Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 2. července 2013


Datum akce: 30.11.-0001

                                      K O M U N I K É   č. 9/2013 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 2.7.2013 (místo FC Nový Hradec Králové) od 17,00 do 19,15

Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Vladan Haleš, Miloš Židík, Jiří Jeník, Jan Neumann
Omluveni: Vladimír Blažej, Petr Vítek, Marek Pilný

Sekretariát: 0 (pracovníci sekretariátu omluveni)
ORK:
0
Za odborné komise:  0

Za OFS: 0
Hosté:  za FC Nový Hradec Králové předseda klubu Václav Vašata
 

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 4 (vrácení materiálů Fotbal live), 6 (předání cen), 10 (zapracování lékařských prohlídek do RS), 12 (aktiv Opočno), 13 (Východočeský ObP U-19), 14 (rozpis 1.B tříd do RS), 15 (nahlášení rozhodčích KPŘFČ), 16 (rozhodčí Halama), 22 (výzva PKFS k jednání), 25 (výzva FC Olympia HK k omezení delegací DS), 26 (Statut DS), 32 (ekonomika KFS), 33 (podklady komisí), částečně splněn  bod 17 (výstroj rozhodčích),  20 (kilometrovné 1.B třídy), trvá řešení bodu 3 (školení Fotbal live), 5 (stanovisko KFS k výsledku licenčního řízení), 9 (vyúčtování grantů KFS), 11 (zapracování středisek mládeže do grantových schémat), 23 (jednání s kluby KPŘFČ), 27, 28 (semináře DS), 29, 30 (semináře rozhodčích), 31 (kluby zasažené povodněmi) ze zasedání VV KFS ze dne 17.6.2013

b) splněny body 10 (pomoc Dolní Dobrouč)12 (finále Datalife poháru), 13 (finále JUTA GRASS poháru), 15 (průzkum zájmu klubů KFS o start v divizi), 16 (ceny pro U-19 a U-15), trvá řešení bodu 4 (Fotbal live), 9 (jednání s vedením PKFS), ze zasedání VV KFS ze dne 27.5.2013


c) splněny body 8 (aktiv klubů KFS), 24 (jednání pracovní skupiny RS), částečně splněn bod 4 (rozdělení sportovního materiálu), trvá řešení 19 (Rozpis soutěží), 34 (principy středisek mládeže KFS) ze zasedání VV KFS ze dne 6.5.2013


d) splněn bod 12 (aktiv sekretářů) ze zasedání VV KFS ze dne 25.3.2013

e) splněn bod 15 (finanční bonusy nejlepším týmům soutěží dospělých), 17 (finanční bonusy nejlepším 8 týmům Poháru), trvá řešení bodů  23 (smlouva Datalife) ze zasedání VV KFS ze dne 14.1.2013

f) splněn bod 7 (dokončení DATALIFE pohár U-15) ze zasedání VV KFS ze dne 22.10.2012,


2. VV KFS vyslechl zprávu předsedy FC Nový Hradec Králové Václava Vašaty o činnosti fotbalového klubu:
- 158 členů FAČR, 4. největší klub OFS Hradec Králové
- mládež ve smluvním vztahu s FC Slavia Hradec Králové
- nedostatek kvalitních trenérů k mládeži
- v roce 2014 je záměrem malá UMT před kabinami – žádost na KFS o podporu u FAČR
- sportovní zázemí je majetkem Města Hradce Králové, spravují TS HK, kterým klub hradí faktury, na které následně získává dotace od Města HK (nutný spolupodíl klubu)

VV KFS vysoce ocenil práci vedení klubu FC Nový HK a práci vedení klubu a vyslovil mu poděkování za vklad do fotbalového potenciálu v rámci Královéhradeckého kraje.
 
3. VV KFS vyslechl zprávu člena VV KFS Jiřího Jeníka o přebírání a předávání techniky pro nadcházející SR (2 PC nefunkční – nutno odeslat k opravě/výměně).
VV KFS rozhodl o termínu konání školení pro administrátorů klubů v  projektu FOTBAL LIVE dne 9.8.2013, místo školení stanoví člen VV KFS Bc. Jiří Jeník.
VV KFS dále stanovil přítomnost člena KR KFS Jana Duška na školení klubů dne 9.8.2013.

4. VV KFS vyslovil nespokojenost s vyúčtováním grantů KHK (školení trenérů a rozhodčích KFS) a stanovil okamžitě splnit tuto povinnost zodpovědným osobám s cílem splnění termínu vyúčtování s dostatečným předstihem.


5. VV KFS potvrdil schválení konečného rozdělení do skupin rozhodčích Královéhradeckého KFS na základě návrhu Komise rozhodčích KFS ze dne 13.června 2013 na základě rozhodnutí VV KFS ze dne 17.6.2013.
VV KFS zároveň vzal na vědomí, že rozhodčí Halama bude z pracovních důvodů řídit pouze utkání Libereckého KFS.

6. VV KFS schválil podání žádosti o dotaci KM FAČR na krajská střediska mládeže (dále jen KSCM) v plné výši a uložil trenéru mládeže Karlu Havlíčkovi zpracování a zaslání žádosti.
VV KFS současně uložil místopředsedovi KFS Ing. Vladanu Halešovi navrhnout zdroj a způsob vkladu vlastních zdrojů KFS pro účely podpory KSCM, který projedná VV KFS dne 5.8.2013.

7. VV KFS vyslechl zprávu o aktuálním ekonomickém stavu KFS.
VV KFS s uspokojením konstatoval úhradu všech bonusů za umístění klubů v soutěžích, náhrad DS KFS a odborným komisím neprodleně po skončení SR 2012/2013 a předložení vyúčtování i úhradu veškerých závazků v termínech.

8. VV KFS rozhodl o uzavření sbírky na povodňové konto k 31.7.2013 s tím, že VV dne 5.8.2013 rozhodne o jeho použití/rozdělení pro stanovených 11 klubů postižených povodněmi.
VV KFS současně vyslovil znepokojení nad minimální solidárností ze strany funkcionářů i klubů vzhledem k povodňové sbírce.

9. VV KFS rozhodl o harmonogramu finalizace Rozpisu soutěží (dále jen RS) pro SR 2013/14  následně. - kompletní rozpis včetně adresářů a reklam bude předán do 20.7.2013 Ing. Michaele Zimové
- RS bude vytištěn do 1.8.2013 s cílem distribuce na semináři DS i R a mezi kluby
- náklad brožury s RS bude 500 ks, členka VV KFS Ing. Michaela Zimová připraví výběrové řízení (předloží cenové nabídky) pro tisk
- pro jarní část SR 2013/2014 bude vyhotoven dodatek RS (rozlosování nadstaveb, pohárů, apod.), který bude distribuován pouze ve formátu PDF  

10. VV KFS projednal přípravu schůzky s tvůrcem webových stránek KFS v termínu 11.7.2013 od 16,00 hodin na sekretariátu KFS a určil účast za KFS ve složení Václav Andrejs, Ing. Vladan Haleš, Ladislav Brož,  Zbyněk Novotný, Mgr. Miroslav Hofmann)                                                                                                                                              11. VV KFS projednal zprávu o.s. Fotbal v kraji za 1. pololetí. VV KFS uložil vedení FVK zpracování a předložení účetní závěrky za měsíce 1-6/2013 a svolání jednání představenstva FVK do zahájení soutěží.

12. VV KFS schválil pro podzimní sezonu 2013 snížené zálohy oddílů na úhradu cestovních náhrad DS KFS takto:

KP 3.000,-- Kč    
I.A  1.800,-- Kč    
I.B   1.300,-- Kč

VV KFS pověřil sekretariát KFS přípravou podkladů pro fakturaci.

13. VV KFS touto cestou děkuje Sokolu Libáň za projevení solidarity s oddíly postiženými povodněmi formou věnování mládežnických dresů postiženému klubu vybranému komisí mládeže. 

14. VV KFS schválil navržený Statut delegáta KKFS, dále na návrh úseku delegátů schválil pouze jeden seminář delegátů (2.8.2013 Dvůr Králové), na základě výsledků  bude stanovena konečná listina delegátů KFS pro soutěžní ročník 2013/14.
VV KFS vzal na vědomí ukončení činnosti DS na vlastní žádost DS Galby, Svobody, Fuchse a vyřazení DS Šolce z důvodu neplnění povinností.

15. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) KM KFS
- uzavřeny přihlášky FPAM (nízký počet žádostí)
- přes FPAM bude realizována podpora KSCM

b) KR KFS a úsek delegátů KR KFS
- VV KFS bere na vědomí doporučení OFS NA (Holbik, Ing.Vancl) a OFS HK (Jiřík) k vzetí na listinu delegátů KFS
- seminář DS dne 2.8.2013 ve Dvoře Králové – VV schválil příspěvek 100,-- Kč/DS
- VV KFS doplňuje zápis č. 8/2013 o jmenovitý seznam rozhodčích postupujících z OFS:

HK – Lukáš Gernát, Luboš Říha, Vojtěch Šanc, Matěj Junek, Tomáš Rychtár
TRU - Lukáš Nývlt,
NA – Vlastislav Kiezler, Jan Vávra,
JC – Radek Horák
RK – Ladislav Špaček, Lukáš Provazník, Daniel Jaroš

c) STK KFS
- proběhlo zhodnocení Aktivu sekretářů klubů v Opočně
- Východočeský Superpohár bude 3.8.2013 pořádat Červená Voda
- VV KFS vzal na vědomí rozlosování Poháru hejtmana pro SR 2013/14, v této soutěži budou rozhodčí zasílat výsledek prostřednictvím SMS

d) DK KFS
- 6.8.2013 se koná schůzka předsedů DK KFS, za KFS se zúčastní předseda Ing. Koňák

e) ORK KFS
- ORK KFS na svém zasedání dne 27.6.2013 neřešila žádné odvolání, provedla kontrolu hospodaření a účetnictví za 4+5/2013, přičemž ORK neshledala zásadní nedostatky, drobné nejasnosti vysvětleny přímo na zasedání.

Termíny dalších zasedání VV KFS

5.8.2013 – Jaroměř
26.8.2013 – Albrechtice n.O.
16.9.2013 – Sobotka
7.10.2013 – místo bude určeno

 

                                                                            Václav Andrejs
                                                                  předseda Královéhradeckého KFS

 

 

                                                                                         

 

 

                                                        

                  

                                                                                             

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 9.7.2013
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace