Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 22. února 2016 v Novém Bydžově


Datum akce: 30.11.-0001

                                    KOMUNIKÉ  č. 2/2016 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 22. 02. 2016 (místo Nový Bydžov – začátek 17.00)

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Jan Neumann, Jiří Jeník, Miloš Židík
Omluveni:
  Petr Vítek, Michaela Zimová

Sekretariát:  Ladislav Brož
ORK:
  0

Za odborné komise: Josef Koňák
Za OFS: 0
Hosté: Jan Střížka, Ing. Pavel Louda, starosta Nového Bydžova, Ing. Karel Průcha, předseda SK Union 2013   


1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 2 (Galavečer krajského fotbalu), 3 (ekonomika a inventarizace), 5 (ceny Václava Jíry), 9 (smlouva Česká pojišťovna), 11 (návrh ocenění Zlatá koruna), 13 (kompenzační poplatky), 14 (logo KFS), 16 (činnost inventarizačních komisí), trvá řešení bodů 6 (Valná hromada KFS), 7 (výběrové řízení Bezpečné branky), 8 (úkoly FVK), 10 (Fotbal-live), z jednání VV KFS ze dne 18. 01. 2016

b) splněny body 7 (příspěvek seminář rozhodčích), 9 (změna systému 1. B tříd), trvá řešení bodů 10 (návrh Superpohár KFS), z jednání VV KFS ze dne 07. 12. 2015

c) trvá řešení bodů 4 (výzva k úhradě Zdelov), 11 (výstroj pro mládež ME U-21), z jednání VV KFS ze dne 16. 11. 2015

d) trvá řešení bodů 9 (REGIONS-cup, jmenování realizačního týmu), z jednání VV KFS ze dne 26. 10. 2015

e) trvá řešení bodů 2 (uspořádání Valné hromady KFS), 11 (faktografická evidence soutěží malých forem fotbalu), 12 (dohled členů VV KFS nad turnaji přípravek), z jednání VV KFS ze dne 05. 10. 2015

f) trvá řešení bodu 5 (nová koncepce webu), z jednání VV KFS ze dne 03. 08. 2015 

g) trvá řešení bodu 14 (FVK – úprava stanov v souladu s novým Občanským zákoníkem), z jednání VV KFS ze dne 22. 06. 2015

2. VV KFS vyslechl informace starosty Města Nový Bydžov Ing. Pavla Loudy a předsedy SK Union 2013 z. s. (dále jen SK Union) Ing. Karla Průchy o ekonomické situaci SK Union, která v současné době vylučuje samostatné pokračování SK Union v České fotbalové lize.
VV KFS vzal na vědomí zprávu o všech jednáních, které proběhly a probíhají s podnikatelskými subjekty, FC Hradec Králové, vedením samosprávy a sportovními kluby s cílem zachovat účast v České fotbalové lize v rámci Královéhradeckého kraje. VV KFS deklaroval případnou podporu všem řešením, které tuto účast případně zajistí.
VV KFS vzal na vědomí informaci starosty Města Nový Bydžov o připravované rekonstrukci travnaté hrací plochy Městského stadionu Nový Bydžov.
 
3. VV KFS vyslechl zprávu místopředsedy KFS Marka Pilného o neuskutečnění jednání předsedů OFS s cílem najít řešení ve vztahu k termínům halových přeborů výběrů OFS a vzal na vědomí, že úkol nadále trvá.

4. VV KFS potvrdil výši příspěvku 200 Kč a počet účastníků zimního semináře rozhodčích a delegátů KFS ve vztahu k bodu 3 zápisu VV KFS ze dne 14. 01. 16.

5. VV KFS vzal na vědomí příslib vygenerování přístupových kódů pro aktuální překlopení základních informací týkajících se soutěží KFS z portálu IS FAČR na stránky KFS.
VV KFS vzal na vědomí, že v případě kladného vyřešení této problematiky nebude třeba dále zasílat výsledky utkání prostřednictvím SMS rozhodčích.

6. VV KFS pověřil sekretariát KFS kontrolou názvu soutěží na webových stránkách KFS s uvedenými podmínkami názvů:
- Česká pojišťovna, partner Krajského přeboru U-13
- AP FREIGHT, partner Krajského přeboru U-11
- JUTA, partner Poháru KFS U-19
- EUTAX GROUP, partner krajské soutěže U-15
VV KFS dále uložil sekretariátu KFS vložení odkazu na Nadační fond na podporu mládeže KFS na webové stránky KFS a předsedovi Fotbal v kraji z. s. Janu Střížkovi provedení kontroly názvu soutěží v týdeníku Fotbal v kraji.

7. VV KFS schválil nové logo KFS a dále rozhodl o nepatentování přijaté verze loga KFS.

8. VV KFS projednal systém „solidárních“ plateb cestovních náhrad delegátů KFS a rozhodl o neuplatnění tohoto systému v jarní části SR 2015/2016.

9. VV KFS vzal na vědomí hospodářský výsledek KFS za rok 2015.
VV KFS rovněž rozhodl o zrušení běžného účtu KFS číslo 214023638/0300.

10. VV KFS poděkoval členu VV KFS Bc. Jiřímu Jeníkovi za zprostředkování smluvního vztahu s novým partnerem KFS společnosti AP FREIGHT.
VV KFS dále schválil uzavření smluvního vztahu se společností AP FREIGHT a pověřil předsedu KFS Václava Andrejse podpisem této smlouvy.

11. VV KFS vyslechl zprávu sekretáře KFS Ladislava Brože o přípravě Valné hromady KFS konané dne 05. 03. 2016 v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje včetně přípravy písemných materiálů a zveřejnění návrhu Stanov KFS.
VV KFS přijal opatření ke kontrole členství ve FAČR u delegátů této Valné hromady.
VV KFS dále pověřil sekretáře KFS Ladislava Brože soustředěním všech nově schválených Stanov KFS a OFS Královéhradeckého kraje včetně usnesení z Valných hromad těchto subjektů a následně odesláním těchto dokumentů na legislativně-právní oddělení FAČR do 31. 03. 2016.
VV KFS potvrdil účast notáře na Valné hromadě KFS.

12. VV KFS vzal na vědomí informace předsedy KFS Václava Andrejse o jednání Regionální komise FAČR a informace o přijetí základních principů ustanovení nového Přestupního řádu VV FAČR. Dokument byl předán k připomínkovému řízení.

13. VV KFS vzal na vědomí místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomických výsledcích Nadačního fondu KFS za rok 2015 a předpokládané další podpoře mládežnických trenérů KFS ze strany Královéhradeckého kraje.
VV KFS pověřil vedení Nadačního fondu projednáním návrhu novelizace Směrnice FPAM.
VV KFS vzal na vědomí termín jednání zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 21. 03. 2016, které bude rozhodovat o případném příspěvku Královéhradeckého kraje do projektu „Bezpečné branky“.


14. VV KFS přijal systém organizačního zajištění kontroly nahrávacího zařízení v projektu FOTBAL LIVE, která proběhne 05. 03. 2016 v rámci aktivu sekretářů klubů KFS.

15. VV KFS vyslechl zprávu předsedy Fotbal v kraji z. s. (dále jen FVK) Jana Střížky
- ekonomická situace FVK
- systém plateb předplatného týdeníku Fotbal v kraji
- problémy s doménou FVK

16. VV KFS schválil návrh Komise mládeže KFS na snížení příspěvku za pořadatelství přeborů KFS výběrů mládeže ve Rtyni v Podkrkonoší na 15 000 Kč vzhledem ke zjištěným nedostatkům.

17. VV KFS vzal na vědomí kladné hodnocení průběhu semináře trenérů mládeže KFS 30. 01. 2016 v Třebši a rozhodl o výši pokuty 2 000 Kč za neúčast klubu na tomto doškolovacím semináři.
VV KFS pověřil místopředsedu KFS Ing. Vladana Haleše zajištěním fakturace této pokuty klubům SK Sparta Úpice, SK Třebechovice p. O., TJ TK Žlunice, SK Čechie Hlušice, FC České Meziříčí, SK Jičín, FC Kostelec n/O, Velké Poříčí a Sokol Roudnice.

18. VV KFS vzal s uspokojením na vědomí, že VV FAČR přijal návrh KFS na změnu Soutěžního řádu KFS ve vztahu ke kompenzačním poplatkům za neúčast družstev mládeže klubu v soutěžích.

19. VV KFS uložil trenéru mládeže KFS Karlu Havlíčkovi zahájit přípravu pořadatelství finále Mezikrajské soutěže výběrů KFS U-14 s místem konání areál Orlická kotlina v Hradci Králové (termín konání 24-25. 05. 2016) a vyhodnocením nabídek na ubytování a stravování účastníků.

20. VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických

gestorů z řad členů VV KFS:

a) STK KFS - předseda Ladislav Brož
- informace o náhradní hrací ploše pro TJ Lázně Bělohrad v Miletíně pro jarní část SR 2015/2016


b) KM KFS – sekretář KFS Ladislav Brož
- konání aktivu klubů hrajících krajské soutěže přípravek a mladších žáků dne 26. 02. 2016 v SPŠ, SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové

- povinnost Komise rozhodčích KFS vyslat zástupce na aktiv 26. 02. 2016
- informace o losu zimní části pohárů mládeže
- poskytnutí příspěvků finalistům mezikrajského finále výběrů OFS prostřednictvím Nadačního fondu KFS

c) KRD KFS - gestor Václav Andrejs
- informace o semináři rozhodčích a delegátů KFS v Dříteči, velmi kladné hodnocení průběhu a organizace

- semináře se nezúčastnilo 5 rozhodčích KFS a 1 delegát KFS
- velmi problematický počet rozhodčích pro jarní část SR 2015/2016 /75/
- VV KFS schválil zařazení rozhodčího Martina Pálky na listinu rozhodčích KFS
- informace o pokračující výměně rozhodčích s Libereckým a Olomouckým KFS v jarní části soutěžního ročníku 2015/2016

d) TMK KFS – gestor Mgr. Vladimír Blažej 
- informace o dalším průběhu vzdělávání trenérů licence B UEFA

- informace o termínu závěrečných zkoušek trenérů licence B UEFA od 29. 04. 2016

e) DK KFS – gestor Miloš Židík
- odůvodnění zmírnění trestů přijatých DK KFS na posledním zasedání

VV KFS projednal propagační vstupy Regionální fotbalové akademie Pardubice do královéhradeckého regionu a vzhledem k již potvrzenému projektu akademie FC Hradec Králové a plánovanému vzniku Královéhradecké regionální akademie k 01. 09. 2017 považuje tyto propagační a náborové aktivity za nevhodné.
 

Termín dalších zasedání VV KFS (začátek vždy v 17:00):
14. 03. 2016 – místo Albrechtice nad Orlicí

04. 04. 2016 – místo Nový Hradec Králové
25. 04. 2016 – místo Chlumec nad Cidlinou
16. 05. 2016 – místo Nový Hradec Králové

 

 

                                                            Václav Andrejs

                                                     předseda Královéhradeckého KFS

 

                                                                                         

 

 

                                                        

                  
 

                  

 

                                     

 

 

 

 


Vytvořeno: 2.3.2016
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace