Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 15. dubna 2013


Datum akce: 30.11.-0001

                                      K O M U N I K É  č. 5/2013 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 15.04.2013 (místo Černilov) 

 

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Michaela Zimová (příchod v 17,30), Vladan Haleš, Petr Vítek, Miloš Židík, Jiří Jeník
Omluveni:
Jan Neumann
Sekretariát
: Ladislav Brož, Karel Havlíček
ORK:
0
Za odborné komise:
  Martin Zbořil

Za OFS: 0
Hosté:  Stanislav Javůrek (starosta obce Černilov), Jaroslav Pokrupa (FK Černilov)
 

1.Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS a jednání VV KFS v předcházejícím volebním období:

a) splněny body 2 (propozice FPAM, schválení 6.5.13), 3 (představení partnera 1.B tříd), 6 (doplnění STK), 7 (neúčast trenérů mládeže na semináři), 8 (OZP), 10 (jednání s Pardubickým KFS), 11 (přihláška, revokace bodu c), 13 (ekonomické náležitosti), 15 (nahlášení Minihřiště), 16 (nahlášení Zelený trávník), 17 (podpora projektu VICTOR FK Černilov), 18 (aktiv klubů soutěží U-9 až U-13), 19 (příprava kempu U-15), 23 (organizace soutěží KFS vzhledem ke klimatickým podmínkám)
trvá řešení bodů 1 (údaje členů, doposud neplnila STK, DCK, TMK a ORK KFS), 4 (doplňující údaje pro 1.B třídu 2013/14), 5 (směrnice o střídavém startu, jednání 18.4.13), 9 (poháry mládeže 2013/14), 12 (aktiv sekretářů), 20 (výběrová řízení na Grasroots soutěže mládeže), 22 (soutěže žáků-doplnění) ze zasedání VV KFS ze dne 25.3.2013
b) splněny body 6 (FPAM), 7 (1.B třídy), 20 (aktiv účastníků soutěží MŽ, SP, MP), 27 (jednání Pardubický KFS), trvá řešení bodů 8 (střídavý start dospělých), 21 (Rozpis soutěží poháry mládeže), 22 (jednání KÚ a FC HK), 26 (jednání Sport pro všechny), 29 (právní forma produkce Fotbal live) ze zasedání VV KFS ze dne 4.3.2013

c) trvá řešení 15 (finanční bonusy nejlepším týmům soutěží dospělých), 16 (příspěvky klubů na úhradu DS), 17 (finanční bonusy nejlepším 8 týmům Poháru), 23 (smlouva Datalife) ze zasedání VV KFS ze dne 14.1.2013
d) trvá řešení bodu 5 (distribuce dresů ALEA) ze zasedání VV KFS ze dne 12.11.2012,
e) trvá řešení 7 (dokončení DATALIFE pohár U-15) ze zasedání VV KFS ze dne 22.10.2012,
f) trvá řešení bodu 17 (čtvrtfinále Poháru KFS) ze zasedání VV KFS ze dne 10.9.2012,
g) trvá řešení bodů  4 (příspěvek na Fotbal-live) ze zasedání VV KFS dne 25.6.2012

2. VV KFS vyslechl zprávu starosty obce Černilov Ing. Stanislava Javůrka o podpoře sportu a tělovýchovy Obcí Černilov a opětovně deklaroval podporu projektu Obce Černilov a FK Černilov (projekt VICTOR). VV KFS dále vyslechl zprávu Ing. Jaroslava Pokrupy o stavu fotbalu v Černilově:

a) spolupráce FK Černilov a Obce Černilov
b) činnost mládežnických týmů FK Černilov, pozornost kategoriím přípravky a mladších žáků, vznik fotbalové školičky
c) spolupráce s DDM Smiřice

d) koncepce v kategoriích U-15, U-17 a U-19
VV KFS poděkoval vedení FK Černilov za výbornou práci s mládeží a za projekty v oblasti fotbalu mládeže a ve vztahu k zkvalitnění materiálních podmínek pro fotbal v Černilově, které klub realizuje.

3. VV KFS vzal na vědomí zprávu sekretariátu KFS o neuhrazení příspěvku na úhradu cestovních náležitostí delegátů KFS od klubů FC Olympia Hradec Králové, TJ Dvůr Králové a TJ Sokol Deštné v O.h. ve stanoveném termínu.
VV KFS uložil ekonomickému oddělení KFS zaslat opětovnou upomínku výše uvedeným klubům s datem splatnosti jejich závazku k 24.4.2013 a dále uložil DCK KFS v případě nesplnění tohoto termínu kluby řešení této záležitosti.

4. VV KFS vzal na vědomí zprávu členky VV KFS Ing. Michaely Zimové a místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o průběhu příprav na získání statutu plátce DPH u o.s. Fotbal v kraji k 1.5.2013.

5. VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o stavu přípravy aktualizace materiálu Pravidla ekonomického řízení KFS, vzal na vědomí vypracování velké většiny součástí tohoto materiálu a stanovil termín projednání materiálu Pravidla ekonomického řízení KFS na 6.5.2013.

6. VV KFS vzal na vědomí zprávu místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje o jednání pracovní skupiny KFS ve vztahu k Fondu podpory akcí mládeže (dále jen FPAM) a o projednání všech námětů ve vztahu k FPAM připravených předsedou KM KFS Ing. Martinem Zbořilem.
VV KFS uložil místopředsedovi KFS Mgr. Vladimíru Blažejovi zpracování finálního materiálu propozic FPAM v kontextu výsledků jednání pracovní skupiny do 6.5.2013 a dále stanovil hodnotící pracovní skupinu v vztahu k projektům v rámci FPAM zpracovaných kluby ve složení Mgr. Vladimír Blažej, Ing. Vladan Haleš, Miloš Židík, Ing. Martin Zbořil, Karel Havlíček a Tomáš Navrátil.

7. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o projednání partnerství KFS a společnosti EUTAX GROUP ve vztahu k podpoře soutěží 1.B tříd dospělých v soutěžním ročníku 2013/2014.
VV KFS poděkoval předsedovi KFS za přípravu celého projektu a úspěšné jednání s partnerem.
VV KFS pověřil předsedu KFS Václava Andrejse, místopředsedu KFS Ing. Vladana Haleše a členku VV KFS Ing. Michaelu Zimovou přípravou smluvního vztahu o.s. Fotbal v kraji se společností EUTAX GROUP.

8. VV KFS vzal na vědomí  zprávy místopředsedů KFS Marka Pilného a Mgr. Vladimíra Blažeje o přípravě písemných podkladů pro jednání pracovní skupiny dne k zpracování otázky střídavého JUNIOR startu v soutěžích dospělých KFS v SR 2013/2014.
Jednání pracovní skupiny proběhne dne 18.4.2013 od 16,30 v sídle KFS v Hradci Králové a finální materiál bude předložen k projednání VV KFS dne 6.5.2013.

9. VV KFS vzal na vědomí realizaci fakturace pokut za neúčast zástupců klubů na semináři trenérů mládeže sekretariátem KFS, kontrola úhrad proběhne 6.5.2013.

10. VV KFS vzal na vědomí zprávu sekretáře Komise mládeže KFS Karla Havlíčka o průběhu aktivu klubů hrajících soutěže KFS v kategoriích U-9 až U-13 dne 28.3.2013 v zasedací místnosti SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové.
VV KFS poděkoval KM KFS za bezproblémové uspořádání aktivu a vzal s uspokojením na vědomí optimalizaci ekonomické stránky pořadatelství akce.

11. VV KFS projednal opětovně problematiku obsahu přihlášky klubů do soutěžního ročníku 2013/2014 ve vztahu k bodu 11 zápisu z jednání VV KFS dne 25.3.2013 a poměrem hlasů 6:2:0 schválil revokaci původně stanoveného bodu –c-  takto:
a) startovné klubů bude vyfakturováno podle stavu přihlášek do soutěží k 7.6.2013 s datem splatnosti 27.6.2013 s vyhodnocením úhrady na aktivu sekretářů klubů KFS dne 29.6.2013
b) soutěžní zálohy klubů budou vyfakturovány podle stavu přihlášek do soutěží k 7.6.2013 s datem splatnosti 27.6.2013 s vyhodnocením úhrady na aktivu sekretářů klubů KFS dne 29.6.2013
c) kompenzační poplatky za chybějící týmy mládeže v soutěžích ve smyslu Rozpisu soutěží pro soutěžní ročník 2013/2014 budou vyfakturovány podle zhodnocení stavu v termínu navrženém STK KFS a schváleného VV KFS
d) vyúčtování soutěžních záloh klubů za soutěžní ročník 2012/2013 bude provedeno do 31.7.2013
e) STK KFS vyhodnotí přihlášky, realizuje návrh zařazení klubů do jednotlivých soutěžía specifikuje zálohy a startovné do 10.6.2013

f) ekonomický úsek KFS realizuje následně fakturaci s termínem do 13.6.2013

VV KFS pověřil sekretariát KFS úpravou přihlášky do soutěží v soutěžním ročníku 2013/2014 ve smyslu tohoto rozhodnutí

12. VV KFS vzal na vědomí výsledek jednání pracovní skupiny Královéhradeckého KFS ve složení Václav Andrejs, Ing. Vladan Haleš, Ing. Martin Zbořil, Zbyněk Novotný, Jan Schejbal s Pardubickým KFS dne 27.3.2013 od 17,30 v Pardubicích:.
a) termín finále Superpoháru 2013 3.8.2013, místo konání stanoví Pardubický KFS, ekonomické náležitosti akce zůstávají ve stávající podobě
b) výměna rozhodčích mezi Královéhradeckým a Pardubickým KFS
c) příprava společného jednání zástupců Komisí mládeže Královéhradeckého KFS a Pardubického KFS ve vztahu k přípravě projektů společných nemistrovských soutěží

d) podpora stávajícímu systému Východočeského oblastního přeboru U-19
VV KFS podrobně projednal otázku dosavadní přípravy Zimního poháru dospělých projednaného na společném jednání Královéhradeckého a Pardubického KFS, prodiskutoval celou problematiku této případné soutěže a schválil průvodní dohodu realizovanou předsedy STK KFS Královéhradeckého KFS a Pardubického KFS.
VV KFS zamítl návrh místopředsedy KFS Mgr. Vladimíra Blažeje o vytvoření společné přípravné pracovní skupiny s cílem vytvořit návrh systémové a ekonomické podoby celého projektu Zimního poháru dospělých, který by poté byl předložen klubům.
VV KFS pověřil předsedu STK KFS Jana Schejbala jednáním s předsedou STK Pardubického KFS Ing. Karlem Braunem s cílem zjistit předběžný zájem klubů o tuto nemistrovskou soutěž.

13. VV KFS vzal na vědomí zprávu členky VV KFS Ing. Michaely Zimové o vyúčtování nákladů na pořadatelství 3. Galavečera krajského fotbalu v Hořicích.

14. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše týkající se ekonomických záležitostí KFS:
a) průběžný ekonomický výsledek za období I-III.13, VV KFS byl seznámen s faktory ovlivňujícími průběžný ekonomický výsledek za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2013
b) účetní doklady jsou připraveny k revizi realizované ORK KFS, účast na jednání ORK KFS realizuje místopředseda Ing. Vladan Haleš
c) vyúčtování Poháru předsedy KPŘFM, kladný zůstatek v rámci příjmů a výdajů bude převeden do zdrojů FPAM
d) VV KFS byl seznámen s písemným materiálem „Výsledky registračního místa KFS“ ve vztahu k posledním ekonomickým obdobím

15. VV KFS projednal stav jednání s partnery KFS pro rok 2013.

16. VV KFS vzal s uspokojením na vědomí výsledek posouzení projektů KFS ve vztahu ke grantům Královéhradeckého kraje pro rok 2013:

a) 17 000 Kč na podporu Školy mladých rozhodčích a vzdělávání trenérů KFS
b) 15 000 Kč na reprezentaci KFS U-14 a pořadatelství Poháru předsedy KPŘFM
c) 26 000 Kč na realizaci pohárových projektů v oblasti kopané mládeže v rámci KFS

17. VV KFS projednal návrh místopředsedy KFS Marka Pilného vztahující se k systému distribuce zápisů a komuniké z jednání VV KFS a stanovil tato pravidla:
a) návrh zápisu z jednání VV KFS k připomínkám a doplněním bude zaslán členům VV KFS, sekretariátu KFS (sekretář a trenér mládeže) a předsedům odborných komisí KFS
b) zápis z jednání VV KFS bude zaslán členům VV KFS, sekretariátu KFS (sekretář a trenér mládeže), předsedům odborných komisí KFS, předsedovi ORK KFS a ekonomickému oddělení KFS
c) komuniké z jednání VV KFS bude zasláno jednotlivým OFS Královéhradeckého kraje, generálnímu sekretáři FAČR a řediteli oddělení NMF FAČR a dále prostřednictvím sekretariátu KFS bude zasláno na oficiální emailové adresy klubů hrajících soutěže KFS
Komuniké z jednání VV KFS bude dále umístěno na oficiálních webových stránkách Královéhradeckého KFS.

18. VV KFS vzal na vědomí zprávu člena VV KFS Bc. Jiřího Jeníka o průběhu projektu FOTBAL LIVE realizovaného kluby VOTROK krajský přebor mužů a poděkoval naprosté většině klubů za přístup k plnění povinností ve vztahu k projektu.
VV KFS dále projednal průběh projektu FOTBAL LIVE s těmito závěry:
a) VV KFS vyzval všechny kluby hrající VOTROK krajský přebor mužů k realizaci fakturace ve vztahu ke Královéhradeckému KFS s tím, že k faktuře bude přiložen doklad o zhotovení internetového připojení na příslušném stadionu
b) VV KFS stanovil jarní období soutěžního ročníku 2012/2013 ve vztahu k projektu jako zkušební a uložil všem odborným komisím realizaci metodické a připomínkové pomoci jednotlivým klubům
c) VV KFS uložil členu VV KFS Bc. Jiřímu Jeníkovi projednání se společností TV COM zajištění plných práv na přímé přenosy v projektu FOTBAL LIVE pouze Královéhradeckému KFS a klubům hrajícím VOTROK krajský přebor mužů

19. VV KFS uložil předání sady dresů od společnosti ALEA osmifinalistům JUTA GRASS poháru U-19 při utkáních tohoto kola členům VV KFS a KM KFS takto:
a) utkání Trutnov B – FK Náchod – Ladislav Brož
b) utkání Vrchlabí – Dvůr Králové – Tomáš Navrátil (Tomáši Navrátilovi předá Vladimír Blažej)
c) utkání Dohalice – Olympia HK – Václav Andrejs
d) utkání Smidary/Červeněves – RMSK Cidlina B – Vladimír Blažej
e) utkání Voděrady – Rychnov n.K. – Miloš Židík

f) utkání FK Náchod B – Nové Město n.M. – Petr Vítek
g) utkání Kunčice – Slavia HK/Nový Hradec – Vladan Haleš
h) utkání Jaroměř – Červený Kostelec – Jiří Lebedínský

VV KFS dále stanovil, že distribuce dresů 2.celkům v základních skupinách zimní části JUTA GRASS poháru U-19 bude připravena na jednání VV KFS dne 6.5.2013.


20. VV KFS schválil zařazení Milana Jindáčka na nominační listinu delegátů KFS.

21. VV KFS pověřil trenéra mládeže KFS a sekretáře KM KFS Karla Havlíčka zpracováním žádosti Královéhradeckého KFS o motivační projektové příspěvky KM FAČR.

22. VV KFS schválil příspěvek ve výši 5 000 Kč na cestovné pro vítězný výběr OFS, který bude Královéhradecký kraj reprezentovat v celostátní části DANONE-CUP 2013. 

23. VV KFS vzal na vědomí informace sekretáře KFS Ladislava Brože o přípravě Olympiády dětí a mládeže, kterou v roce 2015 organizuje Královéhradecký kraj.

24. VV KFS vyslechl zprávu předsedy OFS Trutnov Marka Pilného o průběhu setkání předsedů OFS České republiky v Mnichově:
a) problematika střídavých startů mládeže a Junior startů
b) experimenty v kopané - ošetřování hráčů na hrací ploše, kauce v disciplinárním řízení, systém baráží, hokejové střídání, pokutové kopy po utkání
c) iniciativa OFS ČR ve vztahu ke zřízení Komise zástupců OFS

d) informace o stavu projektu „Členství FAČR“ (dělení členských příspěvků 2013, distribuce členských karet, elektronická instalace)
e) informace o dělení státních dotací z programů IV. a V. MŠMT ČR na jednotlivé OFS a KFS


25. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o konání zasedání Regionální komise FAČR dne 30.4.2013 v Praze, dále o předání cen Václava Jíry dne 16.4.2013 v Praze a o objednání 3 párů branek o rozměrech 5x2 metry (ceny Galavečer krajského fotbalu 2013).

26. VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) STK KFS (sekretář STK KFS Ladislav Brož)

- finále Poháru KFS mužů (Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje se bude hrát ve středu 19.6.2013 od 17,00, sekretariát KFS vypíše výběrové řízení na pořadatele finálového utkání
- výběrové řízení na finálové turnaje JUTA GRASS poháru U-19 a DATALIFE poháru U-15 bude vypsáno po termínu 6.5.2013 a rozhodnutí VV KFS o termínu finálových turnajů
- VV KFS byl předložen návrh termínové listiny pro podzimní část soutěžního ročníku 2013/2014, termínová listina bude projednána VV KFS dne 6.5.2013
- rozlosování osmifinále Pohárů mládeže
b) DCK KFS (gestor Miloš Židík)

- informace o rozhodnutí DCK KFS ve vztahu k trestu hráče Sammlera (Dvůr Králové)

c) KM KFS (předseda KM Ing. Martin Zbořil, sekretář KM KFS Karel Havlíček)

- seznámení s vyhlášenými motivačními projektovými příspěvky KM FAČR
- informace o střediscích mládeže příslušných KFS
- seznámení s termíny přeborů OFS U-11, U-12
- informace o odstoupení týmu MFK Nové Město n.M. z turnaje v Chlumci n.C., VV KFS požaduje písemnou zprávu od přítomného člena KM KFS
- hodnocení Mezikrajské soutěže (utkání s KFS Vysočina), příprava střetnutí s Jihomoravským KFS dne 16.4.2013 v Hořicích


d) KR KFS a úsek delegátů (předseda KFS Václav Andrejs)

- rozpuštění listiny delegátů KFS k 30.6.2013 a vytvoření nové, předpoklad personálních změn a doplnění
- diskuze nad zápisem KR KFS, KR KFS je povinna předkládat svá rozhodnutí nad rámec kompetence KR KFS VV KFS


Program dalších jednání VV KFS v 1.pololetí roku 2013.

06.05.2013                 17,00               Libčany
27.05.2013                 17,00               Dobruška
17.06.2013                 17,00               Miletín

 

                                                                     Václav Andrejs

                                                               předseda Královéhradeckého KFS

 

  header-leto2.jpg

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 19.4.2013
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace