Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 2. července 2012


Datum akce: 30.11.-0001

K O M U N I K É č. 9/2012 z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 2. července 2012 (místo sportovní hala Třebeš) od 17,30

Přítomni: Václav Andrejs, Vladan Haleš, Vladimír Blažej, Michaela Zimová, Ladislav Brož
Omluveni: Miloš Židík, Marek Pilný, Petr Vítek, Pavel Moník
Sekretariát: 0
ORK: 0
Za odborné komise: Jan Dušek, Martin Zbořil
Za OFS: 0
Hosté: 0

1.Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal úkoly z jednání dne 25.6.2012 a z předchozích jednání VV KFS a konstatoval jejich plnění či průběžné plnění:
a) splněny body 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,26, trvá řešení bodů 2 (FPAM), 3 (Pohár hejtmana-dotace), 4 (příspěvek na Fotbal-live), 5 (sbírka na podporu Jiřího Malého), 18 (rozpis soutěží), 21 (spolupráce s rádii), 24 (finanční podpora KS žáků), 25 (finanční podpora VčP U-19) ze zasedání VV KFS dne 25.6.2012
b) splněn bod 10 (prezentace návrhu soutěží), trvá řešení bodu 6 (KS mládeže), 9 (spolupráce s rádii), 11 (Superpohár 2012), 17 (3.Galavečer), 25 (Fotbal live), 28 (dotace RegK FAČR) ze zasedání VV KFS dne 4.6.2012
c) splněn bod 19 (pozvání hostů Superpohár 2012), trvá řešení bodu 8 (ankety 3.Galavečera), 16 (rozdělení podílu na členských příspěvcích OFS) ze zasedání VV KFS ze dne 14.5.2012
d) trvá řešení bodu 21 (jednání Tree of Life) ze zasedání VV KFS ze dne 16.4.2012
d) trvá řešení bodů 2 (dotace Zelený trávník), 3 (Minihřiště), 14 (východočeský Superpohár) ze zasedání VV KFS dne 1.3.2012 
e) trvá řešení bodů 10 (smlouvy s partnery), 14 (projekt úhrad náhrad DS-odloženo), ze zasedání VV KFS dne 6.2.2012 
f) trvá řešení bodu 16 (ocenění Mgr.Školout) ze zasedání VV KFS ze dne 12.12.2011
g) trvá řešení bodu 9 (průběžné kontroly trenérských licencí) ze zasedání VV KFS ze dne 12.9.2011

2. VV KFS projednal problematiku organizace chodu sekretariátu KFS počínaje 1.8.2012 a přijal tyto závěry:
a) úřední hodiny sekretariátu KFS úterý 8,00-16,00, čtvrtek 8,00-17,00
b) úřední hodiny registračního místa KFS v období 16.7.-31.8. a 27.2.-6.4. – úterý 8,00-16,00, čtvrtek 8,00-17,00, pátek 8,00-16,00
c) úřední hodiny registračního místa KFS v ostatním období – úterý 8,00-14,00, čtvrtek 8,00-14,00
d) sekretariát KFS zajistí zaškolení obsluhy Registračního místa KFS včetně sekretáře OFS Hradec Králové a budoucího trenéra mládeže KFS
VV KFS zároveň pověřil předsedu KFS Václava Andrejse dokončením jednáním s FAČR o všech náležitostech vyplývajících ze změny pracovní smlouvy pana Ladislava Brože s FAČR ve vztahu k výkonu druhu práce sekretář Královéhradeckého KFS do 30.7.2012.
VV KFS zároveň pověřil předsedu KFS Václava Andrejse zveřejněním schválené organizace chodu sekretariátu Královéhradeckého KFS všem klubům prostřednictvím písemného nebo emailového sdělení, zveřejněním na webových stránkách KFS a v týdeníku Fotbal v kraji do 30.7.2012.

3. VV KFS vzal na vědomí informaci předsedy KFS Václava Andrejse o schválení podpory činnosti KFS ve vztahu k mládeži ze strany Královéhradeckého kraje. 
VV KFS pověřil předsedu KFS podepsáním smlouvy s Královéhradeckým krajem a poděkoval Radě Královéhradeckého kraje a hejtmanovi Královéhradeckého kraje za podporu mládežnické kopané v Královéhradeckém kraji. 


4. VV KFS projednal návrh Úseku delegátů KFS na výši příspěvků klubů hrajících soutěže dospělých KFS na cestovní náhrady delegátů KFS a schválil jejich výši:
a) pro kluby hrající VOTROK Krajský přebor mužů – 3 300 Kč
b) pro kluby hrající 1.A třídu mužů – 2 000 Kč
c) pro kluby hrající 1.B třídu mužů – 1 500 Kč
VV KFS pověřil sekretariát KFS provedením fakturace výše uvedených příspěvků klubů.

5. VV KFS projednal a schválil výši odměn pro kluby hrající soutěže KFS za umístění v soutěžích dospělých v soutěžním ročníku 2011/2012.
a) VOTROK krajský přebor mužů – 1. 10 000 Kč, 2. 8 000 Kč, 3. 6 000 Kč, 4. 4 000 Kč, 5. 2 000 Kč (celkem 30 000 Kč)
b) 1.A třída mužů – 1. 8 000 Kč, 2. 6 000 Kč, 3. 4 000 Kč, 4. 2 000 Kč, 5. 1 000 Kč (celkem 21 000 Kč)
c) 1.B třídy mužů – 1. 5 000 Kč, 2. 4 000 Kč, 3. 3 000 Kč, 4. 2 000 Kč, 5. 1 000 Kč (celkem 30 000 Kč)
VV KFS rovněž stanovil termín pro stanovení odměn pro kluby hrající soutěže KFS za umístění v soutěžích dospělých v soutěžním ročníku 2012/2013 na 31.ledna 2013 a dále pověřil místopředsedu KFS Ing.Vladana Haleše jednáním se společností BELSPORT.
Úhrada výše uvedených odměn bude provedena na základě dotačních dopisů adresovaným příslušným klubům.

6. VV KFS vzal na vědomí výsledky jednání s kluby na aktivu sekretářů klubů KFS dne 29.6.2012 a poděkoval zastupujícímu předsedovi STK KFS Miloši Židíkovi a členům STK KFS za přípravu aktivu.

7. VV KFS stanovil termín pro podání vyjádření klubů hrající soutěže KFS dospělých v soutěžním ročníku 2012/2013 k přednesenému návrhu reorganizace soutěží mužů na aktivu sekretářů klubů KFS dne 29.6.2012 (pracovní návrh „Regionálně postupová varianta“) na 30.7.2012.
VV KFS požádal kluby KFS hrající soutěže KFS dospělých v soutěžním ročníku 2012/2013 o zasílání svých vyjádření na emailové adresy kralovehradeckyKFS©quick.cz a vladimír.blazej©post.cz do 30.7.2012.

8. VV KFS projednal problematiku činnosti o.s. Fotbal v kraji a problematiku vydávání týdeníku Fotbal v kraji v soutěžním období KFS a přijal tyto závěry:
a) VV KFS vzal na vědomí zprávu členky VV KFS Ing.Michaely Zimové o činnosti o.s.Fotbal v kraji
b) VV KFS rozhodl o ustanovení pozic šéfredaktora týdeníku Fotbal v kraji a ekonomického manažera o.s.Fotbal v kraji, přičemž pověřil Ing.Michaelu Zimovou stanovením personálních návrhů na obsazení pozice ekonomického manažera o.s.Fotbal v kraji a vzal na vědomí kladné vyjádření pana Jana Duška k výkonu činnosti v pozici šéfredaktora týdeníku Fotbal v kraji
c) VV KFS stanovil výši příspěvku ze strany Královéhradeckého KFS pro o.s.Fotbal v kraji účelově zaměřeném na hrazení přímých nákladů na zajištění změny organizační struktury o.s.Fotbal v kraji
d) VV KFS po obsáhlé diskuzi stanovil obsahovou náplň týdeníku Fotbal v kraji a pověřil Jana Duška její realizací
e) VV KFS pověřil Ing.Michaelu Zimovou zajištěním zpracování uzávěrky o.s.Fotbal v kraji k 30.6.2012 do 30.7.2012
f) VV KFS pověřil pana Jana Duška vytvořením struktury webových stránek o.s.Fotbal v kraji ve vztahu k marketingu o.s. a k propagaci fotbalu v Královéhradeckém kraji

9. VV KFS projednal a rozhodl o proplacení provizního příspěvku o.s.Fotbal v kraji za získání grantů, darů a reklamních plnění v soutěžním ročníku 2011/2012.

10. VV KFS schválil stanovisko Královéhradeckého KFS k licenčnímu řízení FAČR ve vztahu k SpSM a SCM Královéhradeckého kraje, k zařazování a účasti klubů mládeže Královéhradeckého KFS v soutěžích KPŘFČ v soutěžním ročníku 2012/2013 a k problematice způsobu činnosti KPŘFČ ve vztahu k soutěžím dospělých pro soutěžní ročník 2012/2013, které výrazně negativně ovlivnily Královéhradecký KFS.
VV KFS pověřil předsedu KFS a sekretariát KFS zasláním písemného stanoviska KFS na příslušné součásti Fotbalové asociace České republiky.


11. VV KFS projednal v rámci obsáhlé diskuze návrhy pana Tomáše Brixiho na způsob vedení oficiálních stránek KFS.
VV KFS stanovil, že další diskuzi o způsobu vedení oficiálních stránek KFS povede Královéhradecký KFS ve vztahu k předložené variantě č.2 s tím, že Královéhradecký KFS předloží své vlastní pozměňovací návrhy směřující k problematice domény oficiálních stránek KFS a dalším strukturálním záležitostem oficiálních stránek KFS.

12. VV KFS projednal v rámci obsáhlé diskuze textový návrh Rozpisu soutěží KFS pro soutěžní ročník 2012/2013.
VV KFS vzal na vědomí řadu písemných připomínek k textovému návrhu Rozpisu soutěží KFS pro soutěžní ročník 2012/2013 a rozhodl o nutnosti strukturálních změn v této textové části i vzhledem k aktuálnímu vývoji dalších ovlivňujících skutečností. 
VV KFS rozhodl o konání pracovního jednání ve vztahu k vypracování konečného znění Rozpisu soutěží KFS pro soutěžní ročník 2012/2013 v sobotu 14.července 2012 od 8,30 v budově Střední školy gastronomie a služeb, Masarykovo náměstí 2, Nová Paka.
VV KFS rozhodl o personálním složení pracovní skupiny – Václav Andrejs, Vladan Haleš, Vladimír Blažej, Marek Pilný, Miloš Židík, pověřený člen STK KFS, Michaela Zimová, Ladislav Brož, Petr Vítek.

13. VV KFS vzal na vědomí průběh personálních jednání vedoucích k návrhu na obsazení pracovní pozice trenéra mládeže KFS od 1.8.2012 (případně od 1.9.2012) a vzhledem k nutnému plnění kvalifikačních požadavků na tuto pracovní pozici schválil pokračování jednání s panem Karlem Havlíčkem.

14. VV KFS vzal na vědomí rezignaci Mgr.Vladimíra Blažeje na výkon funkce předsedy Komise mládeže FAČR k 31.7.2012 a důvody vedoucí k této rezignaci, které písemně obdrželi členové VV KFS a vedoucí pracovníci příslušných oddělení Fotbalové asociace České republiky.

15. VV KFS vyslovil souhlas s výší odměny pro redaktory týdeníku Fotbal v kraji za soutěžní ročník 2011/2012 na základě smluvního vztahu s o.s.Fotbal v kraji z výsledku jeho hospodaření.

16. VV vzal na vědomí informaci předsedy OFS Hradec Králové o rozhodnutí ORK FAČR o možnosti zařazení klubů TJ Velichovky a TJ Dolany do soutěží řízených OFS Hradec Králové.

17. VV KFS projednal a schválil rozdělení klubů do základních skupin Krajského přeboru mladších žáků a starších přípravek pro soutěžní ročník 2012/2013 a hrací systém Krajského poháru mladších přípravek pro soutěžní ročník 2012/2013 předložené Komisí mládeže KFS.

18. VV KFS schválil využití místnosti OFS Hradec Králové, Habrmannova 192, v rámci podnájemního vztahu pro zasedání Disciplinární komise KFS v soutěžním ročníku 2012/2013. 
VV KFS vzal na vědomí, že podrobnosti a podmínky využití místnosti OFS Hradec Králové pro výše uvedený účel jsou plně v kompetenci předsedy KFS Václava Andrejse, předsedy OFS Hradec Králové Ing.Martina Zbořila a zástupce OO ČeSTV Hradec Králové Mileny Fridrichové.

Program dalších jednání VV KFS v 2.pololetí roku 2012.

30.7.2012 16,00 Jaroměř


20.8.2012 16,00 Úpice


ověřovatel zápisu: Ing. Michaela Zimová
Vytvořeno: 3.8.2012
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace