Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 27. října 2014


Datum akce: 30.11.-0001

 

                                     K O M U N I K É  č. 13/2014 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 27. 10. 2014 (místo Obecní úřad Nemyčeves) od 17,00 do 19,30

 

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Jan Neumann, Miloš Židík, Jiří Jeník,
Omluveni:
 Michaela Zimová, Petr Vítek,

Sekretariát:  Ladislav Brož, Karel Havlíček,
ORK:
 0
Za odborné komise:
  0

Za OFS: 0
Hosté:  Jan Střížka, předseda o. s. Fotbal v kraji, Luděk Ludvík, organizační pracovník TJ Sokol Nmyčeves, Tomáš Trč, Roman Trč, členové VV TJ Sokol Nemyčeves

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 4 (jednání předsedů OFS), 5 (člen správní rady NF), 6 (kompenzační poplatek Dobruška), 8 (ekonomické náležitosti KFS), 11 (Středoškolský pohár), 13 (jednání hejtman KHK), 14 (příspěvky web KFS), 15 (příspěvek OFS Rychnov n. K.), 16 (výklad střídavé starty), trvá řešení bodů 7 (Ondrášovka), 10 (další úkoly Galavečer 2015) z jednání VV KFS ze dne 06. 10. 2014

b) splněn bod 4 (finále Středoškolský pohár), částečně splněny body 13 (vyúčtování Dnů náborů), 18 (kompenzační poplatky), 20 (Ondrášovka), trvá řešení bodů 3 (ankety Galavečera KFS), 8 (vyúčtování granty KHK), 10 (záznamy stadion Broumov), 19 (příspěvky ZHL) z jednání VV KFS ze dne 15. 09. 2014

c) splněny body 8 (podpora semináře pro trenéry brankářů), 12 (Středoškolský pohár), částečně splněn bod 11 (GALAVEČER KFS), trvá řešení bodů 4 (podpora trenérů přípravek), 9 (KSM), 14 (ZHL), 15 (pohár U-17) z jednání VV KFS ze dne 25. 08. 2014

d) částečně splněn bod 9 (podpora klubům KFS), trvá řešení bodů 19 (Pohár U-17), 20 (sjednocení pravidel malých forem fotbalu), 21 (změna nadstavby soutěže přípravek), 24 (ocenění bývalých členů odborných komisí KFS) z jednání VV KFS ze dne 04. 08. 2014

e) splněn bod 4 (distribuce štítky RT mimo OFS), trvá řešení bodu 15 (analýza modelu 1. B třídy) z jednání VV KFS ze dne 23. 06. 2014

f) trvá řešení bodu 9 (Fortuna), z jednání VV KFS ze dne 09.06.2014

g) trvá řešení bodu 20 (monitoring grantů společností) ze zasedání VV KFS ze dne 04.11.2013

2. VV KFS vyslechl zprávu organizačního pracovníka TJ Sokol Nemyčeves Luďka Ludvíka:
- průřez historií kopané v Nemyčevsi a hodnocení současného stavu,
- činnost jednoho týmů dospělých v okresním přeboru, bez činnosti týmů mládeže, hráči z Nemyčevse startují v klubech v Jičíněvsi a Milíčevsi,
- 20 členů FAČR

3. VV KFS vyslechl zprávu starosty Obce Nemyčeves MUDr. Jana Neumanna:
- obec Nemyčeves 340 obyvatel, optimální příspěvek spolkové činnosti v obci, obec nadále zřizuje základní školu s 30 žáky, problematika mládeže,
- oprava sociálních zařízení ve fotbalovém areálu

4. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o realizaci právních kroků vedoucích k založení Nadačního fondu na podporu mládeže Královéhradeckého krajského fotbalového svazu, IČ 03489353 (dále jen Nadační fond). Nadační fond byl zapsán Krajským soudem v Hradci Králové ve složce N 362.
VV KFS vzal na vědomí založení běžného účtu Nadačního fondu 266963971/0300.

5. VV KFS stanovil závěrečné jednání VV KFS a odborných komisí KFS na pátek 21. 11. 2014 od 17,00 v Náchodě.

6. VV KFS zhodnotil průběh Středoškolského poháru 2014:
- dobrá organizační úroveň finálového turnaje pořádaného FC Nový Hradec Králové
- vítěz Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové
- sportovní úroveň velmi dobrá u prvních třech týmů finálového turnaje

7. VV KFS zhodnotil průběh semináře pro trenéry brankářů pořádaného OFS Hradec Králové za podpory Královéhradeckého KFS:
- velmi dobrá organizační a odborná úroveň semináře
- počet účastníků 40

8. VV KFS zhodnotil průběh projektu FOTBAL-LIVE, vyslechl zprávu předsedy STK KFS Ladislava Brože k této problematice a doporučil organizaci semináře pro kameramany klubů za přítomnosti zástupců TV COM.

9. VV KFS zhodnotil průběh Dnů náborů klubů v působnosti Královéhradeckého KFS, vzal na vědomí průběh fakturace a uložil místopředsedovi KFS Ing. Vladanu Halešovi  a trenéru mládeže KFS Karlu Havlíčkovi dokončit ekonomické vyúčtování akcí do 31. 10. 2014.

10. VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje o přípravě dalšího běhu školení trenérů licence UEFA B:
- Grassroots seminář proběhne internátní formou ve dnech 13-16. 11. 2014 v Hlušicích, odborný program zajištěn
- přihlášeno 25 frekventantů

11. VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje o přípravě semináře pro trenéry přípravek klubů startujících v soutěžích KFS:
- seminář proběhne dne 16. 11. 2014 od 9,00 v Hlušicích, odborný program zajištěn
- rozeslány pozvánky a dotazníky, odměna 5 000 Kč bude vyplacena na základě účasti

12. VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje o přípravě Směrnice KFS k podpoře Krajských středisek mládeže a prodloužil dále pracovní skupině ve složení Mgr. Vladimír Blažej, Ing. Martin Zbořil a Karel Havlíček termín dopracování této směrnice ve spolupráci s místopředsedou KFS Ing. Vladanem Halešem do 08. 12. 2014.

13. VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje o průběhu jednání s hejtmanem Královéhradeckého kraje Bc. Lubomírem Francem týkajícího se projektu „Královéhradecký kraj podporuje fotbalové mládežnické trenéry“.

14. VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o průběhu projektu „Veteránský fotbal“ v působnosti OFS Hradec Králové a stanovil, že Královéhradecký KFS bude dále reprezentovat vítěz soutěže pořádané OFS Hradec Králové.

15. VV KFS projednal a schválil zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- výnosy a náklady KFS k 30. 09. 2014 , průběžný přebytek hospodaření k 30. 09. 2014, velké výdajové portfolio KFS bude realizováno po skončení podzimní části soutěžního ročníku 2014/2015
- pohledávky KFS ke dni konání VV KFS jsou stále minimální (28 000 Kč vůči FAČR, kompenzační poplatek Sokol Deštné v O. h. 25 000 Kč)
- informace o proplacení příspěvků z FPAM, příspěvků na cestovné
- kluby Jičíněves, RMSK Cidlina, SK Jičín (2x), Náchod nemají vyfakturovány příspěvky na pořádání turnajů Krajského poháru mladších přípravek
- výzva odborným komisím k vyúčtování nákladů do 20. 11. 2014
- uzavření a vyúčtování grantů Královéhradeckého kraje bude realizováno do 10. 11. 14 (zodpovídá Havlíček), dar na trenéry mládeže bude vyúčtován do 31. 12. 2014
- uzavření a vyúčtování příspěvků Komise mládeže FAČR a příspěvku KM FAČR na Měsíc náborů proběhne nejpozději k 31. 10. 2014
- vyúčtování dotace MŠMT ČR bude realizována v termínu do 30. 11. 2014 s tím, že toto vyúčtování bude dále předloženo Odvolací a revizní komisi KFS
VV KFS opětovně uložil sekretariátu KFS realizovat výzvu klubům k provedení příslušné fakturace do 31. 10. 14, zejména pak ve vztahu k příspěvkům na dopravu a k fakturaci nákladů na Krajský pohár U-9.

16. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o průběhu přípravy 5. Galavečera krajského fotbalu.
VV KFS opětovně vyzval fotbalovou veřejnost k zasílání návrhů na email kralovehradeckyKFS@khfotbal.cz nejpozději do 30.11.2014.
VV KFS opětovně pověřil členku VV KFS Ing. Michaelu Zimovou realizací objednávky 3 párů bezpečných branek pro vyhodnocení JUNIOR ceny KFS.
VV KFS vzal na vědomí termín pracovní schůzky Galavečera krajského fotbalu v prostorách jeho konání dne 15. listopadu 2014.

17. VV KFS vyslechl a vzal na vědomí zprávu předsedy o. s. Fotbal v kraji (dále jen FVK) Jana Střížky o koncepci činnosti FVK v dalším období:
- proběhne vyhodnocení tvorby a ekonomiky týdeníku Fotbal v kraji po podzimní části
- zhodnocena návštěvnost nových webových stránek FVK
- E-shop (prodej sportovního zboží) bude představen na Galavečeru krajského fotbalu
- zhodnocena anketa ke znalostem fotbalového dění v Královéhradeckém kraji zveřejněná v týdeníku Fotbal v kraji
- bude provedena kontrola účetnictví FVK za rok 2014

18. VV KFS projednal a schválil termínovou listinu pro jarní část soutěžního ročníku 2014/2015 předloženou předsedou STK KFS Ladislavem Brožem a uložil sekretariátu KFS její zveřejnění na stránkách KFS a v rámci zpráv STK KFS.
VV KFS stanovil termíny finálových turnajů Pohárů mládeže na 20. června 2015.

19. VV KFS projednal a stanovil termín Valné hromady KFS na 7. března 2015, začátek a místo jednání VH KFS bude upřesněno při dalším zasedání VV KFS..

20. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS za uplynulé období v rámci soutěžního ročníku 2014/2015:

a) KRD KFS (gestor KRD Václav Andrejs)
- velmi slušné výkony rozhodčích v posledních dvou kolech 1. B třídy dospělých
- kladné hodnocení činnosti KRD KFS

b) STK KFS (předseda STK Ladislav Brož)
- předložena termínová listina

c) KM KFS (sekretář KM KFS Karel Havlíček)
- účast na Olympiádě dětí a mládeže v Plzni

- hodnocení Mezikrajské soutěže 2014/2015
- pořádání Halového mistrovství ČR žáků v Třebši
- VV KFS uložil sekretáři KM KFS realizovat vyúčtování grantů KHK nejpozději do 10. 11. 2014

d) TMK KFS (předseda TMK Karel Havlíček)
- termín konání semináře trenérů přípravek KFS je stanoven na 16. 11. 2014 v Hlušicích v rámci pořádání kurzu GRASSROOTS C licence, rozeslány dotazníky
- připraven první běh školení licence trenérů B UEFA 13-16. 11. 2014 v Hlušicích (25 frekventantů)
- termíny školení OFS Hradec Králové (05-07. 12. 2014), OFS Rychnov nad Kněžnou (29-30. 11. 2014 a 7. 12. 2014) a OFS Jičín (31. 01.-01. 02. 2015) pro trenéry licence C UEFA

Termíny dalších zasedání VV KFS (začátky vždy v 17,00):
24.11.2014 – Provodov (garant Vítek)
08.12.2014 – Nový Hradec Králové (garant Andrejs)


Další termíny budou určeny na prosincovém zasedání VV KFS.


                                                                      Václav Andrejs

                                                             předseda Královéhradeckého KFS

                                    
Více o obci Nemyčeves ....


 


Vytvořeno: 3.11.2014
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace