Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 10. března 2014


Datum akce: 30.11.-0001

                                      KOMUNIKÉ  č. 3/2014 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 10.03.2014 (místo Broumov) od 17,00 do 20,00

Broumov                                                   (foto www.broumov.net)

Přítomni: Václav Andrejs, Michaela Zimová, Vladan Haleš, Petr Vítek, Miloš Židík, Jiří Jeník,
Omluveni:
 Marek Pilný, Vladimír Blažej, Jan Neumann,

Sekretariát: Ladislav Brož, Karel Havlíček,
ORK:
 0
Za odborné komise:
  0

Za OFS: 0
Hosté:  za Město Broumov Milan Kotrnec, starosta, za TJ Slovan Broumov Ing. Jaroslav Bitnar, za FK Ing. Petr Možný. 

1. Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal plnění úkolů z předchozích jednání VV KFS:


a) splněn bod 6 (Minihřiště Grassroots), 3 (Směrnice alkohol), 7 (fakturace příspěvku na DS), 13 (dopis Public fotbal), 14 (smlouvy podle NOZ), částečně splněn bod 4 (ekonomická problematika KFS), 11 (platební karty), 12 (závěry z 2. jednání OV KOUBA-CUP 2014), trvá řešení bodů 5 (finanční bonusy a příspěvky KFS), 10 (pojmenování cen),

b) splněny body 8 (inventarizace KFS), 14 (Východočeský juniorský přebor – odmítnuto PFFS), 17 (systém školení R), trvá řešení bodů 5 (daňové přiznání), 10 (reinstalace software), 12 (sankce za neúčast seminář TM), 15 (závěry z 1.jednání OV Kouba-cup 2014) ze zasedání VV KFS ze dne 13.01.2014

c) splněny body 4 (aktiv sekretářů), trvá řešení bodů 9 (vyúčtování KSCM), 10 (FPAM pokuta Stará Paka), 13 (REGIONS-CUP) ze zasedání VV KFS ze dne 09.12.2013

d) trvá řešení bodů 16 (zimní poháry mládeže), 20 (monitoring grantů společností) ze zasedání VV KFS ze dne 04.11.2013

e) splněny body 4 (jednání s kluby FC Olympia a Broumov – Bc. Jeník), trvá řešení bodů 14 (Zimní poháry mládeže) ze zasedání VV KFS ze dne 07.10.2013

f) splněny body  26 (poděkování panu Štěpánovi), trvá řešení bodů 9 (setkání s vedením klubů KPŘFČ 21.10. - odloženo) ze zasedání VV KFS ze dne 26.08.2013

2. VV KFS vyslechl zprávu starosty Města Broumov Milana Kotrnce a zástupců TJ a FK Ing. Jaroslava Bitnara a Ing. Petra Možného:
- TJ Slovan Broumov sdružuje 10 oddílů
- v roce 2014 je z rozpočtu Města Broumov (8 000 obyvatel) schválen příspěvek na sport ve výši 1 400 000 Kč, mezi oddíly rozděluje TJ
- příspěvek společnosti VEBA 250 000 Kč
- sportovní areál v majetku TJ, jedná se o jeho převod do majetku Města Broumov
- podána žádost na MŠMT ČR o dotaci na výstavbu kabin (spoluúčast město a místní podnikatelské subjekty
- počet členů FAČR 160 osob, v loňském roce 185 osob
Předseda KFS Václav Andrejs a předseda OFS Náchod Ing. Petr Vítek předali cenu OFS Náchod panu Barvířovi.
 
3. VV KFS schválil nové vybavení PC sekretariátu KFS.

4. VV KFS pověřil trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka monitoringem účasti klubů v příštím ročníku Východočeského přeboru U-19.

5. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Ing. Vladana Haleše o ekonomické problematice Krajského fotbalového svazu:
- informace o stavu běžných účtů KFS
- informace o výdajích KFS za období I. a II. 2014
- vývoj tarifů mobilních telefonů KFS
- stav registračního místa
- informace o stavu pohledávek a závazků
- podepsána smlouva o dotaci Královéhradeckého kraje, finanční prostředky byly připsány na účet
- podepsána reklamní smlouva se společností VEOLIA týkající se propagace společnosti na KOUBA-CUPU 2014, VV KFS poděkoval za její realizaci trenéru mládeže Karlu Havlíčkovi
- jednání s partnery KFS

6. VV KFS projednal problematiku projektu FOTBAL LIVE a plnění podmínek projektu kluby VOTROK krajského přeboru mužů.
VV KFS zhodnotil nesplnění stanovených podmínek ze strany FC Olympia Hradec Králové a TJ Slovan Broumov a rozhodl o dočasném vyřazení obou klubů z dotačních systémů KFS do doby splnění podmínek:
VV KFS schválil termín splnění podmínek projektu FOTBAL LIVE pro kluby FC Olympia Hradec Králové a TJ Slovan Broumov do 30. 06. 2014.
VV KFS uložil sekretáři KFS Ladislavu Brožovi nadále monitorovat možnosti reklamního využití projektu FOTBAL LIVE.

7. VV KFS projednal problematiku činnosti o.s. FOTBAL V KRAJI s těmito závěry:
- VV KFS vzal na vědomí odstoupení předsedy o.s. Mgr. Miroslava Hofmanna
- VV KFS vzal na vědomí a vyslovil souhlas s termínem Valné hromady o.s. dne 31. 03. 2014 od 16,00
VV KFS uložil Ing. Michaele Zimové předložil ekonomické výsledky roku 2013, průběžné výsledky roku 2014, stav neplatičů z řad odběratelů týdeníku Fotbal v kraji a přípravu personálního řešení situace.

8. VV KFS projednal přípravu KOUBA-CUPU 2014 (12-15.05.2014):
- VV KFS schválil konání přípravného kempu reprezentace KFS U-15 v rámci rozpočtového limitu

- VV KFS schválil umístění jednotlivých skupin do míst konání akce a schválil časový program akce
- VV KFS pověřil redakci týdeníku FVK zveřejňováním pravidelných upoutávek na KOUBA-CUP 2014
Další jednání Organizačního výboru KOUBA-CUPU 2014 proběhne 31.03.2014 v Hradci Králové.
- VV KFS stanovil výši normy na jednoho účastníka KOUBA-CUPU 2014 ve vztahu k ubytování a stravování

9. VV KFS schválil trenérský realizační tým pro výběr KFS na REGIONS-CUP 2014 ve složení Jan Kraus a Roman Čáp.
VV KFS vzal na vědomí, že herní systém soutěže se dále upřesňuje.

10. VV KFS uložil trenéru mládeže Karlu Havlíčkovi přípravu podkladů pro vystavení faktur na pokuty ve výši 2 000 Kč za neúčast klubů na semináři trenérů mládeže.

11. VV KFS rozhodl o pořádání jarní části přeboru výběrů OFS U-11 a U-12 v Solnici a Dobrušce a pověřil OFS Rychnov nad Kněžnou organizací přeborů..

12. VV KFS uložil Komisí mládeže KFS provést kontrolu vyúčtování krajských Sportovních center mládeže.

13. VV KFS projednal a schválil změny ve skupinách rozhodčích KFS pro jarní část SR 2013/2014:
a) přeřazení ze skupiny A do skupiny B
b) zařazení do skupiny A
c) odchod do jiného KFS – F. Bednář starší
VV KFS uložil Komisi rozhodčích KFS zveřejnit kompletní složení skupin rozhodčích v rámci nominační listiny.

14. VV KFS projednal a kladně hodnotil omluvu klubu TJ Sokol Stará Paka na aktivu klubů dne 08. 03. 2014.
VV KFS zamítl snížení uložené pokuty klubu TJ Sokol Stará Paka při respektování předchozích rozhodnutí ORK KFS a nabídl klubu rozložení výše pokuty do splátkového kalendáře.

15. VV KFS schválil podporu KFS ve vztahu k projektu Minihřiště Grassroots pro klub SK Albrechtice nad Orlicí.

16. VV KFS vzal na vědomí dopisovatelskou činnost Martina Firbachera a Pavla Orla na webové stránky KFS.

17. VV KFS uložil členu VV KFS MUDr. Janu Neumannovi zpracovat do RS 2014/2015 novou legislativní normu ve vztahu k lékařským prohlídkám sportovců a uložil mu dále doplnit stávající Rozpis soutěží ve smyslu nově platné právní normy.

18. VV KFS podpořil projekt Sportovního klubu UNION 2013 o. s . (dále jen SK) ve vztahu k účasti SK v soutěžním ročníku 2014/2015.
 
19. VV KFS projednal a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) STK KFS (gestor KFS Miloš Židík)
- první zasedání STK KFS dne 13. 03. 2014
- řešena problematika rekonstrukce kabin na hřišti SK Miletín
- projednání pokut za neúčast na aktivu sekretářů, pozitivní hodnocení včetně prostředí
- VV uložil na základě připomínek klubů kontrolu čerpání náležitostí rozhodčími KFS

b) TMK KFS (předseda TMK KFS Karel Havlíček)
- kladné hodnocení semináře trenérů mládeže pořádaného ve spolupráci s Pardubickým KFS 01.03.2014 ve sportovní hale v Třebši, organizace semináře v roce 2015 ve stejném organizačním modelu

c) KM KFS (sekretář KM KFS Karel Havlíček)
- finálová část výběrů OFS U-10 a U-11 v Pardubicích, i přes neúčast ligových hráčů ve výběrech OFS jsme obě kategorie vyhráli

- průběh zimních pohárů mládeže
- jarní část MKS 2013/2014 se bude v domácím prostředí hrát v Albrechticích nad Orlicí, venku budeme hostovat na Jihlavsku
- informace o vyhlášení motivačních projektových příspěvků KM FAČR, KFS podá tři žádosti (garant Karel Havlíček)
- aktiv zástupců účastníků krajských přeborů U-9, U-11 a U-13 se koná dne 14.03.2014 v SOŠ a SOU Hradební Hradec Králové

d) KR KFS (gestor KFS Václav Andrejs)
- zhodnocení semináře rozhodčích KFS v České lesnické akademii Trutnov 28.02. – 01.03.2014, rozhodčí, kteří se nezúčastnili, absolvují náhradní seminář a do doby jeho konání nebudou obsazováni
- výměny z Libereckým KFS a 2x i s Moravskoslezským KFS
- proběhne jednání KR KFS s komisemi rozhodčích OFS

Termíny dalších zasedání VV KFS (začátky vždy v 17,00):
31.03.2014 – Hradec Králové (Nový Hradec Králové, účast zástupců FC Slavia HK – garant Ing. Zbořil)

28.04.2014 – Předměřice nad Labem (garant Andrejs - potvrzeno)
19.05.2014 – Kostelec nad Orlicí (garanti Židík, Ing. Zimová)
09.06.2014 – Náchod (garant Ing. Vítek)

Další termíny budou určeny na květnovém zasedání VV KFS.

                                                                        Václav Andrejs

                                                                předseda Královéhradeckého KFS

 

Klášterní Zahrada Broumov                                                         (foto www.broumov.net)                               

 

                                                        

                  

                           

 

 

 

 

 

 


Vytvořeno: 18.3.2014
VV KFS, Vladimír Blažej


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace