Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS dne 05. října 2015 v Hradci Králové


Datum akce: 30.11.-0001


                                     K O M U N I K É  č. 12/2015 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 05. 10. 2015 (místo Nový Hradec Králové – začátek 17:00)

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladan Haleš, Petr Vítek, Jan Neumann, Jiří Jeník, Vladimír Blažej, Michaela Zimová, Miloš Židík
Omluveni:
  0

Sekretariát:  Ladislav Brož, Karel Havlíček,
ORK:
  Jan Staněk

Za odborné komise: Zbyněk Novotný, Martin Zbořil
Za OFS: 0
Hosté:  Ing. Václav Vašata


1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 3 (pokuty Fotbal-live), 4 (IS portál), , 5 (stanovisko KFS ke smlouvě s LFA), 7 (granty KFS), 8 (KSM), trvá řešení bodu 6 (ankety Galavečera),

b) splněn bod 7 (Středoškolský pohár 2015), trvá řešení bodu 8 (příprava Galavečera 2016)

c) splněn bod 4 (jednání KHK branky, jednání 14. 09. 15), trvá řešení bodů 5 (nová koncepce webu), 6 (platby DKFS) z jednání VV KFS ze dne 03. 08. 2015 

d) splněn bod 4 (analýza termínové listiny jaro 2016 ve vztahu k EURU 2016), trvá řešení bodů 14 (FVK – úprava stanov ve smyslu nového Občanskému zákoníku) z jednání VV KFS ze dne 22. 06. 2015

e) trvá řešení bodů 4 (prostředky údržba program MŠMT ČR) z jednání VV KFS ze dne 20. 04. 2015
 
f) splněn bod 5 (odměny trenérům mládeže), trvá řešení bodů 4 (jednání s partnery KFS) z jednání VV KFS ze dne 30. 03. 2015

g) trvá řešení bodů 15 (Superpohár 2016) z jednání VV KFS ze dne 09. 03. 2015

2. VV KFS vzal na vědomí informaci předsedy KFS o  průběhu jednání Regionální komise FAČR týkající se problematiky vztahu STES a Nadačních fondů KFS, dále smlouvy FAČR s ligovou fotbalovou asociací a problematiky projektu FOTBAL-LIVE.
VV KFS vzal na vědomí, že pro Krajský fotbalový svaz (dále jen KFS) vzniká povinnost uspořádat Valnou hromadu a schválit nové stanovy pobočného spolku v termínu do 31. 03. 2016.
VV KFS vzal dále na vědomí aktuální počet členů FAČR 320 864, aktuální počet členů v rámci KFS 16 552, aktuální počet členů v rámci KFS do 18 let 7 848, aktuální počet členů v rámci KFS nad 18 let 8 704 a meziroční nárůst členské základy o více jak 500 členů.

3. VV KFS vzal na vědomí zprávu trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka o přípravě finálového turnaje Středoškolského poháru 2015 v areálu Orlická kotlina v Hradci Králové za účasti SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové, SPŠ stavební Hradec Králové, SŠTŘ Nový Bydžov a SŠGS Nová Paka.

4. VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje o průběhu semináře trenérů mládeže KFS dne 21. 09. 2015 v areálu Orlická kotlina v Hradci Králové za účasti více jak 130 trenérů.
VV KFS ocenil průběh této akce a vysoce hodnotil vklad Královéhradeckého kraje do finančního portfolia pro účely odměn  trenérů mládeže a pověřil předsedu KFS Václava Andrejse zpracováním písemného poděkování vedení Královéhradeckého kraje.

5. VV KFS pověřil zveřejněním anket Galavečera krajského fotbalu 2016 na webu KFS v termínu od 12. 10. 2015 sekretariát KFS a členku VV KFS Ing. Michaelu Zimovou.
Veřejnost může své návrhy na ocenění zasílat do 30. 11. 2015 na emailovou adresu galavecer@khfotbal.cz. Organizační schůzka přípravného výboru proběhne v říjnu 2015.

6. VV KFS projednal a schválil zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice.
-         ukončeno zpracování ekonomických dat za VIII/2015, výsledky IX/2015 zpracovávány
-         konstatována nízká možnost analýzy příjmů KFS evidovaných v IS FAČR
-         fakturace partnerům KFS společnostem JUTA a COSTA
-         nejsou dokončeny smluvní vztahy se společnostmi DATALIFE A NADLER

7. VV KFS vzal na vědomí první platby z Nadačního fondu na podporu fotbalové mládeže ve vztahu k Fondu na podporu akcí mládeže.


8. VV KFS vzal na vědomí zprávu sekretáře KFS Ladislava Brože o průběhu projektu FOTBAL-LIVE v letošním soutěžním ročníku.
VV KFS konstatoval zlepšení stavu v posledních kolech, ale nadále trvá i přes námitky postižených klubů na udělených pokutách za nedostatky v úvodu soutěžního ročníku 2015/2016. VV KFS doporučil všem klubům, které mají v užívání přenosovou techniku, obezřetné zacházení s touto technikou v souladu se smluvním předmětem jejího užití.
VV KFS se dále zabýval dalším plněním společnosti FORTUNA ve vztahu k projektu FOTBAL-LIVE a doporučil klubům v tomto směru zachovat stávající stav umístění reklam společnosti.

9. VV KFS schválil na základě Rozpisu soutěží KFS kompenzační poplatky pro kluby Kunčice n. L. a Zdelov za chybějící týmy v soutěžích mládeže. O využití těchto prostředků rozhodne VV KFS do konce roku 2015.

10. VV KFS schválil na základě návrhu STK KFS termínovou listinu pro jarní část soutěžního ročníku 2015/2016.
VV KFS dále pověřil předsedu STK KFS Ladislava Brože jejím zveřejněním.

11. VV KFS se zabýval zápisy a evidencí střelců v soutěžích KFS U-9. U-11 a U-13 a doporučil pro jarní část neevidovat střelce v jednotlivých zápasech z důvodu stavu výsledků v těchto soutěžích.

12. VV KFS uložil všem členům VV KFS a všem členům KM KFS provést dohled na jedním z turnajů soutěží KFS U-9. U-11 a U-13 a následně podáním zprávy z tohoto dohledu v soutěžním ročníku 2015/2016.

13. VV KFS schválil za člena KM KFS pana Jiřího Červenku.

14. VV KFS schválil motivační příspěvky ve výši 10 000 Kč za výbornou práci s mládeží pro rok 2015:
a) kategorie přípravek Červený Kostelec
b) kategorie žáků FK Chlumec n. C.
c) kategorie dorostu TJ Jiskra Hořice

15. VV KFS poblahopřál členu KRD KFS Pavlu Orlovi k zařazení na mezinárodní listinu rozhodčích fotbalu.

16. VV KFS stanovil termín a místo konání závěrečného bilančního jednání VV KFS a odborných komisí KFS v pátek 20. listopadu 2015 v penzionu Pod rozhlednou, Vrbice u Kostelce nad Orlicí.

17. VV KFS projednal a vzal s uspokojením vývoj návštěvnosti webu KFS:
Datum: 01. 08. 2012 – 12. 10. 2015

* Počet návštěv: 2 269 194

* Počet unikátních uživatelů: 330 741

* Počet zobrazení stránek: 14 554 163

Datum: 01. 01. 2015 – 12. 10. 2015

* Počet návštěv: 680 052 (591 162 za stejné období roku 2014)

* Počet unikátních uživatelů: 100 241 (91 495 za stejné období roku 2014)

* Počet zobrazení stránek: 4 570 462 (3 817 862 za stejné období roku 2014)

Nárůst návštěv oproti roku 2014 o 15%

Nejvíce návštěv za den: neděle 11.10.2015, 8559 návštěv

Nejvíce návštěv za měsíc: květen 2015, 111 346 návštěv


18. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS za uplynulé období v rámci soutěžního ročníku 2015/16:

a) KM KFS (předseda Martin Zbořil, sekretář Karel Havlíček)                                                                                                                  - hodnocení přeborů OFS U-11 a U-12 v Jaroměři a České Skalici, konstatována velmi dobrá organizační úroveň
- hodnocena účast výběrů KFS v Mezikrajské soutěži
- sekretář KM informoval o definitivní podobě ZHL výběrů OFS

06. 12. 2015 sportovní hala Třebeš Hradec Králové výběry OFS U10, U11
19. 12. 2015 sportovní hala Lázně Bělohrad výběry OFS U10, U11
17. 01. 2016 sportovní hala Jaroměř výběry OFS U10, U11                                  23. 01. 2016 sportovní hala Rtyně v Podkrkonoší výběry OFS U12, U13

b) STK KFS (předseda Ladislav Brož)                                                                

- informace o kontrole ve vztahu ke kompenzačním poplatkům

- předložena termínová listina pro jaro 2016 v tištěné podobě

c) KRD KFS (předseda Zbyněk Novotný, gestor Václav Andrejs)

- informace o zdařilém kempu mladých rozhodčích (15)

- setkání předsedů KRD KFS v Praze
- protesty tří klubů proti výkonům rozhodčím, v jednom případě částečně vyhověno
- realizace náborů ve středních školách (provádí Pavel Orel)
- předseda KFS vyjádřil nespokojenost s úrovní zpráv delegátů KFS a s menší schopností některých delegátů hodnotit výkony rozhodčích
- místopředseda KFS požádal o lepší kvalitu uvádění informací z utkání v uzavřených zápisech v systému IS FAČR (střelci, diváci, evidence ŽK)
- finanční prostředky v rámci Konvence UEFA pro soutěžní ročník 2015/2016 50 000 Kč
- personální výběr rozhodčího pro VPR ŘKČ
- pozitivní ohlasy na výměny rozhodčích mezi Královéhradeckým KFS a Olomouckým KFS
 

d) TMK KFS (předseda Karel Havlíček)

- předseda TMK KFS přednesl doplňující informaci a zajištěnosti semináře trenérů 21. 09. 2015, účast 135 mládežnických trenérů

e) ORK KFS

- předseda ORK informoval o cílech zasedání ORK KFS dne 05. 10. 2015

Termín dalších zasedání VV KFS (začátek vždy v 17:00):
26. 10. 2015 – Hořice (místo bude určeno podle aktuálních povětrnostních podmínek)

16. 11. 2015 – místo bude určeno
07. 12. 2015 – místo bude určeno
18. 01. 2016 – místo bude určeno

 

 

                                                                       Václav Andrejs

                                                                 předseda Královéhradeckého KFS

 

                                                                                         

 

 

                                                        

                  

                  

 

                                     

 

 

 

 


Vytvořeno: 15.10.2015
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace