně stanovení výše náhrad pořadatelům jednotlivých částí této soutěže v rámci grantu Královéhradeckého kraje.
VV KFS dále schválil pořadatelství jedné ze základních skupin Středoškolského poháru a finálového turnaje Středoškolského poháru pro FC Nový Hradec Králové a dále pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje jednáním o pořadatelství druhé základní skupiny Středoškolského poháru s návrhem na Lázně Bělohrad.

13. VV KFS projednal a po diskuzi o návrhu schválil návrh Komise mládeže KFS na pořadatelství turnajů OFS výběrů U-11 a U-12 dne 27. 09. 2014 pro OFS Náchod včetně návrhu na místa pořadatelství Teplice nad Metují a Meziměstí.


14. VV KFS projednal a po diskuzi o návrhu schválil návrh Komise mládeže KFS na pořadatelství Zimní halové ligy OFS výběrů U-10 a U-11 ve dnech 22. 11. 2014 (Rokytnice v O.h.), 21. 12. 2014 (Jaroměř) a 17. 01. 2014 (Rtyně v Podkrkonoší).
VV KFS dále pověřil člena VV KFS Bc. Jiřího Jeníka projednáním pořadatelství Zimní halové ligy OFS výběrů U-12 a U-13 OFS Jičín.

15. VV KFS projednal a schválil návrh Komise mládeže KFS na hrací systém Poháru KFS U-17 a stanovil celkový počet účastníků na 16 (čtyři skupiny po čtyřech týmech) při účasti 14 týmů hrajících Krajský přebor U-17 a týmů Poříčí u Trutnova a Lánova (náhradník Malé Svatoňovice).

16. VV KFS pověřil sekretáře KFS Ladislava Brože účastí na Valné hromadě České unie sportů konané dne 8. září 2014.


17. VV KFS schválil nákup notebooku pro účely ekonomické agendy KFS, který bude dán k používání místopředsedovi KFS Ing. Vladanu Halešovi.

18. VV KFS pověřil sekretáře KFS Ladislava Brože, sekretáře Komise mládeže KFS Karla Havlíčka a předsedu KRD KFS Zbyňka Novotného zajištěním umístění všech utkání hraných pod hlavičkou KFS na úřední web v rámci svých gescí.

19. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) STK KFS (předseda KFS Václav Andrejs)

- řešena problematika staršího dorostu TJ Dvůr Králové

- uložena úprava adresářů členů odborných komisí na webu KFS a aktualizace údajů na webu KFS sekretáři KFS Ladislavu Brožovi

b) ORK KFS (zástupce nebyl přítomen)

c) KRD KFS (gestor KRD Václav Andrejs)

- seminář OZP (41 adeptů řízení turnajů malých forem fotbalu KFS), požadavek frekventantů na sjednocení a aktualizaci pravidel malých forem fotbalu KFS

- hodnocení seminářů rozhodčích a delegátů KFS, řešen problém se stravováním delegátů na semináři
- proběhly náhradní fyzické prověrky rozhodčích KFS
- rozhodčí Čožík byl předán k dispozici OFS Hradec Králové
- řešena stížnost na verbální vystupování rozhodčího Buchty na Lázeňském poháru ve Velichovkách
- řešena problematika údajného nevhodného vystoupení asistenta rozhodčího při utkání Kratonohy-Chlumec nad Cidlinou (problematiku údajného verbálního vystoupení rozhodčího Nývlta projedná KRD KFS)

d) KM KFS (gestor KM KFS Mgr. Vladimír Blažej)

- organizace Měsíce náborů“ mladých fotbalistů a fotbalistek vyhlášeným FAČR
- účast výběru KFS na KOUBA-CUPU 2014 v Moravskoslezském kraji ve dnech 25-28. 08. 2014
- propozice venkovních přeborů OFS (návrh KM výběry bez startu hráčů se střídavým startem), VV KFS tuto otázku projedná a posoudí po sdělení stanovisek SpSM Královéhradeckého kraje a jednotlivých OFS
- hodnocení losovacího aktivu KP U-9, U-11 a U-13

e) TMK KFS (gestor TMK KFS Mgr. Vladimír Blažej)

- předseda TMK KFS připravuje nový návrh na personální složení

- bude vyhlášen další běh školení k získání licence B UEFA

f) DCK KFS (gestor DCK KFS Miloš Židík)

- řešena problematika utkání Kratonohy-Chlumec nad Cidlinou včetně dialogu trenéra Hrabíka a asistenta rozhodčího Nývlta


20. VV KFS vyslovil hlubokou soustrast pozůstalým chlapce, který tragicky zahynul na hřišti v Rasoškách.
VV KFS vyzval všechny provozovatele sportovních zařízení, zejména pak obce, města, školy a kluby, které jsou přímými majiteli a provozovateli těchto sportovních zařízení, aby učinili všechna technická, organizační, bezpečnostní a materiální opatření k minimalizaci rizik hřištích a stadionech.
VV KFS bude dále podporovat distribuci bezpečných branek z vlastních zdrojů a bude dále doporučovat grantová a projektová schémata vedoucí k zlepšení MTZ na hřištích a stadionech a vyslovuje přesvědčení, že stejným směrem půjdou zejména majitelé a provozovatelé sportovních zařízení s uvědoměním si své primární zodpovědnosti.

21. VV KFS vyslovil hlubokou soustrast pozůstalým pana Bohumíra Fuchse.
 
Termíny dalších zasedání VV KFS (začátky vždy v 17,00):
15. 09. 2014 – Smiřice (garant Andrejs)

06. 10. 2014 – Nepolisy (garant Blažej)
27. 10. 2014 – Nemyčeves (garant Neumann)


Další termíny budou určeny na říjnovém zasedání VV KFS.

                                                                         Václav Andrejs                                                                                  předseda Královéhradeckého KFS

 

 


Vytvořeno: 31.8.2014
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace