Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 16. května 2016 v Hradci Králové


Datum akce: 30.11.-0001

Výkonný výbor Královéhradeckého KFS jednal na svém dalším zasedání v areálu FC Nový Hradec Králové v pondělí 16. května.


Výkonný výbor Královéhradeckého krajského fotbalového svazu (dále jen VV KFS) přijal na tomto zasedání rezignaci dosavadního místopředsedy KFS Marka Pilného.

                                     KOMUNIKÉ  č. 6/2016 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 16. 05. 2016 (místo Nový Hradec Králové – začátek 17:00)

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný (odchod 17:30), Vladan Haleš, Jan Neumann, Jiří Jeník, Miloš Židík, Vladimír Blažej, Petr Vítek, Michaela Zimová
Omluveni:
0

Sekretariát:  Ladislav Brož, Karel Havlíček (příchod 18:00 hodin)
ORK:
  0

Za odborné komise: Martin Zbořil, Zbyněk Novotný (příchod 18:00 hodin), Josef Koňák (příchod 18:00 hodin)
Za OFS: 0
Hosté:  Jan Střížka   


Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a)splněny body 4 (REGIONS cup), 12 (podpora Kamš), 14 (předání cen Václava Jíry), trvá řešení bodů 6 (turnaj k 15. výročí vzniku KFS), 13 (úhrada poplatku ČUS), 15 (Zelený trávník 2015)

b) splněn bod 9 (systém střídavého startu v přípravkách v utkání druhého týmu), trvá řešení bodů 3 (turnaj k 15. výročí vzniku KFS), 6 (prodej E-shopu) z jednání VV KFS ze dne 04. 04. 2016

c) trvá řešení bodů 3 (příprava finálového turnaje MKS), 8 (bonusy za umístění v soutěžích), 10 (výběrová komise Bezpečné branky), 13 (záštita nad Lázeňským pohárem v Železnici) z jednání VV KFS ze dne 14. 03. 2016

d) trvá řešení bodů 3 (jednání předsedů okresů - ZHL), 5 (překlopení výsledků na KH fotbal), 19 (příprava finálového turnaje Mezikrajské soutěže) z jednání VV KFS ze dne 22. 02. 2016

e) trvá řešení bodů 7 (výběrové řízení Bezpečné branky) z jednání VV KFS ze dne 18. 01. 2016

f) trvá řešení bodu 11 (výstroj pro mládež ME U-21), z jednání VV KFS ze dne 16. 11. 2015


g) trvá řešení bodů 11 (faktografická evidence soutěží malých forem fotbalu), 12 (dohled členů VV KFS nad turnaji přípravek), z jednání VV KFS ze dne 05. 10. 2015

h) trvá řešení bodu 5 (nová koncepce webu), z jednání VV KFS ze dne 03. 08. 2015 

i) trvá řešení bodu 14 (FVK – úprava stanov v souladu s novým Občanským zákoníkem), z jednání VV KFS ze dne 22. 06. 2015

1. VV KFS v úvodu vyslechl vyjádření a omluvu místopředsedy VV KFS Marka Pilného k jeho politováníhodnému selhání a přijal jeho rezignaci na post místopředsedy i člena VV KFS. Předseda VV KFS a členové VV KFS Marku Pilnému poděkovali za dosavadní činnost a spolupráci.
VV KFS dále projednal převzetí jednotlivých segmentů činnosti bývalého místopředsedy KFS Marka Pilného:
a) VV KFS schválil změnu na postech místopředsedů KFS s tím, že post 1. místopředsedy bude vykonávat Mgr. Vladimír Blažej, post 2. místopředsedy bude vykonávat Ing. Vladan Haleš
b) VV KFS schválil nedoplnění postu člena VV KFS do doby konání řádné volební Valné hromady KFS
c) VV KFS schválil pověření člena VV KFS Miloše Židíka gescí za STK KFS
d) VV KFS schválil pověření člena VV KFS Ing. Petra Vítka gescí za komunikaci a koordinaci činnosti OFS a KFS
VV KFS pověřil sekretáře KFS  provedením všech legislativních i administrativních změn vyplývajících ze změn statutárních zástupců.

2. VV KFS vzal na vědomí průběh výběrového řízení projektu „Bezpečné branky“ a změnu v zadání výběrového řízení projektu „Bezpečné branky“.
Výběrové řízení bude vypsáno znovu v souladu s platnou legislativou.

3. VV KFS vzal na vědomí vyjádření trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka k ukončení jeho pracovního poměru s Fotbalovou asociací České republiky (dále jen FAČR).
Předseda KFS jménem VV poděkoval Karlu Havlíčkovi za odvedenou práci.

VV KFS vyjádřil souhlas s ukončením pracovního poměru dohodou k 30. 06. 2016. VV KFS zahájil přípravu výběrového řízení na nové obsazení postu trenéra mládeže Královéhradeckého KFS.
VV KFS v návaznosti na nutnost vyhlášení výběrového řízení schválil návrh na složení výběrové komise Václav Andrejs, Mgr. Vladimír Blažej a Ladislav Brož, výběrová komise bude doplněna dvěma zástupci FAČR.
VV KFS stanovil termín zaslání přihlášek zájemců 30. 05. 2016, nabídka bude umístěna na webu khfotbal.cz + zveřejněna ve Fotbalu v kraji. Termín zasedání výběrové komise byl stanoven na středu 08. 06. 2016 od 15:00 na sekretariátu KFS

4. Místopředseda VV KFS Ing. Vladan Haleš informoval o problematice Nadačního fondu (dále jen NF KFS) v návaznosti na umístění prokliku + dalších náležitostí na web khfotbal.cz.

NF KFS průběžně shromažďuje žádosti o příspěvek z FPAM 2016.

 5. VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy Vladana Haleše k ekonomickým záležitostem KFS:
- podpis dotační smlouvy FAČR na činnost KFS 2016
- informace o ekonomické situaci KFS k 15. 05. 2016 – závazky hrazeny v termínech, pohledávky za kluby většinou přes FAČR (měsíční vyúčtování)
- vyúčtování komisí KFS

6. VV KFS na základě diskuse pověřil Ing. Petra Vítka přípravou návrhu změny systému dělení dotačních finančních prostředků MŠMT pro okresy na činnost nově podle počtu členů pro rok 2017 a zajištěním jednání předsedů OFS k otázce organizace okresních reprezentací v rámci KFS.

7. VV KFS vzal na vědomí zprávu trenéra mládeže KFS o přípravě finálového turnaje Mezikrajské soutěže výběrů KFS U-14 ve dnech 24-25. 05. 2016 v Hradci Králové.
VV KFS konstatoval dobrý stav připravenosti včetně společenské akce se zástupci všech zúčastněných výběrů 24. 05. 16 od 20:00 hodin v objektu Akademiku.

8. VV KFS schválil Termínovou listinu pro podzim 2016, s tím, že případné úpravy mohou ještě nastat v návaznosti na počty přihlášených klubů do jednotlivých soutěží.
VV KFS pověřil předsedu STK KFS jejím zveřejněním.

9. VV KFS pokračoval v projednávání budoucí podoby turnaje k 15. výročí vzniku KFS (vítězové 1. B třídy, vítěz 1. A třídy, vítěz Poháru KFS).
Místopředseda KFS Vladimír Blažej předložil návrh časového schématu a návrh rozlosování.
VV KFS po obsáhlé diskusi týkající se ekonomické stránky tohoto projektu schválil příspěvek pro pořadatele turnaje (včetně náhrad rozhodčím) ve výši 10.000,-- Kč, dále finanční bonusy pro účastníky ve výši 11.000,-- Kč (1. místo 5.000,-- Kč, 2. místo 3.000,-- Kč, 3. místo 2.000,-- Kč, 4. místo 1.000,-- Kč). Obědy pro zúčastněné budou hrazeny z prostředků KFS. Všechna zúčastněná mužstva obdrží pohár.
Sekretář KFS osloví případné účastníky v termínu do 31. 05. 2016.

10. VV KFS vzal na vědomí zprávu manažera krajského výběru REGIONS-cupu amatérů o účasti v základní skupině v Opatovicích, kde náš výběr obsadil 3. místo, a dále pověřil místopředsedu VV KFS Ing. Vladana Haleše úhradou nákladů na organizaci turnaje dle dohody zúčastněných krajů.

11. VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:     

a) STK KFS (předseda STK Ladislav Brož):

- VV KFS schválil pořadatelství finále Poháru mužů v Třebechovicích pod Orebem
- VV KFS dále schválil pořadatelství finálových částí mládežnických pohárů:
I. JUTAGRASS Pohár dorostu U-19 – Albrechtice nad Orlicí
II. Pohár mladšího dorostu U-17 – Jaroměř
III. DATALIFE Pohár žáků U-15 – Vrchlabí
- předseda STK informoval o prozatímním zájmu o účast ve Východočeském přeboru U-19 (zájem projevilo 14 klubů, z toho 9 klubů z Královéhradeckého KFS /Olympia HK B, MFK Trutnov, FK Jaroměř, FC Slavia HK, RMSK Cidlina, FC Vrchlabí, MFK Nové Město n. M., TJ Sokol Třebeš, FK Náchod B/ a 5 klubů z Pardubického KFS /FK Pardubice B, SK Pardubičky, TJ Svitavy, FK Letohrad, SK Vysoké Mýto/). Konečný stav bude určen dle došlých přihlášek do soutěží.
- VV KFS schválil seznam jednotlivých soutěží, jejichž vítězové budou oceněni poháry, popřípadě poháry a plaketami, za umístění v soutěžích.

 b) KM KFS (předseda KM Ing. Martin Zbořil)

- předseda KM přednesl návrh OFS Jičín k systému soutěží výběrů OFS U-10 až U-13 od soutěžního ročníku 2016-2017 a oznámil, že KM KFS trvá na svém původním návrhu, který projednal a schválil VV KFS na svém předchozím jednání.
- předseda KFS trvá na uskutečnění schůzky předsedů OFS k této problematice
- venkovní přebory U-11, U-12 s bezproblémovým průběhem, OFS Hradec Králové reprezentoval region v celostátním přeboru v Hluku (6. místo)
- venkovní přebory U-10, U-13 19. 06. 2016 – Albrechtice nad Orlicí, Častolovice, organizačně vše zajištěno
- rozeslána nabídka na pořádání GRASSROOTS DAY mladších přípravek
- Měsíc náborů, informace trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka
- Pardubický krajský fotbalový svaz zaslal KKFS fakturu za polovinu nákladů za mezikrajský přebor výběrů OFS U-10 a U-11 Pardubického a Královéhradeckého KFS, který se hrál dne 13. 03. 2016, faktura byla dána k úhradě

c) TMK KFS (předseda TMK Karel Havlíček)

- předseda TMK informoval o skončení kursu licence UEFA licence B, dva posluchači byli omluveni a budou zkoušky absolvovat v náhradním termínu, jeden nesložil úspěšně závěrečné zkoušky a absolvuje opravný termín
- diplomy a průkazy budou předány u příležitosti finále Poháru mužů v Třebechovicích p. O. 08. 06. 2016

d) KR KFS (předseda KR Zbyněk Novotný)

- předseda KR informoval o alarmujícím stavu počtu rozhodčích v Královéhradeckém kraji
- VV KFS schválil příspěvek na pronájem stadionu při fyzických prověrkách
- 17 –18. 06. 2016 kemp mladých rozhodčích
- předseda KR přednesl informaci o možnosti natočení 1 mistrovského utkání speciální kamerou s následným detailním rozborem a požádal o příspěvek ve výši 10 000 Kč

- VV KFS schválil příspěvek ve výši 10 000 Kč z prostředků Konvence UEFA a z grantu Královéhradeckého kraje a dále doporučil všem OFS Královéhradeckého kraje podílet se na nákladech částkou 2 000 Kč z důvodu využití při přípravě rozhodčích OFS
- předseda KFS Václav Andrejs vyjádřil znepokojení nad stavem náborových akcí pro získávání rozhodčích, současný počet aktivních rozhodčích považuje za kritický
- VV KFS pověřil Ing. Vladana Haleše a Zbyňka Novotného vyúčtováním konvence UEFA do 30. 06. 2016

d) DCK KFS (předseda DCK Ing. Josef Koňák)

- informace o projednávaných případech
- VV KFS pověřil DCK KFS zpracováním výsledků soutěží slušnosti v jednotlivých soutěžích dospělých řízených Královéhradeckým KFS za soutěžní ročník 2015/2016

Termín dalších zasedání VV KFS (začátek vždy v 17:00):
06. 06. 2016 – místo Červený Kostelec
20. 06. 2016 – místo areál FC Nový Hradec Králové

 

                                                                       Václav Andrejs

                                                                předseda Královéhradeckého KFS

 


Vytvořeno: 29.5.2016
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace