Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 9. prosince 2013


Datum akce: 30.11.-0001

obec Roudnice                                      (foto www.obecroudnice.cz)

                                      KOMUNIKÉ   č. 15/2013 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 9.12.2013 (místo Roudnice) od 17,00 do 20,15

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Petr Vítek, Jan Neumann, Miloš Židík
Omluveni:
 Michaela Zimová, Jiří Jeník, Vladan Haleš

Sekretariát: Ladislav Brož, Karel Havlíček (příchod v 18,30)
ORK:
 Miroslav Hofmann
Za odborné komise:
  0

Za OFS: 0
Hosté:  za Sokol Roudnice Josef Klapka, předseda klubu, Tomáš Rejl, sekretář klubu, za Obec Roudnice Ing. Jana Rejlová, starostka obce

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:


a) splněny body 3 (termínová listina), 4 (ekonomické náležitosti), 6 (dokončení případu Stará Paka), 7 (jednání pracovní skupiny Galavečera), 8 (Zelený trávník), 10 (jednání předsedů KM PKFS a KKFS), 11 (setkání VV a odborných komisí), 12 (návrhy do anket Galavečera), 13 (smlouvy Fotbal live), 17 (příspěvky klubům za výbornou práci s mládeží), 18 (program IV), 21 (LČ KS mládeže jaro 2014), splněno částečně bod 5 (úprava stránek KFS), trvá řešení bodů 15 (příspěvky doprava mládež), 16 (zimní poháry mládeže), 20 (monitoring grantů společností) ze zasedání VV KFS ze dne 4.11.2013

b) splněny body 6 (projekty Zelený trávník), 7 (jednání představitelé kraje), 17 (jednání KM KFS a PKFS), 18 (závěrečné setkání VV a komisí), trvá řešení bodů 4 (jednání s kluby FC Olympia a Broumov – Bc. Jeník), 12 (jednání organizačního štábu Kouba-cup 2014), 13 (ZHL), 14 (Zimní poháry mládeže) ze zasedání VV KFS ze dne 7.10.2013

c) splněny body 3 (ankety Galavečera 2014), 11 (Fotbal LIVE), 14 (licence C), trvá řešení bodů 17 (Nadační fond), ze zasedání VV KFS ze dne 16.9.2013

d) splněny body 16 (problematika FOTBAL Live – smlouvy), splněno částečně v bodech  22 (soutěž slušnosti), 21 (semináře OZP),  trvá řešení bodů 9 (setkání s vedením klubů KPŘFČ 21.10. - odloženo), 26 (poděkování panu Štěpánovi) ze zasedání VV KFS ze dne 26.8.2013

e) splněny body 3 (KSCM), 4 (jednání s programátorem webových stránek KFS), 14 (finance pro 1.B třídu), trvá řešení bodů 15 (bonusy pro Pohár KFS), 27 (pořadatelství KOUBA-CUP 2014), ze zasedání VV KFS ze dne 5.8.2013

2. VV KFS vyslechl zprávy předsedy a sekretáře Sokol Roudnice o činnosti klubu :
- velmi bohatá sportovní činnost klubu, podíl na společenském a kulturním životě obce
- zpráva o výstavbě Grassroots minihřiště
- výborná práce s nejmladšími kategoriemi mládeže
- vynikající úroveň spolupráce Sokola Roudnice a Obce Roudnice
- postup do krajského přeboru je pro klub zcela otevřenou záležitostí
VV KFS dále vyslechl zprávu starostky Obce Roudnice Ing. Jany Rejlové o spolupráci obce a klubu:
- ocenění klubu za práci s mládeží
- 640 obyvatel obce a 105 členů FAČR
- obec hradí provoz sportovního areálu, investiční akce, příspěvek 250 000 Kč na činnost klubu
- zpráva o průběhu výstavby Grassroots minihřiště s umelým povrchem
VV KFS vysoce ocenil práci vedení klubu Sokol Roudnice zejména za výrazný vzestup práce s mládeží a poděkoval starostce Obce Roudnice za výraznou pomoc a podporu činnosti fotbalového klubu a péči o nádherný sportovní areál obce.
 
3. VV KFS stanovil úvodní schůzku přípravného výboru pro pořadatelství KOUBA-CUPU 2014 dne 13. ledna 2014 v areálu FC Nový Hradec Králové se začátkem v 16,00.

4. VV KFS stanovil termín aktivu sekretářů klubů hrajících soutěže KFS na sobotu 8. března 2014.

5. VV KFS pověřil sekretáře KFS Ladislava Brože zajištěním termínu reinstalace software vzdáleným připojením ve svěřených NTB u klubů účastnících se projektu FOTBAL-LIVE.

6. VV KFS projednal problematiku kontroly případného požívání alkoholu rozhodčími zápasů v soutěžích KFS a stanovil teze dalšího postupu spojeného s Kodexem rozhodčího KFS a úlohou orgánů KFS v této záležitosti.
Další postup projedná VV KFS na svých příštích zasedáních.

7. VV KFS uložil disciplinární komisi KFS vyhodnotit soutěž slušnosti po podzimní části a zveřejnit její výsledky.

8. VV KFS projednal zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- hospodářský výsledek k 31.10.2013, předpoklad k 31.12.2013
- návrh smlouvy se společností DATALIFE bude projednán v roce 2014
- příspěvky na cestovné pro kluby hrající Krajský přebor U-17 projedná VV KFS na svém zasedání v lednu 2014
VV KFS rozhodl o poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Fotbal v kraji na propagaci mládežnického krajského fotbalu v časopise Fotbal v kraji v roce 2013, převod prostředků zajistí pověřený místopředseda pro ekonomiku.

9. VV KFS vzal na vědomí výši příspěvků pro Krajská sportovní centra mládeže (kluby hrající dorosteneckou ligu) z prostředků grantu Komise mládeže FAČR pro Sokol Třebeš (20 000 Kč), FK Náchod (20 000 Kč) a MFK Trutnov (5 000 Kč).
VV KFS schválil ve smyslu podmínek poskytnutí grantu příspěvky pro další Krajská sportovní centra mládeže (kluby hrající dorosteneckou ligu) FC Olympia Hradec Králové (20 000 Kč), RMSK Cidlina Nový Bydžov (20 000 Kč) a MFK Trutnov (15 000 Kč).  
Kluby, které obdržely podporu na KSCM od KFS, jsou povinny předložit vyúčtování těchto prostředků dle podmínek FAČR do 31.1.2014.

10. VV KFS schválil plné převedení pokuty pravomocně uložené TJ Sokol Stará Paka ve výši 50 000 Kč do Fondu podpory akcí mládeže KFS pro rok 2014.
VV KFS vzal na vědomí splatnost této pokuty dne 28.2.2014.

11. VV KFS projednal organizaci 4.Galavečera krajského fotbalu 24.ledna 2014 v Rychnově nad Kněžnou (Pelcovo divadlo, předpoklad 250 účastníků) od 18,00 a vyslechl zprávu předsedy o.s. Fotbal v kraji Mgr. Miroslava Hofmanna o přípravě této akce.
VV KFS schválil příspěvek KFS na 4. Galavečer krajského fotbalu.
VV KFS pověřil o.s. Fotbal v kraji zajištěním cen pro jednotlivé vyhlášené osobnosti a subjekty a objednávkou noclehů pro hosty.

VV KFS zároveň zhodnotil všechny návrhy na ocenění na 4.Galavečera krajského fotbalu 24.ledna 2014 v Rychnově nad Kněžnou a provedl hlasováním výběr oceněných jednotlivců a subjektů v jednotlivých vyhlášených anketách.
VV KFS zároveň pověřil předsedy OFS zajištěním pozvání oceněných jednotlivců a subjektů a předsedu KFS pozváním oceněných starostů a zástupců obcí na 4.Galavečer krajského fotbalu.

12. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy KFS Václava Andrejse o jednání Regionální komise FAČR.
- zahájení stavby sídla FAČR na Strahově
- Valná hromada FAČR se bude konat 7.6.2014 v hotelu Clarion Praha
- dopady nového Občanského zákoníku (dopady přechodného období pro o.s.)
- aktiv předsedů OFS a KFS 21-22.2.2014 v Nymburce
- 291 000 členů FAČR
Předseda KFS Václav Andrejs zajistí prezentaci Galavečera krajského fotbalu na aktivu předsedů KFS a OFS.

13. VV KFS schválil účast amatérského výběru KFS v dalším ročníku REGIONS CUPU 2014.

14. VV KFS vyzval Okresní fotbalové svazy Královéhradeckého kraje k podání návrhů na Ceny Václava Jíry 2014 do 13.1.2014.


15. VV KFS vzal na vědomí výběr 4 projektů, které KFS podá v rámci grantových schémat Královéhradeckého kraje vyhlášených v roce 2013.
VV KFS zároveň poděkoval členu VV KFS Bc. Jiřímu Jeníkovi za organizaci jednání s náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Josefem Táborským.

16. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) KM KFS (sekretář KM KFS Karel Havlíček)

- výsledky 2. kola Zimní halové ligy v Třebši
- proveden los jarní části krajských soutěží U-9. U-11 a U-13
- projednána účast výběrů OFS Jičín na dalším kole ZHL v Rokytnici v.O.h. (stanovisko OFS Jičín zajistí MUDr. Jan Neumann)
- podpora turnajů z prostředků FPAM realizována, dohrávají se turnaje v Třebši a v Hlušicích
- kladné hodnocení kvalifikace HMČR ve sportovní hale v Třebši

- seminář trenérů mládeže KFS se bude konat 1.3.2014 ve SH Třebeš
- finále U-10 a U-11 mezi KKFS a PKFS proběhne 1.3.2014

b) TMK KFS (gestor TMK Mgr. Vladimír Blažej)
- 20 účastníků studia licence B UEFA
- proběhla základní část Grassroots licence (internátní forma)
- velmi dobrá práce frekventantů a lektorů
- provedeny veškeré úhrady, další termíny v lednu v Hradci Králové                                                   
c) KR KFS (předseda KFS Václav Andrejs)

- seminář rozhodčích Česká lesnická akademie Trutnov 28.2. – 1.3.2014
- Škola mladých rozhodčích VOŠ a SPŠ stavební Náchod 17-18.1.2014 a 7-8.2.2014
- úspěšný pohovor k přijetí do VPR absolvovali rozhodčí Stieber a Erlebach

Termíny dalších zasedání VV KFS (začátky vždy v 17,00):
13.01.2014 – Nový Hradec Králové

17.02.2014 – OFS Jičín (místo bude určeno, zajistí MUDr. Jan Neumann)
10.03.2014 – Broumov
Další termíny budou určeny na lednovém zasedání VV KFS.

 

                                                                        Václav Andrejs
                                                            předseda Královéhradeckého KFS


                                               (fotografie Tomáš Rejl)


Vytvořeno: 14.12.2013
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace