Vyberte soutěž

Fotografie týdne
Nadační fond
Oficiální zprávy KFS
Adresáře KFS
Stránky OFS
Administrace

Komuniké z jednání VV KFS ze dne 10. září 2012


Datum akce: 30.11.-0001

                                     K O M U N I K É  č. 12/2012 

z jednání výkonného výboru Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje ze dne 10.9.2012 (místo Hradec Králové) od 16,00

Přítomni: Václav Andrejs, Marek Pilný, Vladan Haleš, Vladimír Blažej, Ladislav Brož, Miloš Židík, Pavel Moník
Omluveni:
Michaela Zimová, Petr Vítek
Sekretariát
: Karel Havlíček
ORK:
Miroslav Řehák
Za odborné komise:
  Martin Zbořil, Josef  Koňák

Za OFS: 0
Hosté: 0
 

1.Výkonný výbor Krajského fotbalového svazu Královéhradeckého kraje (dále jen VV KFS) projednal úkoly z jednání dne 20.8.2012 a z předchozích jednání VV KFS a konstatoval jejich plnění či průběžné plnění:
a) splněny úkoly 2,3,4,5,8,9,11,13,15,17,18,19,20,21,22,23,25,  trvá řešení bodů 6 (webové stránky KFS), 12 (kontrola trenérských licencí), 16 (přebory OFS U-12,11)
b) splněny úkoly 5 (stanoviska klubů k reorganizaci soutěží), 6 (FPAM kontrola vyúčtování), 11 (ankety Galavačera-výběr),15 (průběh kontroly trenérských licencí), 16 (inventarizace majetku KFS), trvá řešení bodů  8c (absence odpovědi OMNF FAČR), 9 (předání sbírky rodině Jiřího Malého) ze zasedání VV KFS dne 30.7.2012
c) splněn úkol 7 (vyjádření klubů k případné reorganizaci soutěží), trvá řešení 5 (stanovení odměn pro kluby dospělých 12/13), 8 (činnost o.s.FVK) ze zasedání VV KFS dne 2.7.2012
d) splněny úkoly 2 (FPAM), trvá řešení bodů  4 (Fotbal live, příspěvek na Fotbal-live) ze zasedání VV KFS dne 25.6.2012
e) trvá řešení bodů 17 (3.Galavečer KHK), 28 (dotace RegK FAČR) ze zasedání VV KFS dne 4.6.2012
f) trvá řešení bodu 21 (akce v Tree of Life 7.12.12) ze zasedání VV KFS ze dne 16.4.2012
g) trvá řešení bodů 10 (smlouvy s partnery-Datalife) ze zasedání VV KFS dne 6.2.2012 

2. VV KFS schválil návrh trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka na trenérské obsazení realizačního týmu výběru KFS U-17 ve složení Mgr.Jan Míl a Mgr.Jaroslav Matějka.

3. VV KFS schválil návrh předsedy Trenérsko-metodické komise (dále jen TMK KFS) Karla Havlíčka na personální složení TMK KFS ve složení Ladislav Šafář (gesce za licenci C OFS Trutnov), Ladislav Brož (gesce za licenci C OFS Hradec Králové), Václav Laimer (gesce za licenci C OFS Rychnov n.K.), Jaroslav Panenka (gesce za licenci C OFS Náchod), Vladimír Blažej (gesce za licenci C OFS Jičín), Michal Stříž, Martin Novotný (za realizační týmy výběrů KFS).

4. VV KFS val na vědomí organizační zabezpečení jednání Odvolací a revizní komise FAČR dne 14.9.2012 v Hradci Králové od 14,00 v zařízení Tereziánský dvůr.
VV KFS dále stanovil účast zástupců KFS na tomto jednání.


5. VV KFS projednal problematiku oficiálních webových stránek KFS s těmito závěry:
a) nutnost úpravy ve vztahu k propagaci partnerů KFS (stránky partnerů)
b) nastavení zpětné historie obsazení rozhodčích a delegátů KFS
c) problematika vkládání konečných výsledků u některých utkání mládeže
d) nekompatibilita uvádění jména a funkce autora komentáře klubu s konečným zobrazením pro uživatele
e) zahájení informací o soutěžích mládeže v ČR ve vztahu k týmům Královéhradeckého kraje
f) doplnění portfolia soutěží (Poháry KFS) a správný název soutěží U-13 a U-11
VV KFS vzal na vědomí další schůzku předsedy KFS s programátorem stránek a s panem Janem Duškem a doporučil všem členům VV KFS a odborných komisí směřovat další připomínky na předsedu KFS Václava Andrejse a dále na Jana Duška.   

6. VV KFS potvrdil předchozí hlasování per-rollam ve vztahu k textu dopisu zaslaného panu Tomáši Briximu s výzvou na předání dat vzniklých činností odborných komisí Královéhradeckého KFS do 30 dnů od doručení dopisu.
 
7. VV KFS projednal a vzal na vědomí ekonomické informace Královéhradeckého KFS přednesené místopředsedou KFS Ing.Vladanem Halešem:
a) hospodářský výsledek k 31.8.2012  +906 000 Kč
b) výše příjmů registračního místa KFS k 31.8.2012  630 000 Kč
c) KFS nemá žádné pohledávky a závazky po době splatnosti s výjimkou bodu 8 Zápisu (SK Čechie Hlušice)
d) bude upravena Směrnice o činnosti registračního místa KFS (vztah k odvodům na BÚ)
e) sekretariát KFS zpracuje do 1.10.2012 přehled běžných účtů členů odborných komisí KFS za účelem možnosti bezhotovostního zaslání cestovních náhrad
f) místopředseda KFS Ing.Vladan Haleš navrhne do 1.10.2012 VV KFS pořízení propagačních předmětů KFS

8. VV KFS projednal a vzal na vědomí informaci přednesenou místopředsedou KFS Ing.Vladanem Halešem o chybějící úhradě ze strany klubu SK Čechie Hlušice (vyúčtování záloh v SR 2011/2012).
VV KFS vzal na vědomí závazek SK Čechie Hlušice vůči KFS a požádal OFS Hradec Králové o součinnost v tomto případu.

9. VV KFS projednal a po obsáhlé diskuzi schválil strukturu vyhlašovaných anket 3.Galavečera krajského fotbalu 2013 v Hořicích:
a) JUNIOR cena 2012 (práce s kategorií přípravek, reprezentace KFS, Grassroots akce a projekty) – 3 subjekty
b) BOMBER roku 2012 (střelci v kategorii dorostu) – 2 hráči
c) Fotbalová obec roku 2012 do 2 000 obyvatel – 1 obec a subjekt
d) Starosta roku 2012 – 2 starostové měst a obcí
e) Trenér dospělých – 1 trenér
f) Trenér mládeže – 3 trenéři
g) Rozhodčí KFS – 1 rozhodčí
h) Rozhodčí do 21 let – 2 rozhodčí
i) Cena Fair-play – 3 ceny podle návrhů subjektů
j) Jedenáctka roku (sezóna 2011/2012) podle sportovní redakce Deníku
k) Gól roku – výběr z návrhů klubů a dalších subjektů zaslaných ve videosestřihu hodnotící komisi
l) Cena Jana Modřického – 3 ceny podle návrhů subjektů
VV KFS dále pověřil členy o.s. Fotbal v kraji jednáním s mediálními partnery akce, rozdělením gescí za realizaci anket, stanovil termín 30.11.2012 pro příjem videosestřihů gólů ze soutěží KFS za rok 2012 (Jan Dušek).
VV KFS vzal na vědomí jednání předsedy a místopředsedů KFS s o.s.Fotbal v kraji dne 14.9.2012 od 16,00 a potvrdil ekonomické vstupy do akce podle závěrů organizace minulého ročníku.

10. VV KFS projednal organizaci Poháru předsedy Řídící komise na Moravě v halové kopané pro výběry KFS U-14:
a) VV KFS stanovil místo konání Sportovní halu Hradec Králové-Třebeš ve dnech 2-3.února 2013
b) VV KFS schválil pozvánku pro výběr U-14 Bánskobystrického samosprávného kraje (do 24.9.2012 zpracuje místopředseda KFS Mgr.Vladimír Blažej a trenér mládeže KFS Karel Havlíček)
c) VV KFS pověřil Ing.Martina Zbořila, Mgr.Vladimíra Blažeje a Karla Havlíčka jednáním o místech ubytování účastníků
VV KFS schválil vedoucího organizačního štábu akce trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka s tím, že předloží 1.10.2012 personální složení tohoto organizačního štábu.


11. VV KFS projednal a schválil organizaci JUTA GRASS poháru U-19 Královéhradeckého KFS pro soutěžní ročník 2012/2013:

a) zimní část soutěže se bude hrát za účasti 27 klubů v 9 skupinách po 3 účastnících, do osmifinále postupuje vítěz skupiny (27 klubů tvoří 14 účastníků Krajského přeboru U-19 a 13 nejlepších klubů po podzimní části Krajských soutěží U-19 /tři první týmy pořadí všech 4 skupin a nejlepší tým ze 4.míst/ v termínu poslední dva víkendy v únoru až do 17.3.2013

b) osmifinále JUTA GRASS poháru U-19 bude sehráno v termínu Velikonočních prázdnin (28.3.2012 s možností předehrání)

c) čtvrtfinále bude stanoveno termínovou listinou pro jarní část SR 2012/2013, finálová část bude sehrána v termínu 22-23.6.2013, pořadatel bude určen v rámci výběrového řízení KFS
d) příspěvek na náklady pořadateli včetně náhrad rozhodčího na jedno utkání ze strany KFS v zimní části na umělých travách bude činit 1 500 Kč, utkání se budou hrát 2x45 minut


12. VV KFS projednal a schválil organizaci Středoškolského poháru 2012:
a) Středoškolský pohár se bude hrát v termínu 4.10.2012 v areálu v Hlušicích jako součást slavnostního otevření zrekonstruovaného areálu Střední školy technické a řemeslné Nový Bydžov za ekonomických podmínek srovnatelných z loňským ročníkem
VV KFS dále projednal organizaci Poháru základních škol 2012 a navrhl místo konání Trutnov s tím, že pověřil trenéra mládeže KFS Karla Havlíčka projednáním tohoto pořadatelství.

13. VV KFS vzal na vědomí souhlasné stanovisko Baníku Rtyně, SK Miletín a FK Vysoká n.L. s přijetím a realizací dotace z projektu Zelený trávník 2012.

14. VV KFS uložil trenéru mládeže KFS Karlu Havlíčkovi zpracování seznamu klubů a týmů, které podle přihlášky do soutěží nesplňují základní kvalifikaci pro trenéra mládežnických týmů.
Seznam bude zaslán členům VV KFS.

15. VV KFS vzal na vědomí propozice přeboru výběrů OFS U-12 a U-11 v Teplicích n.M. a Meziměstí dne 28.9.2012 zpracované předsedou OFS Náchod Ing.Petrem Vítkem a vzal na vědomí účast Ing.Martina Zbořila, Karla Havlíčka a Ing.Petra Vítka na této akci.

16. VV KFS pověřil předsedu Komise rozhodčích KFS Zbyňka Novotného a dále požádal předsedu OFS Jičín Jana Šotka o předání výtěžku sbírky rodině pana Jiřího Malého do 30.9.2012.

17. VV KFS projednal a schválil los jarního čtvrtfinále Poháru KFS mužů  (Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje) podle organizačního losovacího harmonogramu a zamítl jinou strukturu hracího programu čtvrtfinále.

Lokomotiva Hradec Králové-FC Olympia Hradec Králové
Černíkovice – SK Týniště n.O.
Slovan Broumov – Červený Kostelec (pořadatelství stanoveno losem)
FC Vrchlabí – Sokol Kratonohy

VV KFS dále vzal na vědomí informaci předsedy STK KFS Miloše Židíka o zanesení termínů Poháru KFS mužů do návrhu jarní termínové listiny 2013.

18. VV KFS projednal zprávu místopředsedy KFS Mgr.Vladimíra Blažeje o stavu stanovisek klubů KFS k návrhu na případnou reorganizaci soutěží mužů Královéhradeckého kraje k 10.9.2012.
a) kluby divizí (2) a krajského přeboru – 7 klubů kladný názor, dva kluby neutrální názor, 9 klubů záporný názor
b) kluby 1.A třídy – 3 kluby kladný názor, 6 klubů záporný názor, chybí písemné nebo emailové vyjádření Přepych, Úpice, Kunčic, Vysoké n.L. a Černilova
c) kluby 1.B třídy – 14 klubů kladný názor (+2 kluby okresního přeboru), 9 klubů záporný názor, 1 klub neutrální názor, chybí písemné nebo emailové vyjádření Miletína, Deštného v O.h., Lokomotivy HK a Černíkovic
VV KFS po obsáhlé diskuzi přijal variantu dalšího redukovaného projednání případné reorganizace soutěží mužů KFS.
VV KFS stanovil dále tento postup:
a) VOTROK krajský přebor mužů – změny dále nebudou projednávány, bude zachován stávající stav a organizace soutěže se 16 účastníky
b) 1.A třída mužů – bude projednána možnost rozšíření soutěže na 16 účastníků s klasickým herním schématem (shodnost druhé nejvyšší soutěže KFS s krajským přeborem) s tím, že v případě souhlasu a přijetí této varianty by v SR 2012/2013 sestoupil pouze 1 tým s alikvotním doplněním soutěže podle výsledků vyšších soutěží a následně z 1.B třídy, klubům 1.A třídy bude zaslána sekretariátem KFS žádost o vyjádření
c) 1.B třída mužů – bude svolán aktiv statutárních zástupců klubů 1.B tříd a zástupců OFS Královéhradeckého kraje v listopadu 2012, kde budou možné varianty přímo s kluby prodiskutovány

19.VV KFS vzal na vědomí a schválil zprávy a návrhy předsedů odborných komisí KFS a metodických gestorů z řad členů VV KFS:

a) DCK KFS (předseda Ing. Josef Koňák)

- řešení pouze běžných přestupků, dva případy vykázání člena realizačního týmu z lavičky

b) STK KFS (gestor a předseda Miloš Židík)

- problematika vyplnění zápisů od klubů Pardubického kraje (počet pořadatelů atd.), STK KFS byla nucena udělit postihy ve smyslu Rozpisu soutěží
- výsledek projednání nedostavení se týmu SK Sobotka k utkání do Nového Města n.M., předložena lékařská vyjádření, nový termín 12.9.2012 v 17,00
- problematika pořadatelství COSTA poháru mladších přípravek v Jičíně (neodpovídající technické zajištění akce)
- problematika natáčení videozáznamů z utkání v České Skalici
- předán návrh termínové listiny KFS pro jarní část SR 2012/2013 (projednání VV KFS 1.10.2012)
- řešení podnětu KM KFS k utkáním nadstavbové části Krajského přeboru U-13 a U-11 na umělé trávě v Nové Pace a v Rychnově n.K., seznámení s vyjádřením klubů
- upozornění STK KFS na dodržování termínu hlášení výsledků OFS Rychnov n.K. pro účely Fotbalu v kraji (neděle 22,00)

c) KM KFS (předseda Ing. Martin Zbořil, sekretář Karel Havlíček)

- projednány žádosti a projekty klubů o podporu akcí mládeže z FPAM, výsledek uveden v zápise z jednání KM KFS, výzvy k realizaci provede sekretář KM KFS Karel Havlíček a budou uveřejněny na webových stránkách KFS
- VV KFS potvrdil místo utkání MKS 2012/2013 v Solnici (utkání s výběry Olomouckého KFS) a princip rotace pořadatelských míst KFS
- zpráva o přípravě přeborů výběrů OFS U-12 a U-11 (Teplice n.M. a Meziměstí 28.9.2012)
- stav chybějících Osob znalých pravidel pro řízení soutěží KFS (skupina A FK Chlumec n.C., FC Hradec Králové, skupina B Nová Paka/Stará Paka, Vrchlabí, skupina C Rychnov n.K., skupina D FK Náchod, Hronov, Dvůr Králové)
- stanovisko KM KFS k dopisu Tomáše Navrátila, VV KFS vzal na vědomí stanovisko KM KFS v smyslu uvedených argumentů, KM KFS bude dále problematiku diskutovat s Mgr. Antonínem Plachým
- další zasedání KM KFS se uskuteční 25.9.2012 od 17,30 ve sportovní hale v Třebši

d) KR KFS (gestor Václav Andrejs)

- VV KFS potvrdil personální doplnění KR KFS o Jana Duška (zpracování videomateriálů)
- bude zpracován nový roční plán činnosti Školy mladých rozhodčích, bude předložen předsedou KR KFS Zbyňkem Novotným 1.10.2012
- KR KFS byla pověřena VV KFS zpracováním závěrečné hodnotící zprávy pro účely vyúčtování grantu Královéhradeckého kraje


20. VV KFS vzal na vědomí zprávu předsedy ORK KFS Ing. Miroslava Řeháka s těmito závěry:
a) stanovisko ORK KFS k dalšímu postupu KFS ve vztahu k průběžnému hospodářskému výsledku roku 2012
b) požadavek ORK KFS na podepsání Dohod o hmotné zodpovědnosti u profesionálních pracovníků FAČR s výkonem práce v KFS a obsluhujících registrační místo KFS
c) problematika doplnění Směrnice KFS o registračním místě KFS vzhledem k čtvrtečnímu režimu registračního místa a odvodu finančních prostředků na běžný účet KFS
d) problematika vedení pokladní knihy registračního místa KFS, VV KFS doporučil osobní seznámení předsedy ORK KFS s elektronickým systémem vedení pokladny registračního místa KFS spojeným s následným konečným stanoviskem k této problematice

21. VV KFS vzal na vědomí pozvánku na VH KO ČeSTV konanou dne 24.9.2012 a pověřil předsedu KFS Václava Andrejse účastí na této Valné hromadě.

22. VV KFS pověřil sekretariát KFS doplněním webových stránek o zápasy klubů Královéhradeckého kraje hrajících soutěže KPŘFČ pro účely obsazovacího úseku KFS.


VV KFS poblahopřál Ing. Josefu Koňákovi k jeho životnímu jubileu, kterého se dožívá v neděli 16.9.2012.

 

Program dalších jednání VV KFS v 2.pololetí roku 2012.

01.10.2012                 16,00               Třebechovice (stadion)          

22.10.2012                 16,00               Jičín    

12.11.2012                 16,00               Červený Kostelec

07.12.2012                 16,00               Lázně Bělohrad (společná akce s odbornými komisemi)     

 

ověřovatel zápisu: Miloš Židík  

Zpráva o programu Minihřiště v roce 2012 ...

                                                        

                    

                                                                                           

 

 


Vytvořeno: 14.9.2012
VV KFS


Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
« 05 / 2024 »
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031


AKTUALITY


Ke stažení

Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00

Informace