Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 15. září 2014


Datum akce: 30.11.-0001

Město Smiřice (zdroj www.mestosmirice.cz)

    K O M U N I K É  č. 11/2014 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 15. 09. 2014 (místo restaurace DVORANA Smiřice) od 17,00 do 21,00

Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Vladimír Blažej, Vladan Haleš (příchod v 18,45), Jiří Jeník, Miloš Židík, Petr Vítek,
Omluveni:
 Marek Pilný, Jan Neumann,

Sekretariát:  Ladislav Brož, omluven Karel Havlíček,
ORK:
 0
Za odborné komise:
  Martin Zbořil

Za OFS: 0
Hosté:  Jan Střížka, předseda o. s. Fotbal v kraji, Jiří Skalický, jednatel SK Smiřice

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 3 (dotace OFS), 5 (ekonomika KFS), 7 (rozdělení FPAM), 16 (VH ČUS), 17 (notebook), 18 (soutěže KFS), částečně splněn bod 6 (Fotbal-live, chybí smlouva s FK Vysoká n. L., přenosy z Broumova), 11 (GALAVEČER KFS), trvá řešení bodů 4 (podpora trenérů přípravek), 8 (podpora semináře pro trenéry brankářů), 9 (KSM), 12 (Středoškolský pohár), 13 (přebory OFS), 14 (ZHL), 15 (pohár U-17) z jednání VV KFS ze dne 25. 08. 2014

b) splněn bod 3 (podpora OFS), trvá řešení bodů  4 (jednání hejtman KHK 16. 09. 2014), 5 (Nadační fond), 9 (podpora klubům KFS), 19 (Pohár U-17), 20 (sjednocení pravidel malých forem fotbalu), 21 (změna nadstavby soutěže přípravek), 24 (ocenění bývalých členů odborných komisí KFS) z jednání VV KFS ze dne 04. 08. 2014

c) částečně splněn bod 4 (distribuce štítky RT mimo OFS), trvá řešení bodů 15 (analýza modelu 1. B třídy) z jednání VV KFS ze dne 23. 06. 2014

d) splněn bod 3 (veteránský fotbal), trvá řešení bodů 9 (Fortuna), 10 (jednání Rada KHK) z jednání VV KFS ze dne 09.06.2014

e) trvá řešení bodů 11 (Nadační fond KFS) z jednání VV KFS ze dne 31.03.2014

f) trvá řešení bodů 20 (monitoring grantů společností) ze zasedání VV KFS ze dne 04.11.2013

2. VV KFS vyslechl zprávu jednatele SK Smiřice Jiřího Skalického
- sázka klubu na výchovu mládeže (50 členů FAČR v mládeži, celkem 90 členů)
- postup do finálové skupiny 1. B třídy v loňském soutěžním ročníku („klub se naučil v tomto systému hrát“)
- příspěvek na činnost od Města Smiřice 140 000 Kč
- investiční záměr rekonstrukce kabin a rozšíření sportovního areálu, instalace závlahy z projektu Zelený trávník
- nulové náklady klubu na dopravu A-týmu, vzhledem ke vzdálenostem jezdí A-tým auty v rámci členských příspěvků

3. VV KFS projednal systém anket na 5. GALAVEČER krajského fotbalu 2015 navržený členkou VV KFS Ing. Michaelou Zimovou včetně počtů vyhlášených osob a subjektů shodných s rokem 2014 a tuto strukturu schválil:
a) Junior cena za výbornou práci v kategorii přípravek
b) Bomber roku – nejlepší střelci v kategorii dorostu
c) Fotbalová obec roku 2014 (do 2 000 obyvatel)
d) Fotbalový starosta roku 2014
e) Trenér kategorie mužů
f) Trenér kategorií mládeže
g) Rozhodčí soutěží KFS
h) Rozhodčí soutěží KFS do 21 let
i) Cena fair-play
j) XI. Roku 2014 (Deník)
k) Gól roku
l) Cena o.s. Fotbal v kraji
m) Cena Jana Modřického
VV KFS dále projednal návrhy na doplnění systému anket, schválil vyhodnocení dvou nejlepších střelců 1. B třídy za SR 2013/2014 a schválil vyhodnocení nejlepšího střelce 1. A třídy a krajského přeboru mužů za SR 2013/2014.
VV KFS vyhlásil výše uvedené ankety a vyzval fotbalovou veřejnost k zasílání návrhů na email kralovehradeckyKFS@khfotbal.cz nejpozději do 30.11.2014.
VV KFS dále vyslechl zprávu předsedy OFS Hradec Králové Ing. Martina Zbořila o přípravě 5. GALAVEČERA krajského fotbalu.
VV KFS uložil člence VV KFS Ing. Michaele Zimové připravit text na webové stránky KFS vztahující se k vyhlášení anket.

4. VV KFS projednal úhradu nákladů na pořádání Středoškolského poháru 2014 a schválil náhradu pořadatelům za realizaci základních skupin ve výši 7 000 Kč a pořadateli finálového turnaje ve výši 10 000 Kč.
VV KFS dále potvrdil hrazení nákladů na výkon rozhodčích v této soutěži a věcných cen ze strany KFS. Hrazení nákladů na rozhodčí a náhrada pořadatelům budou realizovány prostřednictvím faktury zaslané pořádajícími subjekty vůči KFS.

5. VV KFS vzal na vědomí zprávu sekretáře KFS Ladislava Brože o průběhu Valné hromady ČUS.

6. VV KFS vzal na vědomí termín jednání s hejtmanem Královéhradeckého kraje Bc. Lubomírem Francem dne 16. 09. 2014 a vzal na vědomí personální složení zástupců KFS na tomto jednání Václav Andrejs, Mgr. Vladimír Blažej, Ing. Vladan Haleš a Bc. Jiří Jeník.

7. VV KFS vzal na vědomí zahájení soutěže veteránského fotbalu v OFS Hradec Králové.

8. VV KFS projednal a uložil místopředsedovi KFS Ing. Vladanu Halešovi a trenéru mládeže KFS Karlu Havlíčkovi monitorovat a realizovat termíny vyúčtování jednotlivých přijatých grantů od Královéhradeckého kraje.

9. VV KFS obsáhle projednal problematiku projektu FOTBAL – LIVE a vzal na vědomí, že doposud nebyla provedena aktualizaci smluv o výpůjčkách zařízení u FK Vysoká nad Labem.
VV KFS dále stanovil výši pokuty 2 000 Kč v případě nerealizovaného přenosu z utkání VOTROK krajského přeboru mužů a následného nevložení záznamu  a výši pokuty 1 000 Kč v případě částečně realizovaného přenosu a následného nevložení neúplného záznamu z utkání VOTROK krajského přeboru mužů. 
VV KFS dále stanovil termín vložení záznamu ze zápasu VOTROK krajského přeboru mužů do následujícího úterý do 12,00 (dva dny po ukončení kola do 12,00).

10. VV KFS schválil termín zahájení odpovídajícího způsobu snímání záznamu na stadionu FC Slovan Broumov vzhledem k rekonstrukci sportovních staveb v areálu do 15. 03. 2015.
V případě nedodržení tohoto termínu bude klubu FC Slovan Broumov udělena pokuta ve výši 20 000 Kč.

11. VV KFS vzal na vědomí zprávu pracovní skupiny ve složení Ing. Martin Zbořil, Ing. Petr Vítek, Miloš Židík a Ing. Vladan Haleš jmenovanou na jednání VV KFS dne 09. 06. 14 o určení výše podpory KFS Okresním fotbalovým svazům podle počtu členské základny k 31. 08. 2014 a rozdělení finančních prostředků ve prospěch OFS schválil.
VV byl seznámen s konečným finančním výsledkem dopadu nového systému dělení dotace MŠMT ČR, program 5, na jednotlivé OFS.

12. VV KFS projednal a schválil zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- pohledávky KFS ke dni konání VV KFS jsou stále minimální
- KFS obdržel 110 000 Kč z rozpočtu Komise mládeže FAČR (účelové příspěvky na projekty mládeže)
- informace o výši pokuty pro klub Bílá Třemešná (20 000 Kč za odstoupení týmu U-19 ze soutěže a nesehrání předchozích utkání)

13. VV KFS projednal schválil pro kluby pořádající oficiální okresní akce v rámci Měsíce náborů materiální podporu (míče, rozlišovací dresy, mety - bude dodáno do klubů) a finanční podporu na povinné organizační zabezpečení ze zdrojů FAČR, KFS a OFS do výše 24 000 Kč. Podpora bude čerpána na základě vystavené faktury (instrukce kluby obdrží emailem). Veškeré vyúčtování vůči FAČR bude realizováno prostřednictvím KFS, podíl OFS bude jednotlivým OFS v působnosti KFS vyfakturován.

14. VV KFS projednal a schválil správní radu Nadačního fondu KFS ve složení Ing. Vladan Haleš, Karel Havlíček a Ing. Martin Zbořil a schválil dozorčí radu Nadačního fondu KFS ve složení Ing. Petr Vítek, Mgr. Jan Staněk, třetí člen dozorčí rady bude dále doplněn.

VV KFS dále vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o právních krocích vedoucích k založení Nadačního fondu KFS.

15. VV KFS projednal a na základě vyjádření předsedů OFS uložil sekretáři Komise mládeže KFS zapracovat do propozic soutěže výběrů OFS možnost startů hráčů se základní registrací mimo kluby se statutem Sportovních středisek mládeže (dále jen SpSM), kteří startují v soutěžích SpSM prostřednictvím střídavého startu.

16. VV KFS obsáhle projednal výsledky jednání s předsedou OFS Jičín Janem Šotkem, kterého se za KFS zúčastnili Mgr. Vladimír Blažej, Bc. Jiří Jeník, Ing. Martin Zbořil a Karel Havlíček.
VV KFS byl seznámen s podstatou návrhů, které vzešly z tohoto jednání (dojezdové vzdálenosti při pořádání venkovních přeborů OFS při rotaci pořadatelství, místa konání Zimní halové ligy s návrhem na Hradec Králové, změna systému ZHL a omezení kategorie U-13) a vzal na vědomí stanovisko předsedy KM KFS Ing. Martina Zbořila k této problematice vzhledem k avizované neúčasti výběru OFS Jičín na turnajích v Teplicích nad Metují a v Meziměstí dne 27. 09. 2014.
VV KFS se v rámci diskuze neshodl na přijetí konečného stanoviska a pověřil vzhledem k nepřítomnosti místopředsedy KFS Marka Pilného s gescí za koordinaci činnosti KFS a OFS člena VV KFS Ing. Petra Vítka svoláním schůzky předsedů OFS, která bude mít za cíl konečný návrh, případně dohodu, o systému a struktuře soutěží výběrů OFS.

17. VV KFS vyslechl a vzal na vědomí zprávu předsedy o. s. Fotbal v kraji (dále jen FVK) Jana Střížky o koncepci činnosti FVK v dalším období:
- 450 odběratelů týdeníku Fotbal v kraji
- problematika webu KFS, komunikace
- předány nabídkové katalogy na odběr sportovního zboží

18. VV KFS projednal zprávu předsedy STK KFS Ladislava Brože o kontrole o přihlášení a účasti týmů mládeže v soutěžích KFS a OFS u klubů hrajících soutěže dospělých KFS a poměrem hlasů 7:0:0 rozhodl v rámci ustanovení Rozpisu soutěží KFS pro soutěžní ročník 2014/2015 o výši kompenzačních poplatků:

- Sokol Deštné v Orlických horách 25 000 Kč
- Sokol Lípa nad Orlicí 25 000 Kč
- Sokol Zdelov 25 000 Kč
- TJ Dobruška 30 000 Kč

19. VV KFS projednal problematiku ekonomiky pořádání turnajů Zimní halové ligy a schválil výši příspěvku pořadateli 15 000 Kč od soutěžního ročníku 2014/2015.
VV KFS dále schválil výši příspěvku ve výši 10 000 Kč pro pořadatele venkovních přeborů výběrů OFS , turnajů GRASSROOTS DAY mladších přípravek, starších přípravek, mladších žáků a finálových turnajů Poháru KFS starších žáků, mladšího dorostu a staršího dorostu pro následující soutěžní ročník.

20. VV KFS projednal koncepci spolupráce KFS se společností Ondrášovka předložený předsedou KFS Václavem Andrejsem týkající se zajištění pitného režimu pro kluby hrající VOTROK krajský přebor a
1. A třídu dospělých. Kluby budou informovány prostřednictvím dopisu sekretariátu KFS v termínu do 22. 09. 2014.

21. VV KFS stanovil povinnou účast předsedů odborných komisí na jednání VV KFS dne 06. 10. 2014 v Nepolisech za účelem zhodnocení činnosti komisí za příslušnou část soutěžního ročníku 2014/2015.

22. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) STK KFS (předseda STK Ladislav Brož)
- kompenzační poplatky a jejich analýza
- řešen neoprávněný start hráče Noska

b) ORK KFS (zástupce nebyl přítomen)
- další jednání ORK KFS 25. 09. 2014

c) KRD KFS (gestor KRD Václav Andrejs)
- problematika rozhodčího Bouze (diskuze v rámci VV KFS) 
- vyjádření rozhodčího Buchty k Lázeňskému poháru ve Velichovkách
- vysvětlení a podpora činnosti KR KFS ve vztahu k rozboru výkonu rozhodčích (diskuze v rámci VV KFS)
- seminář pro rozhodčí KFS do 20 let vedený delegátem soutěží UEFA Miroslavem Libou

d) KM KFS (předseda KM Ing. Martin Zbořil)
- informace o prvních utkání MKS 2014/2015

- zhodnocení výběru KFS U-15 na KOUBA-CUPU 2014 v Moravskoslezském kraji ve dnech 25-28. 08. 2014, úspěch třetí stříbrná medaile za sebou
- ocenění úspěšné reprezentace KFS na KOUBA-CUPU 2014 vstupenkami na derby Slávia Praha-Sparta Praha 27. 09. 2014

e) TMK KFS (gestor TMK KFS Mgr. Vladimír Blažej)
- jednání TMK KFS 29. 09. 2014 v Novém Bydžově, pozvánku zašle předseda TMK KFS
- systém školení k získání licence B UEFA shodný s loňským rokem

Termíny dalších zasedání VV KFS (začátky vždy v 17,00):
06.10.2014 – Nepolisy (garant Blažej), od 16,30 prohlídka areálu TJ Sokol Nepolisy

27.10.2014 – Nemyčeves (garant Neumann)


Další termíny budou určeny na říjnovém zasedání VV KFS.


                                                      Václav Andrejs

                                                 předseda Královéhradeckého KFS

 

                 

 

                                     

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 28.9.2014
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace