Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 25. března 2013


Datum akce: 30.11.-0001

                                      K O M U N I K É     č. 4/2013 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 25.03.2013 (místo Trutnov) od 17,00

 

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Petr Vítek, Jan Neumann, Miloš Židík, Jiří Jeník
Omluveni:
Michaela Zimová
Sekretariát
: Ladislav Brož, Karel Havlíček
ORK:
Jan Staněk
Za odborné komise:
  Martin Zbořil

Za OFS: 0
Hosté:  Zdeněk Matěna
 

Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS a jednání VV KFS v předcházejícím volebním období:

a) splněny body 4 (odeslány podklady k registračnímu listu KFS), 5 (kontrola KÚ a ekonomické náležitosti), 10 (STK KFS), 11 (DCK KFS), 12 (TMK KFS), 13 (KM KFS) 14 (KR KFS), 15 (ÚD KR KFS), 16 (aktiv sekretářů), 17 (seminář Fotbal live), 23 (investiční projekty kraje), 24 (kodex rozhodčích), 25 (listina rozhodčích), 28 (týdeník FVK), 30 (turnaje FAČR-obsazeny, žádost o halové MČR U-15 a U-13), 31 (1.jednání ORK), 32 (přihláška), 33 (STK názvy klubů), 34 (OFS Zelený trávník),
trvá řešení bodů 6 (FPAM), 7 (1.B třídy), 8 (střídavý start dospělých), 19, 20 (aktiv účastníků soutěží MŽ, SP, MP), 21 (Rozpis soutěží poháry mládeže), 22 (jednání KÚ a FC HK), 26 (jednání Sport pro všechny), 27 (jednání Pardubický KFS), 29 (právní forma produkce Fotbal live) ze zasedání VV KFS ze dne 4.3.2013

b) splněny body 10 (dodávka vybavení projektu Fotbal live klubům), 11 (aktiv sekretářů 9.3.13), trvá řešení 15 (finanční bonusy nejlepším týmům soutěží dospělých), 16 (příspěvky klubů na úhradu DS), 17 (finanční bonusy nejlepším 8 týmům Poháru), 23 (smlouva Datalife) ze zasedání VV KFS ze dne 14.1.2013


c) splněn bod 10 (opakovaný turnaj U-11 a U-13 v Novém Městě n.M.) ze zasedání VV KFS ze dne 10.12.2012


d) částečně splněn bod 5 (distribuce dresů ALEA, logistika bude stanovena 15.4.2013) ze zasedání VV KFS ze dne 12.11.2012,


e) splněn bod 5 (distribuce týdeníku FVK), trvá řešení 7 (dokončení DATALIFE pohár U-15) ze zasedání VV KFS ze dne 22.10.2012,


f) trvá řešení bodu 17 (čtvrtfinále Poháru KFS) ze zasedání VV KFS ze dne 10.9.2012,


g) trvá řešení bodů  4 (příspěvek na Fotbal-live) ze zasedání VV KFS dne 25.6.2012

 

1. VV KFS uložil předsedům odborných komisí KFS zpracovat databáze kontaktů na jednotlivé členy odborných komisí KFS včetně čísel běžných účtů.

2. VV KFS vzal na vědomí termín jednání pracovní skupiny KFS ve vztahu k Fondu podpory akcí mládeže (dále jen FPAM) ve složení Mgr. Vladimír Blažej, Ing. Vladan Haleš, Miloš Židík, Ing. Martin Zbořil, Karel Havlíček dne 15.4.2013 od 16,00 v Černilově. Organizaci zasedání pracovní skupiny zajistí sekretář KM KFS Karel Havlíček.

3. VV KFS uložil předsedovi KFS Václavu Andrejsovi představení partnera 1.B tříd v soutěžním ročníku 2013/2014 na jednání VV KFS dne 15.4.2013 v Černilově.

4. VV KFS uložil místopředsedům KFS Marku Pilnému a Mgr. Vladimíru Blažejovi připravit doplňující technické náležitosti pro organizaci soutěží 1.B tříd v soutěžním ročníku 2013/2014 na jednání VV KFS dne 15.4.2013 v Černilově.

5. VV KFS vzal na vědomí termín jednání pracovní skupiny k zpracování otázky střídavého startu v soutěžích dospělých KFS v SR 2013/2014 ve složení Marek Pilný, Mgr. Vladimír Blažej, Jan Schejbal, Miloš Židík, Bc. Jiří Jeník a Ladislav Brož, která připraví Směrnici o střídavém startu v soutěžích dospělých KFS, dne 18.4.2013 od 16,30 v sídle KFS v Hradci Králové.

6. VV KFS schválil předchozí hlasování per rollam členů VV KFS o doplnění STK KFS dalším členem Vladislavem Košťálem.

7. VV KFS vzal na vědomí realizaci pokut za neúčast zástupců klubů na semináři trenérů mládeže sekretariátem KFS včetně zaslání faktur. Kontrola plnění proběhne 15.4.2013.

8. VV KFS projednal problematiku Osob znalých pravidel (dále jen OZP) řídících soutěže KFS v rozestavení 7+1 a 4+1 s těmito závěry:
a) bez OZP klubu nelze být pořadatelem oficiálního turnaje soutěží KFS
b) výjimkou může být fakt, když OZP přejde v příslušném soutěžním ročníku na funkci oficiálního rozhodčího soutěží OFS nebo KFS
c) budou akceptovány OZP působící například v soutěžích OFS (doposud avizováno proškolení OZP v  OFS Hradec Králové a Rychnov n.K.) v rámci řízení turnajových utkání v případě, že OZP s absolvovaným školením KFS bude omluvena z předem známých důvodů

9. VV KFS uložil Komisi mládeže KFS, Sportovně technické komisi KFS a místopředsedovi KFS Mgr. Vladimíru Blažejovi stanovit pevný hrací systém pohárů mládeže v soutěžním ročníku 2013/2014.

10. VV KFS vzal na vědomí termín jednání pracovní skupiny Královéhradeckého KFS ve složení Václav Andrejs, Ing. Vladan Haleš, Ing. Martin Zbořil, Zbyněk Novotný, Jan Schejbal s Pardubickým KFS dne 27.3.2013 od 17,30 v Pardubicích.

11. VV KFS projednal problematiku obsahu přihlášky klubů do soutěžního ročníku 2013/2014 s těmito závěry:
a) VV KFS rozhodl o zachování stávajících výší startovného a soutěžní zálohy pro soutěžní ročník 2013/2014

b) VV KFS pověřil STK KFS doplněním textu do přihlášky ve znění „Klub se přihlášením do příslušných soutěží KFS zároveň zavazuje ke startu v pohárových soutěžích příslušné věkové kategorie v soutěžním ročníku 2013/2014 ve smyslu znění Rozpisu soutěží.“
c) VV KFS schválil návrh člena VV KFS Miloše Židíka "Úhrada startovného, soutěžních záloh a kompenzací za mládež bude uhrazena spolu s podáním přihlášky do soutěží KFS, nejdéle pak do konečného termínu přihlášek, KFS následně vystaví daňový doklad včetně vyúčtování soutěžních záloh předcházejícího soutěžního ročníku." 

12. VV KFS stanovil předběžný termín aktivu sekretářů klubů KFS v sobotu 29.6.2013.

13. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše týkající se ekonomických záležitostí KFS:
a) VV KFS vzal na vědomí příspěvek FAČR ve výši 140 000 Kč na pořadatelství Poháru předsedy ŘKM
b) VV KFS vzal na vědomí úhradu plnění klubů KFS ve vztahu k zálohám na cestovní náhrady delegátů KFS pro jarní část SR 2012/2013, prozatím zálohy neuhradilo i přes upomínku 9 klubů, v případě neuhrazení záloh do 3.4.2013 budou kluby předány DCK KFS‘
c) VV KFS vzal na vědomí zahájení disciplinárního řízení proti SK Sobotka za neuhrazení faktur ve vztahu ke KFS
d) VV KFS vzal na vědomí finanční vyúčtování Galavečera krajského fotbalu, doposud není provedena bilance o.s. Fotbal v kraji ve vztahu k této akci, VV KFS stanovil termín projednání konečné bilance o.s. Fotbal v kraji na 15.4.2013
e) VV KFS s uspokojením konstatoval bezproblémový průběh kontroly pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve vztahu k čerpání grantů KHK a poděkoval Mileně Fridrichové, Ing. Vladanu Halešovi a Ladislavu Brožovi za tento výsledek
f) VV KFS projednal problematiku finančního plnění za reklamní banner
g) VV KFS dále vyzval členy VV KFS ve vztahu k jednání s partnery KFS

h) VV KFS na základě analýzy rozhodl realizovat projekt FOTBAL LIVE prostřednictví o.s. Fotbal v kraji, VV KFS ukládá o.s. Fotbal v kraji zabezpečit legislativní a přihlašovací změny ohledně statutu plátce DPH nejpozději s platností od 1.5.2013

14. VV KFS vzal na vědomí zprávu člena VV KFS Bc. Jiřího Jeníka o průběhu semináře klubů hrajících VOTROK krajský přebor mužů a konstatoval velmi dobrý průběh akce včetně jejího vedení zástupci TV COM Mgr. Bělákem a Sommernitzem.
VV KFS s politováním konstatoval, že zařízení pro natáčení přenosů v projektu FOTBAL LIVE doposud nepřevzal TJ Dvůr Králové.

15. VV KFS schválil předchozí hlasování per rollam členů VV KFS o pořadí podpořených projektů Minihřiště Grassroots pro rok 2013:
1. Sokol Roudnice
2. FC Nový Hradec Králové
3. Obec Dolní Kalná

16. VV KFS tajným hlasováním rozhodl o pořadí podpořených projektů Zelený trávník pro rok 2013:

1. Velké Poříčí (OFS Náchod) – rekonstrukce travnatého hřiště
2. RMSK Cidlina Nový Bydžov (OFS Hradec Králové) – rekonstrukce a odvodnění hřiště Chudonice
3. SK Albrechtice n.O. (OFS Rychnov n.K.) - rekonstrukce travnatého hřiště
4. NÁHRADNÍK Veba Machov (OFS Náchod)
5. NÁHRADNÍK AFK Probluz (OFS Hradec Králové)
VV KFS pověřil člena VV KFS Ing. Petra Vítka a sekretariát KFS zasláním příslušného rozhodnutí a jednotlivých projektů na FAČR.

17. VV KFS schválil podporu KFS projektu FK Černilov v programu FAČR „VICTOR“ a pověřil člena VV KFS Ing. Petra Vítka další realizací projektu, který má podporu zastupitelstva obce Černilov.

18. VV KFS projednal a schválil organizaci semináře klubů hrajících soutěže KFS fotbalu menších forem (7+1 a 4+1) kategorií U-13, U-11 a U-9 dne 28.3.2013 v zasedací místnosti SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové.

19. VV KFS projednal a schválil místo konání tréninkového kempu výběru U-15 KFS v Úpici v termínu 29.4.2013 – 1.5.2013.

20. VV KFS pověřil sekretáře KM KFS a sekretariát KFS vyhlášením výběrových řízení na pořadatelství závěrečných turnajů mládeže GRASSROOTS U-13, GRASSROOTS U-11, GRASSROOTS U-9, JUTA GRASS poháru U-19 a DATALIFE poháru U-15.
VV KFS dále pověřil předsedu KFS Václava Andrejse a místopředsedu KFS Ing. Vladana Haleše jednáním s případným partnerem těchto závěrečných turnajů mládeže.

21. VV KFS schválil záštitu KFS nad pořadatelstvím Dobrušského poháru 2013.

22. VV KFS podpořil návrh člena VV KFS Ing. Petra Vítka na zařazení týmů starších žáků z působnosti OFS Náchod, případně dalších OFS, do soutěží KFS s tím, že případná struktura soutěží KFS bude případně nadále regionálně optimalizována.

23. VV KFS projednal problematiku současných klimatických podmínek ve vztahu k soutěžím KFS a  rozhodl o dalším postupu takto:
a) kompletní 15 kola 1. A třídy a 1. B tříd soutěží KFS budou přeložena na termín 22-23.6.2013
b) kompletní kola mládežnických soutěží s výjimkou Východočeského oblastního přeboru U-19 plánované na termín 30-31.3.2013 budou přeložena na termín 22-23.6.2013
c) 15. kolo Východočeského oblastního přeboru U-19 bude sehráno v termínu 30-31.3.2013, pokud utkání nebude možné odehrát, bude postupováno v rámci Soutěžního řádu a Rozpisu soutěží KFS
d) 19. kolo VOTROK krajského přeboru mužů bude sehráno v termínu 30-31.3.2013, pokud utkání nebude možné odehrát, bude postupováno v rámci Soutěžního řádu a Rozpisu soutěží KFS
e) čtvrtfinále Poháru KFS mužů je dáno rozhodnutím STK KFS, další návrh STK KFS a KM KFS v případném postupu ve věci dalších pohárových utkání mužů a mládeže projedná VV KFS případně na dalších zasedáních

VV KFS pověřil STK KFS realizací rozhodnutí VV KFS ve vztahu k soutěžím KFS.

24. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy ORK KFS Mgr. Jana Staňka o úvodním zasedání ORK KFS a vzal na vědomí vyjádření Mgr. Jana Staňka k jeho delegaci na utkání MFK Trutnov - SK Týniště n.O. dne 17.3.2013, s tímto vysvětlením se VV KFS ztotožnil.
VV KFS vzal na vědomí systém kontroly ekonomických dokladů připravený ORK KFS.

25. VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) KM (předseda KM KFS Ing. Martin Zbořil)

- seznámení VV KFS s obsahem zápisu KM KFS z jednání ze dne 18.3.2013, VV KFS vzal na vědomí

b) KR (gestor Václav Andrejs)

- velmi kladné hodnocení průběhu semináře rozhodčích v Horní Brusnici
- VV KFS schválil zařazení rozhodčího Bouze (přeřazení z KFS Pardubice) na nominační listinu rozhodčích 1.B třídy Královéhradeckého KFS
- přerušení činnosti rozhodčích Seidla, Jak.Vítka, Hrona, Zlocha, Volného a Chudoby

c) STK a sekretariát (gestor Miloš Židík, sekretář KFS a STK Ladislav Brož)

- ve VOTROK krajském přeboru mužů odehráno 7 utkání z 16 plánovaných, v 1.třídách 1 utkání z 21 plánovaných
- seznámení s přehled odložených utkání a náhradních termínů jednotlivých kol (uveřejněno na webových stránkách KFS)

d) DCK a sekretariát (gestor Miloš Židík)

- řešena čtyři vyloučení ve VOTROK krajském přeboru mužů

26. VV KFS vyslechl zprávu sekretáře MFK Trutnov Zdeňka Matěny o stavu fotbalu v Trutnově:
a) sloučení FK Trutnov, SK Horní Staré Město a FKM Úpa Trutnov

b) podpora Města Trutnov
c) sportovní problematika klubu
d) stabilizace a zkvalitnění trenérského týmu MFK Trutnov
e) střediska mládeže MFK Trutnov, poděkování KFS za podporu krajského SpSM

VV KFS poděkoval vedení MFK Trutnov za stabilizaci jednoho z největších klubů Královéhradeckého kraje a za projekty, které vedení MFK Trutnov dále plánuje v rámci rozvoje fotbalu v Trutnově. 

Program dalších jednání VV KFS v 1.pololetí roku 2013.

15.04.2013                 17,00               Černilov
06.05.2013                 17,00               návrh Libčany (projedná Ladislav Brož)
27.05.2013                 17,00               návrh Dobruška (projedná Miloš Židík)
17.06.2013                 17,00               návrh Miletín (projedná MUDr. Jan Neumann)

 

                                                    Václav Andrejs

                                             předseda Královéhradeckého KFS

 

                                                                                         

 

 

                                                        

                    

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 27.3.2013
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace