Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 13. ledna 2014


Datum akce: 30.11.-0001

 

                                      K O M U N I K É   č. 1/2014 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 13.01.2014 (místo Nový Hradec Králové) od 17,00 do 19,45

Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Petr Vítek,  Miloš Židík, Jiří Jeník (příchod v 17,50)
Omluveni:
 Jan Neumann

Sekretariát: Ladislav Brož, Karel Havlíček
ORK:
 Miroslav Hofmann
Za odborné komise:
  Martin Zbořil, Zbyněk Novotný, Jan Schejbal, Josef Koňák

Za OFS: 0
Hosté:  za FC Nový Hradec Králové Václav Vašata, předseda klubu
 

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 3 (jednání organizačního štábu Kouba-cup 2014), 7 (vyhodnocení soutěže slušnosti po podzimu), 8 (ekonomika KFS prosinec 13), 14 (ceny Václava Jíry), 15 (podání grantů KFS), trvá řešení bodů 4 (aktiv sekretářů), 5 (reinstalace software), 6 (směrnice kontrola alkoholu), 9 (vyúčtování KSCM), 10 (FPAM pokuta Stará Paka), 11 (Galavečer krajského fotbalu), 12 (prezentace Galavečera na aktivu OFS a KFS), 13 (Regions cup) ze zasedání VV KFS ze dne 09.12.2013

b) splněn částečně bod 5 (úprava stránek KFS), trvá řešení bodů 15 (příspěvky doprava mládež), 16 (zimní poháry mládeže), 20 (monitoring grantů společností) ze zasedání VV KFS ze dne 04.11.2013

c) splněn bod 12 (jednání organizačního štábu Kouba-cup 2014), trvá řešení bodů 4 (jednání s kluby FC Olympia a Broumov – Bc. Jeník), 13 (ZHL), 14 (Zimní poháry mládeže) ze zasedání VV KFS ze dne 07.10.2013

d) trvá řešení bodu 17 (Nadační fond), ze zasedání VV KFS ze dne 16.09.2013

e) trvá řešení bodů 9 (setkání s vedením klubů KPŘFČ 21.10. - odloženo), 26 (poděkování panu Štěpánovi) ze zasedání VV KFS ze dne 26.08.2013

e) splněn bod 12 (pořadatelství KOUBA-CUP 2014), trvá řešení bodu 15 (bonusy pro Pohár KFS) ze zasedání VV KFS ze dne 05.08.2013

2. VV KFS vyslechl zprávu předsedy FC Nový Hradec Králové o aktuální činnosti klubu - klub usiluje o projekt Grassroots Minihřiště 2014, jednání s Městem Hradec Králové a žádost o podporu KFS
- nadále bude pokračovat spolupráce ve výchově mládeže s FC Slavia Hradec Králové, mladší kategorie budou hrát v areálu FC Nový Hradec Králové, starší v areálu v Orlické kotlině
- muži FC Slavia Hradec Králové se vrací do areálu v Orlické kotlině
- náklady na provoz areálu s 13% spoluúčastí klubu
 
3. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- předběžný hospodářský výsledek k 31.12.2013, konečný kladný stav byl výsledkem úsporných opatření v závěru roku 2013
- závazky KFS jsou nulové, drobné nízké pohledávky jsou předmětem urgence
- stav běžného účtu KFS, příjmy od partnerů za rok 2013, celkové příjmy za rok 2013

4. VV KFS projednal stav záloh jednotlivých klubů po podzimní části SR 2013/2014 a pověřil místopředsedu KFS Ing. Vladana Haleše a sekretáře KFS Ladislava Brože stanovením výše částek k doplnění záporných sald příslušných účastníků soutěží KFS.

5. VV KFS uložil místopředsedovi KFS Ing. Vladanu Halešovi realizovat konečnou ekonomickou  uzávěrku roku 2013 a dále podat daňové přiznání KFS v příslušném zákonném termínu.

6. VV KFS projednal problematiku smluvních vztahů s partnery KFS vzhledem k platnosti nového Občanského zákoníku a pověřil předsedu KFS Václava Andrejse a Mgr. Jana Staňka zpracováním vzorových smluv.
VV KFS dále pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje zajištěním pozvání zástupců společnosti DATALIFE na Galavečer krajského fotbalu dne 24.01.2014.

7. VV KFS projednal a schválil Ceny Václava Jíry pro rok 2014 za Královéhradecký krajský fotbalový svaz:
OFS Jičín – Josef Lacina
OFS Hradec Králové – Ivan Černík
OFS Náchod – Zdeněk Černohorský
VV KFS pověřil sekretariát KFS nahlášením oceněných FAČR.

8. VV KFS projednal přípravu inventur KFS a stanovil personální složení inventarizačních komisí:
1. inventarizační komise – Jan Neumann, Petr Vítek, Ladislav Brož
2. likvidační komise – Jiří Jeník, Michaela Zimová, Karel Havlíček

9. VV KFS vzal na vědomí zprávu Mgr. Miroslava Hoffmanna o stavu přípravy 4.Galavečera krajského fotbalu 24. ledna 2014 v Rychnově nad Kněžnou.
VV KFS vzal na vědomí předběžnou účast zástupců OFS:
OFS Jičín – 12 osob
OFS Náchod – 16 osob
OFS Hradec Králové – 50 osob
OFS Rychnov nad Kněžnou – 55 osob
OFS Trutnov – 16 osob

10. VV KFS vzal na vědomí zprávu sekretáře KFS Ladislava Brože o přípravě projektu FOTBAL LIVE pro jarní část SR 2013/2014.
- reinstalace software PC klubů proběhne v týdenním bloku a bude upřesněna přesná hodina spuštění techniky jednotlivým klubům
- hodnocení kvality videozáznamů v jarní části S 2013/2014
VV KFS uložil STK KFS a KR KFS postupovat vůči případným nedostatkům ve videozáznamech s dostatečným odstupem (doporučeno 21 dnů) a vždy po vyjádření domácího klubu zodpovědného za kvalitu přenosu k případným technickým problémům.

11. VV KFS opětovně projednal problematiku kontroly případného požívání alkoholu rozhodčími zápasů v soutěžích KFS .
Další postup projedná VV KFS na svých příštích zasedáních.

12. VV KFS schválil výši pokuty 2 000 Kč za neúčast zástupců trenérů klubů hrajících soutěže mládeže KFS na semináři a doškolení trenérů dne 1.3.2014 ve sportovní hale v Třebši.

13. VV KFS schválil výši příspěvku 100 Kč na jednoho účastníka školení rozhodčích a delegátů KFS.

14. VV KFS projednal teze případného zavedení soutěže juniorů U-20 v rámci Východočeského oblastního přeboru a pověřil místopředsedu KFS Mgr. Vladimíra Blažeje projednáním této koncepce s předsedou STK PKFS Karlem Braunem.

15. VV KFS vzal na vědomí zprávu Organizačního výboru Kouba-cupu 2014 (12-15.05.2014):
- pětičlenné základní skupiny (působnost OFS Hradec Králové) se budou konat v areálu Orlická kotlina Hradec Králové, v areálu FC Olympia Hradec Králové (Nový Hradec Králové, Třebeš) a v areálu v Novém Bydžově a v Hlušicích (podmínky ubytování pro 120 účastníků v rámci jedné skupiny a případných hostů, dvě travnatá hřiště, hřiště s umělou trávou, stravování a ubytování s limitem 400 Kč na účastníka, nájem hřišť 450 Kč za utkání)
- tříčlenné skupiny o umístění byly navrženy k sehrání v areálu Orlická kotlina, Nový Hradec Králové, Třebeš, Roudnice a Lhota po Libčany
- ke Kouba-cupu 2014 vyjde speciální číslo Fotbalu v kraji v rámci shodné běžné ceny
- navržen projekt TV COM – přenosy a záznamy z utkání
- trenérem mládeže KFS Karlem Havlíčkem byl předložen rámcový rozpočet akce

Další jednání Organizačního výboru Kouba-cupu 2014 proběhne 17.02.2014 od 16,00 v Kopidlně.

16. VV KFS uložil místopředsedovi KFS Ing. Vladanu Halešovi zpracovat návrh podmínek nabízených KFS partnerům pro případnou spolupráci a zároveň zpracovat podklady za rok 2013 pro rozhodnutí VV KFS o podpoře jednotlivých mládežnických soutěží v roce 2014.

17. VV  KFS uložil předsedovi KR KFS nastavit jednotný systém školení lektorů pravidel fotbalu v rámci KFS a celého školicího systému včetně konkrétních zodpovědných osob.

18. VV KFS vzal na vědomí audit počítačového vybavení sekretariátu KFS z pohledu funkčnosti a doby platnosti licencí realizovaný odborně způsobilou osobou a pověřil předsedu KFS Václava Andrejse a sekretariát KFS zajištěním opatření vyplývajících ze závěrů tohoto auditu.

19. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:


a) KM KFS (předseda KM KFS Ing. Martin Zbořil, sekretář KM KFS Karel Havlíček)

- výsledky 3. kola Zimní halové ligy v Rokytnici v O.h. (neúčast výběru OFS Jičín)
- superfinále ZHL mezi prvními týmy Královéhradeckého KFS a Pardubického KFS proběhne 2.3.2014 ve sportovní hale gymnázia Dačická Pardubice
- Zimní halová liga výběrů OFS U-12 a U-13 proběhne 19.01.2014 ve sportovní hale v Třebši
- výběr KFS U-14 je připraven k účasti na Poháru předsedy ŘKM ve dnech 17-19.01.2014 v Třebíči
- Fond podpory akcí mládeže 2013 vyúčtován všemi příjemci příspěvků
- seminář trenérů mládeže se koná 01.03.2014 ve sportovní hale v Třebši

- seminář trenérů mládeže pořádá MFK Trutnov
- 01.05.2014 se budou konat přebory výběrů OFS U-11 a U-12


b) TMK KFS (předseda TMK KFS Karel Havlíček)

- 20 účastníků studia licence B UEFA absolvovalo další blok studia ve dnech 10-12.1.2014

- další blok studia se koná ve dnech 17-19.1.2014 (17.1.2014 samostudium)
- školení trenérů licence C OFS Jičín se koná ve dnech 17-19.1.2014 v Novém Bydžově
- doškolení trenérů licence UEFA B se koná v rámci semináře trenérů mládeže 01.03.2014 ve sportovní hale v Třebši
                                                    

c) KR KFS (předseda KR KFS Zbyněk Novotný)

- kemp mladých rozhodčích proběhl 11.01.2014 v Náchodě, úkol KR KFS prezentace na webu KFS

- seminář rozhodčích KFS Česká lesnická akademie Trutnov 28.02. – 01.03.2014
- Škola mladých rozhodčích VOŠ a SPŠ stavební Náchod 17-18.01.2014 a 07-08.02.2014
- seminář DS KFS se koná 07.03.2014 v Penzionu Za vodou ve Dvoře Králové

- KR KFS zajistí obsazení jednotlivých zimních turnajů na území Královéhradeckého kraje

d) STK KFS (předseda STK KFS Jan Schejbal, gestor KFS Miloš Židík)

- aktiv sekretářů klubů KFS se bude konat 08.03.2014 v budově Krajského úřadu v Hradci Králové

- utkání Poháru KFS Stará Paka – Hořice, výsledek zůstává v platnosti, v tomto utkání podle údajů ze Zápisu o utkání nebyl realizován neoprávněný start hráče startujícího na RP hráče Porubského

e) ORK KFS (místopředseda ORK KFS Mgr. Miroslav Hoffmann)

- ORK KFS bude projednávat žádost Miroslava Jeníka o prominutí zbytku trestu

- termín zasedání ORK KFS 27.01.2014 sekretariát KFS

f) DCK KFS (místopředseda DCK KFS Ing. Josef Koňák)

- VV KFS byl seznámen s výsledky Soutěže slušnosti za podzimní část SR 2013/2014, výsledky byly poskytnuty v elektronické podobě, DCK KFS zajistí jejich zveřejnění na webu KFS
- předseda DCK KFS konstatoval zlepšení stavu v soutěžích mládeže KFS

Termíny dalších zasedání VV KFS (začátky vždy v 17,00):
17.02.2014 – Kopidlno

10.03.2014 – Broumov
Další termíny budou určeny na únorovém zasedání VV KFS.

 

                                                                              Václav Andrejs
                                                                  předseda Královéhradeckého KFS

 

 


Vytvořeno: 21.1.2014
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace