Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 18. ledna 2016 v Mžanech


Datum akce: 30.11.-0001

Mzany

 

                                     KOMUNIKÉ  č. 1/2016 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 18. 01. 2016
(místo Mžany – začátek 17.00)

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Michaela Zimová, Jan Neumann, Jiří Jeník, Miloš Židík
Omluveni:
  Petr Vítek

Sekretariát:  Ladislav Brož
ORK:
  0

Za odborné komise: Martin Zbořil
Za OFS: 0
Hosté: Jan Střížka   


1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 3 (ekonomika KFS), 4 (odměna Vladan Haleš), 5 (ceny Galavečer KFS), 8 (příspěvek Petr Reichl), 11 (Ceny Václava Jíry), 12 (návrh na ocenění KHK), trvá řešení bodů 7 (příspěvek seminář rozhodčích), 9 (změna systému 1. B tříd), 10 (návrh Superpohár KFS), z jednání VV KFS ze dne 07. 12. 2015

b) splněny body 8 (žádosti o granty KHK 2016), 9 (příprava Galavečera, vyhodnocení střelců Galavečera), trvá řešení bodů 2 (cestovní náhrady DFA), 4 (výzva k úhradě Zdelov), 11 (výstroj pro mládež ME U-21) z jednání VV KFS ze dne 16. 11. 2015

c) trvá řešení bodů 9 (REGIONS-cup, jmenování realizačního týmu) z jednání VV KFS ze dne 26. 10. 2015

d) trvá řešení bodů 2 (uspořádání Valné hromady KFS), 11 (faktografická evidence soutěží malých forem fotbalu), 12 (dohled členů VV KFS nad turnaji přípravek) z jednání VV KFS ze dne 05. 10. 2015

e) splněn bod 8 (příprava Galavečera 2016), z jednání VV KFS ze dne 24. 08. 2015

f) trvá řešení bodu 5 (nová koncepce webu) z jednání VV KFS ze dne 03. 08. 2015 

g) trvá řešení bodu 14 (FVK – úprava stanov v souladu s novým Občanským zákoníkem) z jednání VV KFS ze dne 22. 06. 2015

h) splněn bod 4 (jednání s partnery KFS) z jednání VV KFS ze dne 30. 03. 2015

2. VV KFS vzal na vědomí hodnocení úrovně Galavečera KFS pořádaného dne 15. ledna 2016 v Náchodě, které přednesl předseda KFS Václav Andrejs. VV KFS potvrdil hodnocení předsedy KFS, který označil úroveň tohoto Galavečera za jednu z nejlepších v dosavadní historii.
VV KFS pověřil zpracováním finančního vypořádání celé akce pracovní skupinu Michaela Zimová, Jan Střížka, Petr Vítek
VV KFS potvrdil předchozí hlasování per-rollam ve vztahu k dotaci sdružení Fotbal v kraji ve výši 87 120 Kč (cena bezpečných branek včetně DPH) na nákup bezpečných branek pro oceněné subjekty za práci v kategorii přípravek.  


3. VV KFS projednal a schválil zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše:
- problematika fakturace od NPO „Skok do života

- dokončování účetnictví za rok 2015, příprava daňového přiznání KFS
- řešena otázka Příkazu k inventarizaci majetku KFS s termínem realizace do 22. 02. 2016
- bylo realizováno vyúčtování grantů Královéhradeckého kraje
- příspěvek na semináře rozhodčích a DFA Královéhradeckého KFS bude poskytnut podle skutečné účasti na seminářích v zimním období 2016                                                        
4. VV KFS vzal s politováním na vědomí, že doposud nebylo zasláno rozhodnutí OK FAČR ve vztahu k výsledku jednání ke kompenzačním poplatkům stanoveným Rozpisem soutěží KFS.

5. VV KFS schválil udělení Cen Václava Jíry v roce 2016:
- Milan Kynos (navržen OFS Hradec Králové)
- Juraj Alexejev (navržen OFS Trutnov)
- Milan Charvát (navržen OFS Rychnov nad Kněžnou)
VV KFS pověřil sekretariát KFS zpracováním agendy schválených návrhů vůči FAČR.

6. VV KFS schválil termín Valné hromady KFS 5. března 2016 s místem konání v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, termín Valné hromady KFS bude projednán s hejtmanem Královéhradeckého kraje.
VV KFS zároveň schválil navržený klíč účasti klubů na této Valné hromadě:
- 8 zástupců klubů hrajících Krajský přebor mužů v pořadí 1-8. po podzimní části soutěžního ročníku 2015/2016
- 7 zástupců klubů hrajících 1. A třídu v pořadí 1-7. po podzimní části soutěžního ročníku 2015/2016
- 10 zástupců klubů hrajících 1. B třídu v pořadí 1-2. z každé skupiny po podzimní části soutěžního ročníku 2015/2016 + nejlepší dva kluby z třetích míst

VV KFS zároveň rozhodl, že pokud nadpoloviční většina klubů hrajících soutěže KFS mužů v soutěžním ročníku 2015/2016 neschválí, svolá VV KFS shromáždění klubů hrajících soutěže mužů v soutěžním ročníku 2015/2016 za účelem volby účastníků nevolební Valné hromady KFS 2016.
VV KFS požádal o vyjádření souhlasu či nesouhlasu s předloženým klíčem kluby hrající soutěže KFS mužů v soutěžním ročníku 2015/2016 na oficiální emailovou adresu KFS kralovehradeckykfs©khfotbal.cz do 31. ledna 2016. 

7. VV KFS projednal projekt „Bezpečné branky“ a schválil pracovní skupinu pro přípravu výběrového řízení ve složení Mgr. Jan Staněk, Mgr. Vladimír Blažej a Ing. Vladan Haleš.
VV KFS pověřil pracovní skupinu přípravou textu zadávacího řízení.

8. VV KFS projednal zprávu předsedy o. s. Fotbal v kraji (dále jen FVK) Jana Střížky a schválil koncepci vydání týdeníku Fotbal v kraji pro úvodní kola krajských soutěží (první dvě kola – jedno vydání týdeníku). VV KFS dále uložil realizaci tzv. prokliku z webu KFS na webové stránky FVK a eShopu FVK.
VV KFS dále uložil předsedovi FVK Janu Střížkovi předložit hospodářský výsledek FVK do 15. 02. 2016.
VV KFS dále uložil předsedovi FVK Janu Střížkovi a sekretáři KFS Ladislavu Brožovi doplnění chybějících předávacích protokolů k nahrávací technice v projektu FOTBAL-LIVE.

9. VV KFS schválil uzavření smlouvy se společností Česká pojišťovna a. s. zajišťující podporu krajského fotbalu (krajský přebor U-9 a venkovní přeboru výběrů OFS) a pověřil předsedu KFS Václava Andrejse podpisem této smlouvy.

10. VV KFS pověřil člena VV KFS Bc. Jiřího Jeníka a sekretariát KFS komunikací se společností PUBLIC FOOTBAL ve vztahu ke stavu nahrávacího zařízení pro přímé přenosy ze zápasů krajského přeboru mužů.

11. VV KFS navrhl na ocenění „Zlatá koruna“ Královéhradeckého kraje pro dobrovolné pracovníky v oblasti mládeže Mgr. Jiřího Krenčíka a Ing. Slavoje Horáka.

12. VV KFS vzal na vědomí návrh nových Stanov KFS, Jednacího řádu VH KFS a Volebního řádu VH KFS zpracovaný Mgr. Janem Staňkem a přednesený předsedou KFS Václavem Andrejsem.
Připomínkové řízení bude nadále realizováno členy VV KFS a dále kluby KFS a jednotlivými OFS Královéhradeckého kraje v termínech stanovených předsedou KFS.

13. VV KFS schválil návrh na úpravu SŘ ve vztahu ke kompenzačním poplatkům, návrh bude předložen VV FAČR k projednání na zasedání 23. 02. 2016.

14. VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse předložením návrhu loga KFS.

15. VV KFS vzal na vědomí výsledek kontroly hygieny práce v sídle KFS.

16. VV KFS schválil složení inventarizační komise (předseda Jan Neumann, členové Petr Vítek, Ladislav Brož) a likvidační komise pro vyřazování majetku (předseda Jiří Jeník, členové Marek Pilný, Karel Havlíček) a pověřil komise zahájením inventarizace majetku KFS.

17. VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) STK KFS - předseda Ladislav Brož
- rozlosování soutěží je umístěno na portále IS fotbal

- příprava zimní části pohárů mládeže
- rozlosování soutěží U-9, U-11 a U-13, doporučeno zveřejňování výsledků těchto soutěží na webu KFS

b) KM KFS - předseda Ing. Martin Zbořil
- hodnocení 3. kola turnajů ZHL, průběh v pořádku, dva nejúspěšnější výběry v jednotlivých kategoriích budou hrát se soupeři z Pardubického KFS v mezikrajském finále

- příprava účasti výběru KFS na poháru ŘKM
- 26. února 2016 proběhne losovací aktiv soutěží v malých formách kopané v SPŠ Hradební Hradec Králové
- informace o semináři mládežnických trenérů KFS 30. ledna 2016 od 9:00

c) KRD KFS - gestor Václav Andrejs
- návrh na příspěvek 300 Kč pro jednoho účastníka Školy mladých rozhodčích KFS, VV KFS poměrem hlasů 8:0:0 schválil

- informace o semináři lektorů pravidel KFS v Ústí nad Labem

d) TMK KFS
- počet účastníků školení trenérů licence C OFS Hradec Králové – 37 + 33 trenérů doškolení

- počet účastníků školení trenérů licence C OFS Rychnov n. K. – 13 + 30 trenérů doškolení
- informace o dalším průběhu vzdělávání trenérů licence B UEFA

Termín dalších zasedání VV KFS (začátek vždy v 17:00):
22. 02. 2016 – místo bude určeno

14. 03. 2016 – místo bude určeno
04. 04. 2016 – místo bude určeno
25. 04. 2016 – místo bude určeno
16. 05. 2016 – místo bude určeno

 

                                                                       Václav Andrejs

                                                          předseda Královéhradeckého KFS

 

                                                                                         

 Pivovar Lindr Mžany - Pivovary.Info

 

                                                        

                  
 

                  

 

                                     

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 31.1.2016
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace