Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 17. února 2014


Datum akce: 30.11.-0001

zámek II.

                                      K O M U N I K É     č. 2/2014 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 17.02.2014 (místo Kopidlno) od 17,00 do 19,15

 Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Marek Pilný, Vladimír Blažej, Vladan Haleš, Miloš Židík, Jiří Jeník, Jan Neumann
Omluveni:
  Petr Vítek

Sekretariát: Ladislav Brož, Karel Havlíček
ORK:
  0
Za odborné komise:
  Martin Zbořil

Za OFS: 0
Hosté:  za Město Kopidlno Ing. Hana Masáková, starostka, za FK Kopidlno  Josef Vodička, Jaroslav Zikmund, Ladislav Janďourek
 

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:

a) splněny body 3 (salda záloh klubů KFS), 6 (vzorové smlouvy), 7 (Ceny Václava Jíry), 9 (Galavečer KFS), 11 (Směrnice alkohol), 13 (příspěvek na semináře R a DS), 16 (podpora mládežnických soutěží), 18 (audit IT techniky KFS), trvá řešení bodů 5 (daňové přiznání), 8 (inventarizace KFS), 10 (reinstalace software), 12 (sankce za neúčast seminář TM), 14 (Východočeský juniorský přebor), 15 (závěry z 1.jednání OV Kouba-cup 2014), 17 (systém školení R),  ze zasedání VV KFS ze dne 13.01.2014

b) splněny body 6 (směrnice kontrola alkoholu), 11 (Galavečer krajského fotbalu), 12 (prezentace Galavečera), trvá řešení bodů 4 (aktiv sekretářů), 5 (reinstalace software), 9 (vyúčtování KSCM), 10 (FPAM pokuta Stará Paka), 13 (Regions cup) ze zasedání VV KFS ze dne 09.12.2013

c) splněn bod 15 (příspěvky doprava mládež), trvá řešení bodů 16 (zimní poháry mládeže), 20 (monitoring grantů společností) ze zasedání VV KFS ze dne 04.11.2013

d) splněn bod 13 (ZHL),  trvá řešení bodů 4 (jednání s kluby FC Olympia a Broumov – Bc. Jeník), 14 (Zimní poháry mládeže) ze zasedání VV KFS ze dne 07.10.2013

e) odloženo řešení bodu 17 (Nadační fond), ze zasedání VV KFS ze dne 16.09.2013

f) trvá řešení bodů 9 (setkání s vedením klubů KPŘFČ 21.10. - odloženo), 26 (poděkování panu Štěpánovi) ze zasedání VV KFS ze dne 26.08.2013

g) splněn bod 15 (bonusy pro Pohár KFS) ze zasedání VV KFS ze dne 05.08.2013


2. VV KFS vyslechl zprávu starostky Města Kopidlna Ing. Hany Masákové o podpoře kopané v Kopidlně a zprávu členů výkonného výboru FK Kopidlno:
- grant na podporu sportovní činnosti klubu včetně příspěvku na financování areálu v majetku FK Kopidlno
- úsilí Města Kopidlna (2 200 obyvatel) o další hrací plochu, klubu chybí tréninkové prostory
- úzká spolupráce VV klubu a vedení města
- kladně hodnocena vysoká návštěvnost
- využití sportovní haly v Kopidlně a spolupráce se ZŠ (nyní 230 žáků)
- názor zástupců klubu na podobu 1.B třídy, sportovní cíle klubu, provoz pěti týmů
 
3. VV KFS projednal návrh místopředsedy KFS Marka Pilného na znění Směrnice KFS řešící problematiku kontroly případného požívání alkoholu rozhodčími zápasů v soutěžích KFS a  tuto Směrnici schválil a stanovil, že se stane součástí Rozpisu soutěží KFS.

4. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- ekonomicky uzavřen rok 2013
- zpráva o přípravě daňového přiznání KFS

- podána žádost o příspěvek Královéhradeckého kraje ve výši 30 000 Kč na činnost KFS, podepsaná smlouva bude předána Královéhradeckému kraji a příspěvek bude vyúčtován do 31.12.2014
- výzva k zahájení jednání s partnery KFS ve vztahu k dalšímu soutěžnímu ročníku
- informace o získání partnera pro Krajský přebor dorostu – společnost FM SERVIS Trutnov, prezentace proběhne na aktivu s kluby dne 08.03.2014
- předáno vyúčtování akcí Komise rozhodčích a Trenérsko-metodické komise KFS v zimním období

5. VV KFS projednal po předchozích jednáních návrh místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše na podporu soutěží mládeže i přidělení bonusů soutěží dospělých pro jarní část 2013/2014 a schválil strukturu podpor a bonusů takto:
- Krajská soutěž mladších přípravek = 500 Kč turnaj, předpokládaný náklad 14 000 Kč (zdroje KFS)
- Východočeský přebor U-19 = příspěvek 3 000 Kč na zúčastněný klub, předpokládaný náklad 18 000 Kč (zdroje KFS) 
- Krajský přebor U-17 = příspěvek 3 000 Kč na zúčastněný klub, předpokládaný náklad 36 000 Kč (zdroje KFS a partner soutěže) 
- VOTROK krajský přebor muži = 1.místo 10 000 Kč, 2.místo 8 000 Kč, 3.místo 6 000 Kč, 4.místo 4 000 Kč, 5.místo 2 000 Kč, předpokládaný náklad 30 000 Kč (zdroj partner soutěže)
- 1.A třída muži = 1.místo 10 000 Kč, 2.místo 8 000 Kč, 3.místo 6 000 Kč, 4.místo 4 000 Kč, 5.místo 2 000 Kč, předpokládaný náklad 30 000 Kč (zdroj partner soutěže)
- 1.B třída muži = bonusy schváleny dříve z prostředků partnera soutěže (náklad roku 2014)
- Pohár KFS muži (Pohár hejtmana KHK, zdroj KFS a Královéhradecký kraj) = vítěz 12 000 Kč, finalista 10 000 Kč, semifinalisté 6 000 Kč, čtvrtfinalisté 4 000 Kč (zdroj KFS)

6. VV KFS projednal vyhlášení projektu GRASSROOTS Minihřiště pro rok 2014 a vzal na vědomí dosavadní žádost FC Nový Hradec Králové.
VV KFS vzal rovněž na vědomí termín podání projektů na FAČR 28.02.2014.

7. VV KFS projednal a schválil výši záloh klubů na úhradu cestovních náhrad delegátů KFS pro jarní část SR 2013/2014:
- VOTROK krajský přebor muži = 3 300 Kč
- 1.A třída muži = 2 000 Kč
- 1.B třída muži = 1 500 Kč

8. VV KFS zhodnotil průběh 4.Galavečera krajského fotbalu 2014 v Rychnově nad Kněžnou:
a) pozitivní hodnocení průběhu Galavečera, poděkování celému organizačnímu štábu a o.s. Fotbal v kraji a Okresnímu fotbalovému svazu Rychnov nad Kněžnou
b) poděkování za účast řediteli OMNF FAČR Mgr. Otakaru Mestekovi, primátoru Města Hradec Králové Ing. Zdeňku Finkovi a předsedovi ústavně-právního výboru Senátu ČR JUDr. Miloslavu Antlovi
c) VV KFS vzal na vědomí přípravu 5.Galavečera krajského fotbalu v roce 2015 a schválil termín a místo konání (16. ledna 2015 v kulturním zařízení ADALBERTINUM)
VV KFS vzal s uspokojením na vědomí ekonomický výsledek 4.Galavečera krajského fotbalu 2014 z hlediska o.s. Fotbal v kraji přednesený členkou VV KFS Ing. Michaelou Zimovou.

9. VV KFS pozitivně přijal písemné poděkování Jana Dvořáka, vedoucího komunikace a fundraisingu
PFERDA, sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením, za podporu sdružení účastníky 4. Galavečera krajského fotbalu v Rychnově nad Kněžnou. 

10. VV KFS projednal návrh předsedy KFS Václava Andrejse o pojmenování Cen pro mládežnické trenéry podle pana Josefa Součka a Cen pro fotbalové starosty obcí podle pana Miloše Jóna.
VV KFS rozhodl o dalším rozpracování tohoto návrhu.

11. VV KFS pověřil místopředsedu KFS Ing. Vladana Haleše a předsedu Václava Andrejse obnovou platebních karet KFS.

12. VV KFS vzal na vědomí další zprávu Organizačního výboru KOUBA-CUPU 2014 (12-15.05.2014):
- projednání podpory akce s členkou Rady KHK Mgr. Táňou Šormovou a tiskovým oddělením Královéhradeckého kraje zajistí Mgr. Vladimír Blažej a Karel Havlíček

- projednání podpory akce Městem Hradec Králové zajistí Ing. Martin Zbořil a Václav Andrejs
- speciální číslo týdeníku Fotbal v kraji bude mít navíc 500 výtisků oproti běžnému stavu
- bude objednáno a přiděleno 32 míčů od společnosti JAKO
Další jednání Organizačního výboru Kouba-cupu 2014 proběhne 10.03.2014 od 16,00 v Broumově.

13. VV KFS vzal na vědomí dopis PUBLIC FOOTBALL s.r.o. adresovaný o.s. Fotbal v kraji ze dne 23.01.2014 s písemným uplatněním opce ke smlouvám vztahujícím se k projektu „Regionální fotbal live“.

14. VV KFS uložil o.s. Fotbal v kraji upravit veškeré smlouvy ve smyslu Občanského zákoníku ve znění platném od 01.01.2014.

15. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) KM KFS (předseda KM KFS Ing. Martin Zbořil, sekretář KM KFS Karel Havlíček)

- seminář trenérů mládeže se koná 01.03.2014 ve sportovní hale v Třebši

- aktiv zástupců účastníků krajských přeborů U-9, U-11 a U-13 se koná dne 14.03.2014 v SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové
- dodatečné přihlášky do Krajské ligy U-9 pro jarní část
- organizace výběrového řízení pro akce mládeže v jarní části SR 2013/2014
- další jednání Komise mládeže FAČR 26.03.14 v Hluku
- 01.05.2014 se budou konat přebory výběrů OFS U-11 a U-12

b) TMK KFS (předseda TMK KFS Karel Havlíček)

- 19 účastníků studia licence B UEFA absolvovalo další blok studia ve dnech 14-16.2.2014
- doškolení trenérů licence UEFA B se koná v rámci semináře trenérů mládeže 01.03.2014 ve sportovní hale v Třebši
- TMK zpracuje návrh na personální obsazení realizačního týmu výběru KFS pro REGIONS-CUP 2014                                                   

c) KR KFS (gestor KFS Václav Andrejs)

- seminář rozhodčích KFS Česká lesnická akademie Trutnov 28.02. – 01.03.2014
- seminář DS KFS se koná 07.03.2014 v Penzionu Za vodou ve Dvoře Králové
- krajským lektorem Pravidel fotbalu byl jmenován Pavel Orel

d) STK KFS (gestor KFS Miloš Židík)

- aktiv sekretářů klubů KFS se bude konat 08.03.2014 v budově Krajského úřadu v Hradci Králové, nutná přítomnost všech předsedů odborných komisí
- kompletní rozlosování zimních pohárů mládeže

Termíny dalších zasedání VV KFS (začátky vždy v 17,00):
10.03.2014 – Broumov

31.03.2014 – Hradec Králové
28.04.2014 – Náchod

Další termíny budou určeny na březnovém zasedání VV KFS.

 

                                                                 Václav Andrejs
                                                         předseda Královéhradeckého KFS


Vytvořeno: 24.2.2014
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace