Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 20. srpna 2012


Datum akce: 30.11.-0001

                                      K O M U N I K É  č. 11/2012 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 20. srpna 2012 (místo stadion Úpice) od 16,00

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladan Haleš, Vladimír Blažej, Michaela Zimová, Ladislav Brož, Petr Vítek, Miloš Židík, Pavel Moník
Omluveni:
0
Sekretariát
: Karel Havlíček
ORK:
0
Za odborné komise:
  Jan Dušek, Miroslav Hofmann, Josef  Koňák

Za OFS: Jan Šotek
Hosté: Ing.Jaroslav Hulek, Ing.Miloš Holman (za Město Úpice), Roman Čáp, Vladimír Klimek, Zdeněk Pospíšil (za SK Sparta Úpice)
 

VV KFS poděkoval starostovi Města Úpice Ing. Jaroslavu Hulkovi a dalším představitelům Města Úpice za jejich podporu sportu a kopané v Úpici a vyslechl  jejich hodnocení současného stavu rozpočtu města ve vztahu k podpoře sportu a fotbalu v Úpici včetně problematiky údržby sportovních areálů a přímé finanční podpory Města Úpice fotbalové mládeži.
VV KFS vysoce ocenil podporu fotbalového klubu ze strany Města Úpice.
 
VV KFS vyslechl zprávu předsedy FO SK Sparta Úpice Vladimíra Klimka a trenéra SK Sparta Úpice Romana Čápa o stavu fotbalu v Úpici a poděkoval vedení FO SK Sparta Úpice za pozitivní posun kvality fotbalu v Úpici.

1.Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal úkoly z jednání dne 30.7.2012 a z předchozích jednání VV KFS a konstatoval jejich plnění či průběžné plnění:

a) splněny úkoly 2,3,4,7,8,12,13,14,17,18,19,21, trvá řešení bodů 5 (stanoviska klubů k reorganizaci soutěží), 6 (FPAM kontrola vyúčtování), 8c (absence odpovědi OMNF FAČR), 9 (předání sbírky rodině Jiřího Malého), 11 (ankety Galavačera-výběr),15 (kontrola trenérských licencí), 16 (inventarizace majetku KFS) ze zasedání VV KFS dne 30.7.2012
b) trvá řešení 5 (stanovení odměn pro kluby dospělých 12/13), 7 (vyjádření klubů k případné reorganizaci soutěží), 8 (činnost o.s.FVK) ze zasedání VV KFS dne 2.7.2012
c) splněn bod 24 (finanční podpora KS žáků), trvá řešení bodů 2 (FPAM), 4 (Fotbal live, příspěvek na Fotbal-live), 5 (předání sbírky na podporu Jiřího Malého) ze zasedání VV KFS dne 25.6.2012
d) splněn bod 11 (Superpohár 2012), trvá řešení bodů 17 (3.Galavečer KHK), 28 (dotace RegK FAČR) ze zasedání VV KFS dne 4.6.2012
e) splněn bod 16 (rozdělení podílu na členských příspěvcích OFS) ze zasedání VV KFS ze dne 14.5.2012
f) trvá řešení bodu 21 (jednání Tree of Life) ze zasedání VV KFS ze dne 16.4.2012
g) splněn bod 2 (dotace Zelený trávník) ze zasedání VV KFS dne 1.3.2012 
h) trvá řešení bodů 10 (smlouvy s partnery-Datalife) ze zasedání VV KFS dne 6.2.2012 
i) splněn bod 16 (ocenění Mgr.Školout) ze zasedání VV KFS ze dne 12.12.2011
j) splněn bod 9 (kontroly trenérských licencí pro SR 12/13) ze zasedání VV KFS ze dne 12.9.2011

2. VV KFS projednal a vzal na vědomí stav úhrad ze strany KFS vůči klubům k 20.8.2012 za soutěžní ročník 2011/2012 s těmito závěry:
a) schválené příspěvky klubům na zabezpečení jejich účasti v krajské soutěži starších žáků nebyly ještě z důvodu nerealizované fakturace ze strany klubů převedeny – RCSM Rozkoš, Teplice/Meziměstí,  Doudleby/Vamberk, České Meziříčí
b) schválené příspěvky klubům na zabezpečení jejich účasti ve východočeském oblastním přeboru U-19 nebyly ještě z důvodu nerealizované fakturace ze strany klubů převedeny – FC Olympia Hradec Králové
c) schválené příspěvky klubům na zabezpečení pořadatelství turnajů COSTA krajského poháru mladších přípravek nebyly ještě z důvodu nerealizované fakturace ze strany klubů převedeny –AFK Hronov, Slovan Broumov
VV KFS opakovaně vyzývá všechny kluby, které ještě neprovedly fakturaci vůči KFS ve smyslu písmen a), b), c), k její neprodlené realizaci.

3. VV KFS projednal a schválil ekonomické informace přednesené místopředsedou KFS Ing.Vladanem Halešem s těmito závěry:
a) stav běžného účtu KFS
b) výše úhrad v rámci Registračního místa KFS počínaje 1.7.2012, požadavek sekretariátu na pořízení nové tiskárny Registračního místa KFS
c) průběh úhrad státních dotací ve vztahu ke KFS a jednotlivým OFS Královéhradeckého kraje (záloha z programu MŠMT ČR na OFS ve výši 250 000 Kč, připraveny smlouvy s FAČR na program MŠMT ČR s pracovním názvem „Kluci v trenkách“)
d) průběh fakturace a vyúčtování Východočeského Superpoháru 2012
e) problematika státních dotací pro OS ČeSTV na úhradu provozních nákladů

4. VV KFS projednal a vzal na vědomí informace přednesené místopředsedou KFS Ing.Vladanem Halešem o chybějících úhradách ze strany klubů hrajících soutěže KFS podle seznamu předloženého  k 20.8.2012 (soutěžní zálohy, startovné, příspěvek na cestovní náhrady delegátů KFS, vyúčtování záloh v SR 2011/2012).
VV KFS stanovil termín úhrady dne 23.8.2012 a pověřil DCK KFS řešením uvedené problematiky ve smyslu Disciplinárního řádu FAČR.

5. VV KFS projednal a vzal na vědomí informace přednesené místopředsedou KFS Ing.Vladanem Halešem týkající se vyúčtování akcí klubů, které byly schváleny v rámci Fondu podpory akcí mládeže Královéhradeckého KFS.
VV KFS dále vzal na vědomí stav zaslaných dokladů týkajících se vyúčtování akcí klubů, které byly schváleny v rámci Fondu podpory akcí mládeže Královéhradeckého KFS, přednesené sekretářem KFS Ladislavem Brožem.
VV KFS stanovil termín kontroly dokladů Komisí mládeže KFS (dále jen KM KFS) dne 4.9.2012 na jednání KM KFS v Třebši a pověřil místopředsedu KFS Mgr.Vladimíra Blažeje a předsedu KM KFS Ing.Martina Zbořila realizací této kontroly.

6. VV KFS projednal problematiku oficiálních webových stránek KFS s těmito závěry:
a) návštěvnost stránek v neděli 19.8.2012 byla celkem cca 4 000 přístupů
b) bude realizována pracovní schůzka s programátorem webových stránek KFS, do středy 23.8.2012 zašlou členové VV KFS své připomínky k technické problematice webových stránek KFS předsedovi KFS a Janu Duškovi
c) kladné hodnocení jednoduché a přehledné struktury oficiálních stránek KFS
VV KFS dále schválil realizaci informační a statistické žurnalistiky na oficiálních webových stránek KFS s vyloučením rozhovorů, úvahových a popisových reportáží, realizace sond do činnosti klubů apod., které budou uveřejňovány v časopise Fotbal v kraji.   

7. VV KFS projednal zprávu o účetní uzávěrce o.s.Fotbal v kraji ke dni 30.6.2012 přednesenou členkou VV KFS Ing.Michaelou Zimovou s těmito závěry:
a) výsledek hospodaření o.s.Fotbal v kraji je k 30.6.2012 +52 818 Kč

8. VV KFS projednal a schválil rozdělení redukované dotace ve výši 409 568 Kč pro Královéhradecký KFS na projekt Zelený trávník 2012 přednesené předsedou KFS Václavem Andrejsem:
a) Baník Rtyně 154 785 Kč
b) FK Vysoká n.L. 136 522 Kč
c) SK Miletín 118 261 Kč
VV KFS dále uložil sekretariátu KFS zajištěním vyjádření klubů do 24.8.2012 o možnosti realizace investičních akcí z projektu Zelený trávník 2012 v roce 2012 a zároveň odeslání této informace na sekretariát FAČR..

9. VV KFS projednal a poměrem hlasů 9:0:0 schválil personální obsazení realizačních týmů výběrů KFS pro soutěžní ročník 2012/2013 přednesený krajským trenérem mládeže Karlem Havlíčkem:
a) výběr KFS U-13 – Jaroslav Panenka, Richard Vlášek, Milan Frýda, Roman Čáp
b) výběr KFS U-14 – Karel Havlíček, Michal Stříž
c) výběr KFS U-15 – Karel Havlíček, Martin Novotný
d) výběr KFS U-17 – Karel Havlíček + výběr dvou trenérů vyvíjejících činnost v kategorii mladšího dorostu

10.VV KFS projednal a uložil předsedovi KFS Václavu Andrejsovi přípravu smlouvy o technické podpoře portálu www.khfotbal.cz .

11. VV KFS projednal a po obsáhlé diskuzi schválil návrh člena VV KFS Pavla Moníka na zvýšení cestovní náhrady za jízdné vlastním osobním automobilem pro rozhodčí KFS, delegáty KFS a funkcionáře vykonávající činnost bez smluvního vztahu (dále jen dobrovolní a volení funkcionáři) ve výši 5 Kč/ujetý kilometr počínaje 1.9.2012.
VV KFS dále přijal rozhodnutí, že výše příspěvků klubů KFS na cestovní náhrady delegátů KFS se pro podzimní část soutěžního ročníku 2012/2013 nemění.

12. VV KFS projednal problematiku kontroly trenérských licencí trenérů působících u týmů mládeže KFS v soutěžním ročníku 2012/2013 ve smyslu Rozpisu soutěží Královéhradeckého KFS (dále jen RS KFS) a uložil trenéru mládeže KFS Karlu Havlíčkovi realizaci dalšího postup:
a) kontrola přihlášek týmů mládeže do soutěží KFS z hlediska kvalifikace trenérů těchto týmů do 10.9.2012 a zpracování seznamu klubů v této databázi, které nesplnily ustanovení RS KFS
b) výzva klubům, které nesplnily ustanovení RS KFS, o nápravu této skutečnosti (změna trenéra, přihláška na školení licence C) do 1.10.2012, následná kontrola do 12.11.2012
c) realizace kontrol na místě v rámci konání mládežnických soutěží KFS
VV KFS dále požádal jednotlivé OFS Královéhradeckého KFS o zaslání databáze trenérů licence C trenéru mládeže KFS Karlu Havlíčkovi do 10.9.2012.

13. VV KFS projednal a schválil návrh na rozdělení vrácené finanční částky ve výši 50% úhrady členských příspěvků za členy FAČR v roce 2012 přednesený místopředsedou KFS Markem Pilným:
- Královéhradecký KFS 11 913 členů (50% 297 825 Kč), z toho
a) OFS Hradec Králové 92 117 Kč (3 684 členů FAČR)
b) OFS Trutnov 61 828 Kč (2 473 členů FAČR)
c) OFS Rychnov n.K. 55 276 Kč (2 212 členů FAČR)
d) OFS Náchod 48 307 Kč (1 933 členů FAČR)
e) OFS Jičín 40 297 Kč (1 611 členů FAČR)
VV KFS dále konstatoval, že pro využití výše uvedených částek není stanovena jednoznačná účelovost, a doporučil využití finančních prostředků zejména pro mládežnický fotbal.

14. VV KFS vzal na vědomí informaci předsedy KFS Václava Andrejse o zasedání Regionální komise FAČR dne 11.9.2012 v Teplicích v rámci mezistátního utkání Česká republika-Finsko.

15. VV KFS projednal a schválil los 2.kola Poháru KFS mužů (Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje) konaného dne 5.9.2012 se stanoveným začátkem v 17,30 a losem stanovil pořadatelství utkání 2.kola Poháru KFS mužů v zápase Slovan Broumov-Česká Skalice:

Lokomotiva Hradec Králové-FK Chlumec n.C.
Sokol Roudnice-FC Olympia Hradec Králové
TJ Kopidlno-Sokol Kratonohy
FC Vrchlabí-Jiskra Hořice
Červený Kostelec-MFK Trutnov.
Slovan Broumov-Jiskra Česká Skalice
SK Přepychy-SK Týniště n.O.
Černíkovice-TJ Dobruška

16. VV KFS projednal a rozhodl o pořadatelství přeboru výběrů OFS U-11 a U-12 pro OFS Náchod na stadionech v Teplicích n.M: a v Meziměstí dne 28.9.2012.
VV KFS dále pověřil člena VV KFS Ing.Petra Vítka a krajského trenéra mládeže Karla Havlíčka přípravou propozic a technického zabezpečení akce.

17. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Mgr.Vladimíra Blažeje o stavu stanovisek klubů KFS k návrhu na případnou reorganizaci soutěží mužů Královéhradeckého kraje k 20.8.2012.
a) kluby divizí a krajského přeboru – 7 klubů kladný názor, dva kluby neutrální názor, 5 klubů záporný názor, chybí vyjádření Broumova, Libčan, Olympie Hradec Králové a Hořic
b) kluby 1.A třídy – 1 klub kladný názor, 6 klubů záporný názor, chybí vyjádření Přepych, Úpice, Kunčic, Vysoké n.L., Ohnišova, Police n.M., Vrchlabí a Černilova
c) kluby 1.B třídy – 10 klubů kladný názor (+1 klub okresního přeboru), 5 klubů záporný názor, chybí vyjádření Žacléře, Staré Paky, Miletína, Mostku, Deštné v O.h., Lokomotiva HK, Malšovic, Častolovic, Černíkovic a Provodova
VV KFS stanovil závěrečný termín projednání dne 10.9.2012 s tím, že uvedeným klubům zašle sekretariát výzvu k zaslání svého stanoviska do 23.8.2012.

18. VV KFS pověřil předsedu STK Miloše Židíka a sekretariát KFS projednáním způsobu hlášení výsledků kluby Pardubického KFS ve společném Východočeském oblastním přeboru U-19 se sekretariátem a STK Pardubického KFS.

19. VV KFS schválil do funkce předsedy Trenérsko-metodické komise KFS (dále jen TMK KFS)  Karla Havlíčka a pověřil ho zpracováním návrhu na personální obsazení TMK KFS do dalšího zasedání VV KFS.


20. VV KFS schválil cenu 100 Kč za 1 výtisk brožury KFS pro soutěžní ročník 2012/2013.

21. VV KFS vzal na vědomí další informaci předsedy mediální komise KFS (dále jen MK KFS) Mgr.Miroslava Hofmanna o anketách 3.Galavečera Krajského fotbalu  a diskutoval o jejich konečné struktuře a počtu vyhodnocených na 3.Galavečeru krajského fotbalu v Hořicích.
VV KFS stanovil termín zasedání VV KFS 10.9.2012 jako závěrečný termín pro podání návrhů na konečnou strukturu anket a uložil všem členům VV KFS přípravu jejich stanovisek, podnětů a návrhů na toto zasedání VV KFS.  

22. VV KFS schválil oficiální poděkování Královéhradeckého KFS panu Tomáši Briximu za předchozí vedení oficiálních webových stránek KFS a zároveň i stanovisko VV KFS k článku uveřejněném panem Tomášem Brixim na webových stránkách www.khfotbal.com.

23. VV KFS projednal se zástupci MFK Trutnov problematiku krajského střediska mládeže s těmito závěry:
a) MFK Trutnov stanoví vedoucího trenéra KSM do 28.9.2012 a písemně sdělí tuto skutečnost Královéhradeckému KFS
b) kvalifikace vedoucího trenéra KSM bude minimálně licence B UEFA s předpokladem získání dalšího stupně vzdělání licence A UEFA
c) vedoucí trenér KSM bude přímo působit u žákovských kategorií U-12 až U-15 a bude přímo spolupracovat v rámci práce s výběry KFS
d) MFK Trutnov realizuje jednání s krajským trenérem mládeže Karlem Havlíčkem do 10.9.2012

24. VV KFS vzal na vědomí předběžný termín výjezdního zasedání ORK FAČR do Královéhradeckého kraje dne 14.9.2012.

25. VV KFS pověřil předsedu KFS a sekretariát KFS zajištěním proškolení obsluhy zařízení Registračního místa KFS pro krajského trenéra mládeže Karla Havlíčka.

26.VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) KM KFS (sekretář Karel Havlíček)
- požadavek KM KFS na jednotnou aplikaci pravidel pro malé formy fotbalu v soutěžích U-11 a U-13, diskuze KM KFS se sekretářem KR KFS Mgr.Alešem Šobem
- KM KFS bude tipovat riziková utkání mládeže a v rámci tohoto systému bude spolupracovat s KR KFS
- úspěšný průběh losovacího aktivu KFS pro soutěže U-9, U-11 a U-13
- proběhne školení Osob znalých pravidel (OZP) pro soutěže U-9, U-11 a U-13 pod patronací KR KFS (dva termíny, první termín 23.8.2012)
- zasedání KM KFS se uskuteční 4.9.2012 ve sportovní hale v Třebši

b) KR KFS (gestor Václav Andrejs)
- bezproblémový průběh seminářů rozhodčích a delegátů KFS
- KR KFS se bude nadále intenzivně zabývat problematikou jednotného oblečení rozhodčích KFS
- KR KFS bude navrhovat klubům, které mají sídlo v rámci jednoho OFS, aby v rámci jejich dohody řídili jejich vzájemná mistrovská utkání rozhodčí s trvalým bydlištěm v působnosti příslušného OFS v rámci úspory jejich cestovních nákladů
- předseda KR KFS Zbyněk Novotný absolvoval dne 20.8.2012 pracovní jednání předsedů KR KFS s vedením projektu Konvence rozhodčích

c) DCK KFS (předseda Ing.Josef Koňák)
- problematika řešení případu napadení rozhodčího Grassroots turnaje U-13 v Chlumci n.C. zjištěným divákem, členem FAČR
- VV KFS konstatoval nesoulad Disciplinárního řádu FAČR s proklamovanou možností disciplinárního postihu člena FAČR a doporučil podobné případy trestat v rámci zákazu výkonu činností ve fotbale

d) STK KFS (gestor a předseda Miloš Židík)
- STK KFS se bude zabývat ve smyslu RS KFS vystoupením Jiskry Litomyšl z Oblastního východočeského přeboru U-19
- STK KFS udělila pokuty za nepředložení soupisek v daném termínu a nadále nemá k dispozici potvrzené soupisky klubů MFK Trutnov (dorost), TJ Dvůr Králové, RMSK Cidlina Nový Bydžov, Černilov, Stará Paka (muži) a FC Olympia Hradec Králové (žáci)
- STK KFS se bude zabývat ve smyslu RS KFS nesehráním utkání Krajského přeboru mladšího dorostu a starších žáků FC Olympia Hradec Králové – TJ Dvůr Králové, hosté k utkání nepřijeli, ke změně termínu chyběl souhlas domácího pořadatelského klubu
- STK upozorní ve své zprávě kluby soutěží mládeže na povinnost hlášení výsledků ve smyslu RS KFS (1.kolo nebyly hlášeny výsledky a stanovené údaje o utkáních od klubů FK Chlumec n.C., Baník Žacléř, FC Hlinsko, SK Vysoké Mýto, Sokol Lovčice, Slavoj Skřivany, Sokol Dohalice, AFK Probluz, SK Týniště n.O., SK Albrechtice n.O., Slavia HK/Nový Hradec Králové, Červený Kostelec)

Program dalších jednání VV KFS v 2.pololetí roku 2012.

10.09.2012                 16,00               Třebeš (sportovní hala)           

01.10.2012                 16,00               Třebechovice (stadion)

22.10.2012                 16,00               Jičín    

12.11.2012                 16,00               Červený Kostelec

07.12.2012                 16,00               Lázně Bělohrad (společné jednání s komisemi KFS

ověřovatel zápisu: Michaela Zimová

                                                        

PŘÍLOHA Č.1 Zápisu z jednání VV KFS

Stanovisko VV KFS k problematice oficiálních stránek Královéhradeckého KFS

VV KFS si dovoluje poděkovat panu Tomáši Briximu za dlouholetou správu webových stránek Královéhradeckého KFS.
VV KFS si dále dovoluje sdělit, že základním důvodem změny v oblasti existence oficiálních stránek Královéhradeckého KFS byl fakt, že to stránky byly prakticky plně závislé na činnosti a vůli jediné osoby a byly postaveny poměrně složitým způsobem na webové doméně, kterou Královéhradecký KFS nevlastnil. Tyto záležitosti nebyly dále akceptovatelné.

Ke stanovisku pana Tomáše Brixiho, které uveřejnil na stránkách www.khfotbal.com dne 8.července 2012, sděluje VV KFS, že panu Tomáši Briximu byla Královéhradeckým krajským fotbalovým svazem v tomto funkčním období VV KFS správa webových stránek finančně hrazena na základě řádného smluvního vztahu, nebyla tedy činností dobrovolnou, ale činností komerční. Pokud je jako dobrovolná činnost uváděna práce autora v Komisi rozhodčích KFS a jeho další činnost v KFS, tak podobnou dobrovolnou činnost konají všichni členové VV KFS a jeho odborných komisí.
VV KFS dále naprosto odmítá uvádění pojmu cenzurování v tomto článku, dovoluje si v tomto směru připomenout autorovi, že oficiální stránky KFS, jejíž správu autorovi platil Královéhradecký KFS, nejsou v žádném případě platformou pro individuální subjektivní názory autora. Rovněž v tomto směru doporučuje analyzovat významově pojem cenzura.
VV KFS se rovněž nedomnívá, že dřívější správa oficiálních webových stránek Královéhradeckého KFS je důvodem pro způsob personálního řešení uvolněného pracovního místa v sekretariátu KFS, které je plně v kompetenci Fotbalové asociace České republiky, která je zaměstnavatelem profesionálního aparátu Krajských fotbalových svazů.

 

V Úpici 20.8.2012                                                     

Výkonný výbor Královéhradeckého KFS


Vytvořeno: 23.8.2012
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace