Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 22. října 2012


Datum akce: 30.11.-0001

                                     K O M U N I K É   č. 14/2012 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 22.10.2012 (místo Jičín) od 16,00

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladan Haleš, Vladimír Blažej, Michaela Zimová, Petr Vítek, Pavel Moník, Ladislav Brož
Omluveni:
Miloš Židík
Sekretariát
: Karel Havlíček
ORK:
0
Za odborné komise:
  Martin Zbořil, Miroslav Hofman, Josef Koňák

Za OFS: Jan Šotek
Hosté: Mgr.Hamáček, místostarosta Města Jičín, MUDr. Petr Krykorka, předseda FO SK Jičín, Bc. Jiří Jeník, sekretář SK Jičín, Roman Mikolášek, člen VV a trenér SK Jičín
 

VV KFS vyslechl zprávu místostarosty Města Jičín Mgr. Hamáčka o stavu podpory sportu a fotbalu v Jičíně včetně přípravy koncepce přestavby nevyhovujících sportovních kabin v areálu SK Jičín.

VV KFS dále vyslechl zprávu předsedy FO SK Jičín MUDr. Petra Krykorky o stavu fotbalu v Jičíně (problematika mládeže s absencí týmů dorostu a starších žáků v krajských soutěžích, koncepce práce s nejmladšími fotbalisty s cílem návratu na mládežnickou scénu, současný stav dospělé kopané odpovídá možnostem klubu, aktivita licenčních klubů vůči SK Jičín – 10 mládežnických hráčů mimo klub, snaha licenčních klubů o přestup v co nejmladším mládežnickém věku)
VV KFS poděkoval místostarostovi Města Jičín Mgr. Hamáčkovi za podporu sportu a kopané v Jičíně a vyjádřil přesvědčení o renesanci mládežnické kopané v Jičíně.

VV KFS rovněž vyjádřil přesvědčení o brzkém investičním záměru města Jičín ve vztahu k zázemí kabin ve fotbalovém areálu v Jičíně.

 
1.Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal úkoly z jednání dne 1.10.2012 a z předchozích jednání VV KFS a konstatoval jejich plnění či průběžné plnění:

a) splněny úkoly 2,3,6,7 (částečně), 8,9,10 (částečně), 11,12,15,16,17,19, trvá řešení úkolů 4 (jednání ORK KFS a ekonomického vedení KFS), 5 (reklamní předměty), 7 (výměna RP, návrh sekretariátu KFS), 10 (vyúčtování grantu KHK za turnaje mládeže, splněno vyúčtování ŠMR KFS), 13 (kompenzační poplatky za mládež), 14 (vzorový plán licence C), 18 (distribuce dresů ALEA)  


b) splněn bod 12 (Středoškolský pohár KFS), trvá řešení bodů 9 (ankety), 10 (Pohár předsedy ŘKM), 11 (JUTA Grass pohár), 14 (trenérské licence týmů mládeže), 17 čtvrtfinále Poháru KFS), 18 (reorganizace)


c) trvá řešení bodu 12 (kontrola trenérských licencí) ze zasedání VV KFS ze dne 20.8.2012

d) splněn úkol 9 (předání sbírky rodině Jiřího Malého, poukaz, odeslání, Fotbal v kraji), trvá řešení bodů  8c (absence odpovědi OMNF FAČR), ze zasedání VV KFS dne 30.7.2012

e) trvá řešení bodu 5 (stanovení odměn pro kluby dospělých 12/13), 8 (činnost o.s.FVK) ze zasedání VV KFS dne 2.7.2012


f) trvá řešení bodů 4 (Fotbal live, příspěvek na Fotbal-live) ze zasedání VV KFS dne 25.6.2012

g) splněn bod 28 (dotace RegK FAČR), trvá řešení bodů 17 (3.Galavečer KHK) ze zasedání VV KFS dne 4.6.2012


h) splněn bod 21 (akce v Tree of Life 7.12.12) ze zasedání VV KFS ze dne 16.4.2012


2. VV KFS projednal problematiku pořízení upomínkových a propagačních předmětů pro účely oceňování a propagace KFS a stanovil maximální limit pro pořízení těchto upomínkových a propagačních předmětů. VV KFS dále pověřil místopředsedu KFS Ing. Vladana Haleše a o.s. Fotbal v kraji zpracováním návrhu na pořízení včetně finančního vyjádření.

3. VV KFS projednal a schválil předběžný rozpočet Poháru předsedy ŘK na Moravě v kategorii U-14, který se bude hrát ve dnech 2-3.2.2013 v Hradci Králové v Třebši.
- ubytování a stravování účastníků 70 000 Kč
- nájem haly Třebeš 15 000 Kč
- úhrady rozhodčích, zdravotníka a pitného režimu 10 000 Kč
- doprovodné akce, další ubytování 30 000 Kč
- rozpočtová rezerva 15 000 Kč
VV KFS s uspokojením konstatoval výši tohoto předběžného rozpočtu ve vztahu k příspěvku FAČR na tuto akci ve výši 140 000 Kč ve srovnání s rozpočtem této akce konané v minulosti v rámci pořadatelství Královéhradeckého KFS.
VV KFS dále pověřil trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka realizací návrhu doprovodných akcí Poháru a Komisi mládeže KFS přípravou organizačního zajištění..

4. VV KFS vzal na vědomí problematiku ekonomických skutečností a deficitů OFS, které vyvíjejí činnost mimo rámec OS ČeSTV.

5. VV KFS vzal na vědomí probíhající jednání o.s. Fotbal v kraji týkající se problematiky distribuce týdeníku Fotbal v kraji jediným současným aktivním distributorem tisku Českou poštou.

6. VV KFS pověřil Trenérsko-metodickou komisi KFS (dále jen TMK KFS) zpracováním vzorového plánu školení trenérů licence C pro OFS Královéhradeckého kraje na jednání TMK KFS dne 29.10.2012 v 18,00 v Novém Bydžově.

7. VV KFS schválil uspořádání DATALIFE poháru starších žáků v roce 2013 za těchto podmínek:

a) konání zimní části v období od 23.2.2013 do 17.3.2013 v deseti tříčlenných skupinách (každý s každým 2x35 minut v rámci jednotlivých zápasů)
b) příspěvek KFS 1 400 Kč na jedno utkání na UMT pořadateli včetně úhrady rozhodčího
c) osmifinále čtvrtek 28.3.2013 (postup 16 týmů z 10 tříčlenných skupin zimní části)

d) čtvrtfinále středa 8.5.2013
e)  finálový turnaj neděle 23.6.2013 (příspěvek pořadateli po výběrovém řízení 10 000 Kč) 
VV KFS pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje a předsedu KM KFS zpracováním rozlosování zimní části a jednáním s provozovateli UMT v Královéhradeckém kraji.

8. VV KFS projednal problematiku grantů KFS vyhlášených pro rok 2013 a vzal na vědomí uveřejnění programových tezí grantů na webových stránkách KFS.
VV KFS dále vzal na vědomí termín podávání grantových projektů v období od 16.11.2012 do 20.12.2012 a doporučil zpracování grantů v programových osách „Vzdělávání rozhodčích a trenérů“, „Významné akce KFS“, „Reprezentace KFS“.
VV KFS dále pověřil místopředsedu MFS Mgr. Vladimíra Blažeje zajištěním odborné konzultace pro profesionální pracovníky FAČR vykonávající činnost v rámci KFS.

9. VV KFS vzal na vědomí informaci místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o fakturaci kompenzačních poplatků za chybějící týmy mládeže ve smyslu Rozpisu soutěží KFS pro SR 2012/2013 pro kluby SK Libčany, FK Vysoká n.L. a Sokol Deštné v O.h..

10. VV KFS vzal na vědomí informaci trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka týkající se pořádání Poháru základních škol KFS a schválil předběžný termín akce 24.11.2012 v Trutnově. Poháru se předpokládaně zúčastní základní školy zřizující Sportovní střediska mládeže a další vybrané partnerské základní školy klubů KFS.

11. VV KFS projednal realizaci kontroly licencí trenérů mládeže KFS a jejich fyzické přítomnosti na utkáních mládežnických soutěží KFS ve smyslu údajů uvedených v přihláškách do soutěží.
VV KFS pověřil Komisi rozhodčích KFS provedením důsledné kontroly v rámci pokynů KM KFS, dále uveřejněním výsledků ve zprávě STK KFS s požadavkem na písemné vyjádření klubů  a následnou kontrolou klubů, které nesplnily požadavek personální kvalifikace trenérů mládeže (licence C).

12. VV KFS projednal a schválil poskytnutí prvního příspěvku krajskému středisku mládeže MFK Trutnov (soutěžní ročník 2012/2013) účelově určenému pouze na odměny trenérů mládeže.

13. VV KFS projednal a schválil program společného jednání VV KFS, odborných komisí KFS a dalších partnerů KFS v pátek 7.12.2012 od 17,00 v zařízení Tree of life Lázně Bělohrad předložený místopředsedou KFS Mgr. Vladimírem Blažejem.
VV KFS dále pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje zpracováním finanční rozvahy akce a komunikací s provozním vedením společnosti.

14. VV KFS projednal další náměty vedoucí k další úpravě webových stránek KFS.
VV KFS dále schválil ukončení další komunikace ve věci databáze bývalých oficiálních stránek KFS s Tomášem Brixim.

15. VV KFS dále uložil předsedovi KFS Václavu Andrejsovi a místopředsedovi KFS Ing. Vladanu Halešovi realizaci uzavření smluv o zhotovení webu KFS a o správě serveru KFS včetně příloh a doplňující dokumentace.

16. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy Mediální komise KFS Mgr. Miroslava Hofmana o přípravě Galavečera krajského fotbalu 2013 v Hořicích.

17. VV KFS schválil Směrnici pro výměnu registračních průkazů klubů Královéhradeckého KFS předloženou sekretářem KFS Ladislavem Brožem. VV KFS uložil sekretáři KFS její zveřejnění na webových stránkách KFS.
VV KFS dále vzal na vědomí, že kluby hrající soutěže KPŘFČ v soutěžích dospělých budou tuto výměnu registračních průkazů realizovat na pracovišti FAČR v Praze.

18. VV KFS projednal materiál předložený sekretariátem KFS týkající se stanovisek klubů hrajících v soutěžním roce 2012/2013 1.A třídu dospělých k rozšíření této soutěže na 16 týmů v soutěžním ročníku 2013/2014. VV KFS vzal na vědomí, že došlo k většinovému kladnému stanovisku klubů k uvedenému rozšíření této soutěže.

VV KFS rozhodl o rozšíření 1.A třídy dospělých v soutěžním ročníku 2013/2014 na 16 účastníků.

VV KFS rovněž v této souvislosti stanovil změnu Rozpisu soutěží KFS pro soutěžní ročník 2012/2013, Hlava IX., článek 2, takto:

Článek 2         Postupy a sestupy v soutěžích dospělých Královéhradeckého KFS

Krajský přebor mužů

 1. Počet týmů

16

16

16

16

16

 2. Postup do DIVIZE

-1

-1

-1

-1

-1

 3. Sestup DIVIZE

0

1

2

3

4

 4. Postup z 1. A třídy

2

2

2

2

2

 5. Přímý sestup z KP do 1.A

-1

-2

-3

-4

-5

 6. Počet týmů v KP

16

16

16

16

16

1. A třída dospělých

 1. Počet týmů

14

14

14

14

14

 2. Postup do KP

-2

-2

-2

-2

-2

 3. Sestup z KP

1

2

3

4

5

 4. Postup z 1. B třídy

4

3

2

2

2

 5. Přímý sestup do 1. B třídy.

-1

-1

-1

-2

-3

 6. Počet týmů v 1. A třídě

16

16

16

16

1619. VV KFS projednal dále stanoviska klubů hrajících v soutěžním roce 2012/2013 1.B třídu dospělých k reorganizaci této soutěže v soutěžním ročníku 2013/2014. VV KFS vzal na vědomí, že došlo k většinovému kladnému stanovisku klubů k navrhované reorganizaci této soutěže.

VV KFS rozhodl o svolání aktivu statutárních zástupců klubů 1.B tříd Královéhradeckého KFS a nejlepších týmů okresních přeborů v rámci OFS Královéhradeckého KFS hrajících tyto soutěže v SR 2012/2013 na pátek 23.11.2012 s cílem projednaní případných variant možné reorganizace.
Aktiv se bude konat v pátek 23.11.2012 od 17,30 v Jaroměři, pozvánky klubům zajistí sekretariát KFS. Řízením aktivu byli pověřeni místopředsedové KFS Marek Pilný a Mgr. Vladimír Blažej.

20. VV KFS projednal a vzal na vědomí zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice KFS s těmito závěry:
a) výsledek hospodaření KFS k 30.9.2012
b) požadavek na členy VV KFS týkající se sdělení předpokládaných výdajů KFS v roce 2012

21. VV KFS projednal a schválil příspěvky na částečné pokrytí nákladů na dopravu klubům hrajícím v soutěžním ročníku 2012/2013 (podzimní část) Východočeský oblastní přebor U-19 a Krajský přebor Královéhradeckého kraje U-17:
a) kluby Východočeského oblastního přeboru U-19 příspěvek ve výši 5 000 Kč
b) kluby Krajského přeboru Královéhradeckého kraje U-17 příspěvek ve výši 3 000 Kč
VV KFS zároveň uložil sekretariátu KFS informovat účastníky soutěží pod písmenem a) b) bodu 21 o povinnosti fakturovat schválený příspěvek na částečné pokrytí nákladů na dopravu v souvislosti s účastí v těchto soutěžích Královéhradeckému krajskému fotbalovému svazu do 12.11.2012.

22. VV KFS projednal a schválil příspěvky na jednotlivé turnaje Zimní halové ligy výběrů OFS U-10 až U-13 v soutěžním ročníku 2012/2013 ve výši 10 000 Kč na jeden turnaj při splnění povinnosti účasti zdravotníka na těchto turnajích.
VV KFS zároveň uložil sekretariátu KFS informovat pořadatele jednotlivých turnajů o povinnosti fakturovat schválený příspěvek na pořádání turnajů Zimní halové ligy 2012/2013 Královéhradeckému krajskému fotbalovému svazu do 12.11.2012.

23. VV KFS projednal a schválil termínovou listinu KFS pro jarní část soutěžního ročníku 2012/2013 zpracovanou STK KFS a předloženou sekretářem STK KFS Ladislavem Brožem.

24. VV KFS vzal s uspokojením na vědomí zprávu zástupce Výkonného výboru FK Chlumec n.C. Ing. Ladislava Vacka o výborném výkonu rozhodčího Radka Svobody v utkání Krajského přeboru U-19 FK Chlumec n.C. – Jiskra Hořice, která byla adresována sekretariátu KFS.

25. VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) DCK KFS (předseda Ing. Josef Koňák)

- informace o konečném řešení problematiky zápasu KP mužů Hořice-Lázně Bělohrad
- projednávání problematiky záležitosti rozhodčího Halamy na základě vyjádření FK Náchod (soutěž starších přípravek), VV KFS dále obšírně diskutoval problematiku objektivity všech stanovisek a problematiku chování v soutěžích mládeže KFS

b) STK KFS (sekretář STK KFS)


- řešena problematika hlášení UMT Rychnov n.K. jako místa utkání VOTROK Krajského přeboru mužů FC Spartak Rychnov n.K. – Jiskra Hořice


c) KM KFS (předseda Ing. Martin Zbořil)

- VV KFS vzal na vědomí zápis z jednání KM KFS

- VV KFS vzal na vědomí výsledky Středoškolského poháru KFS 2012 (vítěz VOŠ a SOŠ Nový Bydžov, ulice Jana Maláta
- proběhla diskuze o návrhu na trenéra mládeže pro ocenění na Galavečeru neprofesionální a mládežnické kopané 2013 pořádané OMNF FAČR

d) KR KFS (gestor Václav Andrejs)

- VV KFS obšírně a s rozdílnými názory diskutoval problematiku vyjádření Ing. Karla Vítka, zástupce TJ Sokol Kratonohy, k asistentu rozhodčího utkání VOTROK krajského přeboru mužů Broumov-Kratonohy a způsob řešení tohoto případu

- VV KFS vzal na vědomí stížnost TJ Sokol Kratonohy na způsob řízení utkání Broumov-Kratonohy, stížnost bude projednána Komisí rozhodčích KFS
- VV KFS vzal na vědomí zprávu DS utkání VOTROK krajského přeboru mužů Slavia Hradec Králové-MFK Trutnov
- VV KFS požádal předsedu OFS Jičín Jana Šotka o projednání možnosti propůjčení jména pana Jiřího Malého do názvu pravidelného turnaje rozhodčích KFS

Program dalších jednání VV KFS v 2.pololetí roku 2012.

12.11.2012                 16,00               Červený Kostelec

07.12.2012                 16,00               Lázně Bělohrad (společná akce s odbornými komisemi)        

 

                                                                                         

 

                                                        

                    

                                                                                           

 

 


Vytvořeno: 25.10.2012
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace