Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 4.března 2013


Datum akce: 30.11.-0001

                                      K O M U N I K É     č. 3/2013 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 04.03.2013 (místo Velichovky) od 16,30

 

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Michaela Zimová, Petr Vítek, Jan Neumann, Miloš Židík, Jiří Jeník
Omluveni:

Sekretariát
: Ladislav Brož, Karel Havlíček
ORK:
0
Za odborné komise:
  Martin Zbořil, Zbyněk Novotný, Josef Koňák, Jan Schejbal

Za OFS
: 0

Hosté:  0
 

1.Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) vzal na vědomí plnění zbývajících úkolů z jednání VV KFS v předcházejícím volebním období a konstatoval nutnost jejich realizace:
a) trvá řešení bodů 10 (dodávka vybavení projektu Fotbal live klubům), 11 (aktiv sekretářů 9.3.13), 15 (finanční bonusy nejlepším týmům soutěží dospělých), 16 (příspěvky klubů na úhradu DS), 17 (finační bonusy nejlepším 8 týmům Poháru), 23 (smlouva Datalife) ze zasedání VV KFS ze dne 14.1.2013
b) trvá řešení bodů 10 (opakovaný turnaj U-11 a U-13 v Novém Městě n.M.) ze zasedání VV KFS ze dne 10.12.2012
c) částečně splněn bod 5 (distribuce dresů ALEA) ze zasedání VV KFS ze dne 12.11.2012,
d) trvá řešení bodů 5 (distribuce týdeníku FVK), 7 (dokončení DATALIFE pohár U-15) ze zasedání VV KFS ze dne 22.10.2012,
e) trvá řešení bodu 17 (čtvrtfinále Poháru KFS) ze zasedání VV KFS ze dne 10.9.2012,
f) trvá řešení bodů  4 (Fotbal live, příspěvek na Fotbal-live) ze zasedání VV KFS dne 25.6.2012

 

1. VV KFS projednal hodnocení výsledků volební Valné hromady KFS ze dne 22.2.2013. Průběh volební Valné hromady KFS zhodnotil předseda KFS Václav Andrejs s těmito závěry:
- velmi kultivovaný a hladký průběh akce s dobrou organizací
- start dalšího nového pracovního období pro nové vedení Královéhradeckého KFS a požadavek minimalizace návratů k problematice minulých volebních období
- hodnocení výsledku voleb s tím, že účastníci volební Valné hromady vnímali skutečnost, kdo chce fotbalu v našem kraji skutečně pomoci, a poděkování všem účastníkům volební Valné hromady KFS konané dne 22.února 2013   

 

2. VV KFS provedl na návrh předsedy KFS Václava Andrejse volbu místopředsedů KFS pro volební období 2013-2017:
a) zvolil 1.místopředsedou KFS Marka Pilného
b) zvolil 2.místopředsedou KFS Mgr. Vladimíra Blažeje
c) zvolil 3.místopředsedou KFS Ing. Vladana Haleše

3. VV KFS projednal návrh předsedy KFS Václava Andrejse na organizační strukturu Královéhradeckého KFS a Výkonného výboru Královéhradeckého KFS s určením gesce a zodpovědnosti jeho jednotlivých členů pro volební období 2013-2017: a organizační strukturu a gesce a zodpovědnost jednotlivých členů VV KFS schválil.

4. VV KFS uložil sekretariátu KFS, předsedovi KFS Václavu Andrejsovi a místopředsedovi KFS Ing. Vladanu Halešovi realizovat změny v registračním listu Královéhradeckého krajského fotbalového svazu (dále jen KFS) vyplývající z aktuální adresy a sídla a údajů statutárních zástupců KFS a změny v Živnostenském oprávnění KFS ve smyslu aktuálního Registračního listu.

5. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše týkající se ekonomických záležitostí KFS:
a) VV KFS vzal na vědomí plynulý přechod ekonomické agendy KFS vzhledem k výsledku hlasování VV KFS v rámci bodu 2 a bodu 3 zápisu
b) k zaúčtování a kontrole jsou připraveny doklady za měsíc II/2013
c) průběžná úhrada klubů ve vztahu k příspěvkům na cestovní náhrady delegátů KFS (dále jen DS) činí k 4.3.2013 102 000 Kč z plánovaného výběru 120 000 Kč
d) 20.3.2013 proběhne kontrola Krajského úřadu Královéhradeckého kraje týkající se čerpání grantů, které KFS získal z grantového portfolia Královéhradeckého kraje (přítomnost Ing. Vladan Haleš, Milena Fridrichová, Ladislav Brož)
e) proběhne revize nutných údajů v rámci nového personálního složení odborných komisí KFS, za nahlášení údajů zodpovídají předsedové odborných komisí KFS
f) VV KFS uložil 3.místopředsedovi KFS Ing. Vladanu Halešovi provést aktualizaci Pravidel ekonomického řízení KFS v letech 2013-2017


6. VV KFS projednal problematiku Fondu podpory akcí mládeže KFS (dále jen FPAM) pro rok 2013 s těmito závěry:
a) VV KFS stanoví k 31.7.2013 celkové finanční portfolio FPAM pro rok 2013 (zdroje kompenzační poplatky za chybějící týmy mládeže, případné pokuty týkající se soutěží mládeže, příspěvek KFS, příspěvek Královéhradeckého kraje)
b) VV KFS jmenoval pracovní skupinu ve složení Mgr. Vladimír Blažej, Ing. Vladan Haleš, Miloš Židík, Ing. Martin Zbořil, Karel Havlíček, která do 15.4.2013 zpracuje pravidla pro podávání žádostí o čerpání z FPAM ze strany klubů, (jednání pracovní skupiny svolá místopředseda KFS Mgr. Vladimír Blažej)
c) VV KFS stanovil termín podávání žádostí ze strany klubů o čerpání finančních prostředků z FPAM do 30.6.2013
d) VV KFS vzal na vědomí absenci příspěvku z KM FAČR pro rok 2013 vzhledem k vlastnímu programu KM FAČR


7. VV KFS projednal závěry z jednání předcházejícího VV KFS ze dne 10.12.2012 (bod 11 zápisu z jednání VV KFS ze dne 10.12.2012) týkající se reorganizace soutěže 1.B třídy dospělých pro soutěžní ročník 2013/2014.
VV KFS vzal v této souvislosti na vědomí stanoviska a výsledek hlasování klubů, účastníků 1.B třídy v soutěžním ročníku 2012/2013, a nejlepších klubů soutěží OFS Královéhradeckého kraje včetně volebního programu pro období 2013-2017.
VV KFS rozhodl o reorganizaci soutěže mužů 1.B třídy v soutěžním ročníku 2013/2014 ve smyslu písemného materiálu, který je přílohou 1 zápisu:

a) 1.B třída se v soutěžním ročníku 2013/2014 bude hrát za účasti 32 klubů, které budou pro podzimní část soutěžního ročníku (dále jen SR) rozděleny do 4 regionálních skupin po 8 týmech s postupovým klíčem pro jarní část SR 2013/2014

b) sestupový a postupový klíč v SR 2012/2013 je stanoven ve smyslu písemného materiálu, který je přílohou 1 zápisu

c) postupy z 2.míst Okresních přeborů OFS jsou stanoveny pro soutěže OFS Hradec Králové, OFS Trutnov a OFS Rychnov n.K. v rámci SR 2012/2013

d) VV KFS uložil předsedovi KFS a místopředsedům KFS zajištění strategického partnera soutěže s možností zajištění bonusů za průběžné umístění po podzimní části a za konečné umístění

e) VV KFS uložil předsedovi KFS a místopředsedům KFS zpracování změn v soutěži do Rozpisu soutěží pro SR 2013/2014


8. VV KFS projednal otázku střídavého startu v soutěžích dospělých KFS v SR 2013/2014 a stanovil pracovní skupinu ve složení Marek Pilný, Mgr. Vladimír Blažej, Jan Schejbal, Miloš Židík, Bc. Jiří Jeník a Ladislav Brož, která připraví Směrnici o střídavém startu v soutěžích dospělých KFS.

Jednání pracovní skupiny svolají místopředsedové KFS Marek Pilný a Mgr. Vladimír Blažej.

9. VV KFS potvrdil předchozí hlasování per rollam a potvrdil jmenování předsedů odborných komisí KFS:
a) Sportovně technická komise KFS Jan  S ch e j b a l
b) Disciplinární komise KFS Ing. Josef  K o ň á k
c) Komise mládeže KFS Ing. Martin  Z b o ř i l
d) Trenérsko metodická komise KFS Karel  H a v l í č e k
e) Komise rozhodčích KFS Zbyněk  N o v o t n ý
e1) Úsek delegátů KFS KR KFS František  H u b i č k a

10. VV KFS vzal na vědomí návrh předsedy STK KFS Jana Schejbala na personální složení STK KFS:
a) členové Josef Bajer, Miroslav Hopko, Milan Mazura
b) sekretář STK Ladislav Brož

c) další dva členové budou navrženi do 8.3.2013
d) konečné schválení personálního složení STK KFS realizuje VV KFS po konečném návrhu předsedy STK KFS formou per-rollam


11. VV KFS schválil návrh předsedy DCK KFS Ing. Josefa Koňáka na personální složení DCK KFS:
a) členové Karel Medlík, Petr Hummler, Miloslav Chalupa, Václav Modrý, Martin Hlaváč

b) sekretář DCK Karel Medlík

12. VV KFS schválil návrh předsedy TMK KFS Karla Havlíčka na personální složení TMK KFS:
a) členové Jaroslav Panenka, Mgr. Ladislav Šafář, PaedDr. Vojtěch Dlabáček, Mgr. Vladimír Blažej,  Martin Novotný, Ing. Michal Michalec

b) výkon funkce sekretáře TMK je kumulován z funkcí předsedy TMK KFS

13. VV KFS schválil návrh předsedy KM KFS Ing. Martina Zbořila na personální složení KM KFS:
a) členové Martin Firbacher, Jiří Lebedínský, Milan Stehlík, Tomáš Navrátil, Václav Leimer
b) sekretář KM Karel Havlíček

14. VV KFS schválil návrh předsedy KR KFS Zbyňka Novotného na personální složení KR KFS:
a) členové Mgr. Aleš Šob, Pavel Orel, Zbyněk Wolf, Ing. Antonín Vancl, Jiří Jiřík, Jan Dušek

b) sekretář KR Mgr. Aleš Šob

15. VV KFS schválil návrh předsedy ÚDS KFS Františka Hubičky na personální složení ÚDS KFS:
a) členové Mgr. Jiří Krenčík, Vlastimil Hradecký

16. VV KFS projednal organizaci aktivu sekretářů klubů hrajících soutěže KFS:

a) místo konání zasedací místnost Městského úřadu Nový Bydžov od 9,00
b) vedení akce Miloš Židík

c) prezentace změn v soutěžích KFS Mgr. Vladimír Blažej
d) představení předsedů odborných komisí KFS

17. VV KFS projednal organizaci semináře klubů hrajících VOTROK krajský přebor KFS mužů:

a) místo konání přednášková místnost Střední školy technické a řemeslné, ulice Dr.M.Tyrše 112 od 9,00
b) vedení akce Bc. Jiří Jeník, Mgr. Michal Blažej, Jan Dušek, programátor webu KFS

c) prezentace projektu FOTBAL LIVE Mgr. Radek Bělák

18. VV KFS projednal zprávu trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka o průběhu semináře trenérů mládeže klubů hrajících soutěže mládeže KFS v Třebši.
VV KFS projednal dále i neúčast zástupců trenérských týmů 13 klubů hrajících soutěže mládeže KFS a v souladu s dříve stanovenými pravidly rozhodl o úhradě pokuty ze strany těchto klubů ve výši 2 000 Kč za každý klub s evidovanou neúčastí s tím, že pokuty budou příjmem FPAM 2013.

19. VV KFS schválil termín a místo utkání MKS 2012/2013 mezi Královéhradeckým KFS a Jihomoravským KFS dne 16.4.2013 na stadionu v Hořicích.

20. VV KFS projednal zprávy předsedy KM KFS Ing. Martina Zbořila a sekretáře KM KFS Karla Havlíčka s těmito závěry:
a) neomluvená neúčast žákovského týmu Českého Meziříčí v utkání s SK Týniště n.O. v rámci DATALIFE poháru U-15, kompenzaci týmu SK Týniště n.O. bude řešit předseda OFS Rychnov n.K. Miloš Židík
b) neúčast dorosteneckého týmu Bílé Třemešné v utkání s Červeným Kostelcem v rámci JUTA GRASS poháru U-19, konečné řešení realizuje sekretář KM KFS Karel Havlíček
c) aktiv zástupců klubů hrajících soutěže KFS U-9, U-11 a U-13 se bude konat 28.března 2013 od 17,00 v zasedací místnosti SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové (bezplatné použití)
d) nutná aktualizace OZP pro řízení soutěží KFS U-9, U-11 a U-13
e) skupina Halového mistrovství ČR v kopané U-13 a U-15 se bude konat ve dnech 23-24.11.2013 ve sportovní hale v Třebši

21. VV KFS pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje, předsedu KM KFS Ing. Martina Zbořila a sekretáře KM KFS Karla Havlíčka zpracováním změn v Rozpise soutěží KFS pro SR 2013/2014 ve vztahu k pohárovým utkáním mládeže (kompenzace, možnost tréninku místo nesehraného utkání, zápisy, povolení ke startu v zimní části).
VV KFS dále stanovil, že osmifinále DATALIFE poháru U-15 a JUTA GRASS poháru U-19 se budou plně řídit pravidly a ustanoveními pro mistrovská utkání mládeže v rámci soutěží KFS.

22 VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse a místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje realizací jednání s generálním ředitelem FC Hradec Králové a.s. a členkou Rady Královéhradeckého kraje Mgr. Táňou Šormovou o případné podpoře nezařazených SpSM a SCM do systému MŠMT ČR v rámci Královéhradeckého kraje.

23 VV KFS pověřil člena VV KFS Ing. Petra Vítka koordinací žádostí klubů KFS ve vztahu k Grassroots minihřištím FAČR, projektům VIKTOR a Zelený trávník pro rok 2013 ve spolupráci se sekretariátem KFS.

24. VV KFS schválil Statut (Kodex) rozhodčího KFS předložený předsedou KR KFS Zbyňkem Novotným.

25. VV KFS schválil Listinu rozhodčích KFS předložený předsedou KR KFS Zbyňkem Novotným pro jarní část SR 2012/2013.
VV KFS stanovil podmínky zařazení na Listinu rozhodčích KFS – absolvování zimního semináře rozhodčích a úspěšné složení zkoušek.

26. VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse a místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje stanovením termínu jednání s představiteli hnutí „Sport pro všechny“ a pověřil účastí na jednání předsedu KFS a místopředsedy KFS.

27. VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse projednáním termínu společného jednání vedení Královéhradeckého KFS a Pardubického KFS ve vztahu k další spolupráci obou KFS v období 2013-2017.
VV KFS jmenoval pracovní skupinu pro jednání ve složení Václav Andrejs, Marek Pilný, Mgr. Vladimír Blažej, Ing. Vladan Haleš, Zbyněk Novotný, Ing. Martin Zbořil a Jan Schejbal.

28. VV KFS projednal zprávu členky VV KFS Ing. Michaely Zimové o přípravě vydávání týdeníku Fotbal v kraji v jarní části SR 2012/2013 s těmito závěry:
a) spolupracovníci pan Fejgl, paní Karabinošová
b) evidence kmenu předplatitelů, jeho aktualizace a evidence dlužníků předplatného

c) setkání dopisovatelů 19.3.2013, 19.3.2013 vyjde první číslo
d) šéfredaktora týdeníku jmenuje vedení o.s. Fotbal v kraji

29. VV KFS projednal otázku ekonomických vztahů projektu FOTBAL LIVE včetně otázky vazby na DPH a pověřil 3.místopředsedu KFS Ing. Vladana Haleše a Ing. Michaelu Zimovou stanovením koncepce právní formy subjektu zajišťujícího pro KFS realizaci projektu FOTBAL LIVE i ve vztahu k případné novele Občanského zákoníku.

30. VV KFS pověřil sekretariát KFS prověřením možnosti pořadatelských aktivit ve vztahu k Memoriálu Václava Ježka 2013 a ve vztahu k REGIONS cupu.

31. VV KFS vzal na vědomí termín prvního jednání Odvolací a revizní komise KFS (dále jen ORK KFS) dne 18.3.2013, na kterém bude zvolen předseda ORK KFS.
VV KFS pověřil účastí na jednání předsedu KFS Václava Andrejse, místopředsedu KFS Ing. Vladana Haleše a člena VV KFS Miloše Židíka, jednání se účastní i ekonomka KFS Milena Fridrichová.

32. VV KFS pověřil STK KFS přípravou přihlášky pro účast v SR 2013/2014 a zpracováním návrhu startovného klubů pro SR 2013/2014.

33. VV KFS pověřil STK KFS přípravou způsobu uvádění názvu klubů do zápisu o utkání pro jarní část SR 2012/2013.

34. VV KFS požádal vedení jednotlivých OFS Královéhradeckého kraje o nahlášení výsledků rozhodovacích procesů ve vztahu k akci Zelený trávník 2013.

Program dalších jednání VV KFS v 1.čtvrtletí roku 2013.

25.03.2013                 17,00               Trutnov
15.04.2013                 17,00               Černilov

 

Václav  A n d r e j s

předseda Královéhradeckého KFS

 

                                                           (předseda STK KFS Jan Schejbal)


Příloha č.1 zápisu

 
Změna soutěže 1.B třídy mužů od soutěžního ročníku 2013/2014

1. Krajskou soutěž 1.B třídy bude hrát od soutěžního ročníku 2013/2014 celkem 32 účastníků
- vzhledem k rozšíření krajské 1.A třídy na 16 klubů od soutěžního ročníku 2013/2014 je při rovnoměrném výsledku vyšších soutěží předpoklad postupu až čtyř (reálně tří) nejlepších celků 1.B třídy (SR 2012/2013) do krajské 1.A třídy a sestupu posledního týmu 1.A třídy (SR 2012/2013) do krajské 1.B třídy, z hlediska sestupů do soutěží OFS je reálný předpoklad sestupu pouze 2 posledních týmů (variantně může sestoupit také jeden tým ze 14.míst nebo celkem tři týmy ze 14.míst a jeden z 13.místa)


2. Krajská soutěž 1.B třídy se bude hrát v základním podzimním schématu 4 regionálních skupin po 8 týmech s odvetami, celkem 14 utkání
- účastníci soutěže budou rozděleni do regionálních skupin s velkou minimalizací dojezdových vzdáleností a vyšší koncentrací regionálních derby, v podzimní části sehrají 14 utkání (7 doma, 7 venku)


3. Podle výsledků podzimní části skupin krajské soutěže 1.B třídy první čtyři týmy postoupí do dvou jarních skupin o postup a týmy na 5-8.místech pořadí do dvou jarních skupin o sestup
- ze čtyř podzimních skupin A,B,C,D budou na jaře vytvořeny skupiny AB o postup a sestup a skupiny CD o postup a sestup, v jarní části účastníci sehrají opět 14 utkání (7 doma, 7 venku)

- nasazení losovacích čísel do jarní části bude realizováno s tím, že nejlepší týmy po podzimu se střetnou vždy až v úplném závěru příslušné části jara (gradace soutěže)

BONIFIKACE – VARIANTY (rozhodne VV KFS a materiál bude součástí RS pro soutěžní ročník 2013/2014)

a) žádná
b) 3-2-1-0 (ve skupinách o postup obdrží týmy 1-2-3-4, ve skupinách o sestup týmy 5-6-7-8)
c) počet bodů v podzimních skupinách se předsune před kritérium vzájemné zápasy
d) body (bilance) z podzimu zůstanou zachovány

- v případě lichého počtu postupujících nebo sestupujících v jarní části týmy na příslušných místech pořadí skupin o postup a sestup mohou hrát barážové dvojutkání o postup nebo sestup, druhou variantou může být herní výsledek v jarní části = stanoveno Rozpisem soutěží pro SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2013/2014 

Výhody nového systému:
- optimalizace ekonomiky dopravy v podzimní části, snížení celkového kilometrovného pro většinu klubů
- větší počet derby a regionálních utkání v podzimní části, divácká atraktivita derby spojená s návštěvností a možnými ekonomickými efekty
- vysoké procento zápasů „o hodně“ s atraktivitou a větším emočním nábojem
- gradace v závěru jara – střetnou se nejlepší týmy po podzimu a nejhorší týmy po podzimu v rámci losovacího schématu

Nevýhody nového systému:
- porušení tradičních principů
- nevydařený podzim může teoreticky rozhodnout o výsledku sezóny

4. Losovací schéma (odvetná utkání na podzim i na jaře vždy po odehrání první části příslušného období)

01.kolo – 8-1, 7-2, 6-3, 5-4
02.kolo – 2-8, 1-7, 4-6, 3-5
03.kolo – 8-3, 7-4, 6-1, 5-2
04.kolo – 4-8, 3-7, 2-6, 1-5
05.kolo – 8-5, 7-6, 4-1, 3-2
06.kolo – 6-8, 5-7, 1-3, 2-4
07.kolo – 8-7, 6-5, 4-3, 2-1
08.kolo – 1-8, 2-7, 3-6, 4-5
09.kolo – 8-2, 7-1, 6-4, 5-3
10.kolo – 3-8, 4-7, 1-6, 2-5
11.kolo – 8-4, 7-3, 6-2, 5-1
12.kolo – 5-8, 6-7, 1-4, 2-3
13.kolo – 8-6, 7-5, 3-1, 4-2
14.kolo – 7-8, 5-6, 3-4, 1-2

LČ 1 - první a páté týmy po podzimu s lepší bilancí
LČ 2 - první a páté týmy po podzimu s horší bilancí
LČ 3 - druhé a šesté týmy po podzimu s lepší bilancí
LČ 4 - druhé a šesté týmy po podzimu s horší bilancí
LČ 5 - třetí a sedmé týmy po podzimu s lepší bilancí
LČ 6 - třetí a sedmé týmy po podzimu s horší bilancí
LČ 7 - čtvrté a osmé týmy po podzimu s lepší bilancí
LČ 8 - čtvrté a osmé týmy po podzimu s horší bilancí

5. Úkoly pro VV KFS
- zajištění partnera nového modelu soutěží

- vytvoření prémiového finančního systému pro kluby podle sportovních výsledků
- zajištění úhradového paušálu klubům v případě nutnosti sehrání utkání na hřištích s umělou trávou v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které znemožní využití hlavního i náhradního hřiště

6. Postupy a sestupy v soutěžích dospělých Královéhradeckého KFS v soutěžním ročníku 2012/2013 

Krajský přebor mužů

 1. Počet týmů

16

16

16

16

16

 2. Postup do DIVIZE

-1

-1

-1

-1

-1

 3. Sestup DIVIZE

0

1

2

3

4

 4. Postup z 1. A třídy

2

2

2

2

2

 5. Přímý sestup z KP do 1.A

-1

-2

-3

-4

-5

 6. Počet týmů v KP

16

16

16

16

16

1. A třída dospělých

 1. Počet týmů

14

14

14

14

14

 2. Postup do KP

-2

-2

-2

-2

-2

 3. Sestup z KP

1

2

3

4

5

 4. Postup z 1. B třídy

4

3

2

2

2

 5. Přímý sestup do 1. B třídy.

-1

-1

-1

-2

-3

 6. Počet týmů v 1. A třídě

16

16

16

16

16

 

1. B třída dospělých (vnik nového systému soutěže)

 1. Počet týmů

28

28

28

 

 

 2. Postup do 1.A třídy

-4

-3

-2

 

 

 3. Sestup z 1.A třídy

1

1

1

 

 

 4. Postup z přeborů OFS

8

8

8 (7)

 

 

 5. Přímý sestup do OFS

-1

-2

-3 (-2)

 

 

 6. Počet týmů v 1. B třídě

32

32

32

 

 

+ za předpokladu nulového sestupu z divize by do 1.A třídy po soutěžním ročníku 2012/2013 postoupily dva nejlepší týmy z každé skupiny, v případě sestupu 1 celku z divize by do 1.A třídy postoupili vítězové skupin a lepší tým z 2.míst obou skupin 1.B třídy

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 7.3.2013
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace